این پیام تبریکی به آ قائ عمر خطاب است ؟؟؟ و یا دفاعیه ای از لجن پراگنی تلویزیون سلام وحکومت ایران میباشد ؟؟؟!!! — عبدالله عابد کابلی

 

بنام خداوند جان آفرين

حکيم سخن بر زبان آفرين

 

آقای سيد احمد بشير افضليار

 

این پیام تبریکی  به آ قائ عمر خطاب  است ؟؟؟ و  یا  دفاعیه ای از لجن پراگنی تلویزیون سلام وحکومت ایران میباشد ؟؟؟!!!

 

     در گذشته ها معمول چنین  بود که وقتی  ایام عید  فرا میرسید  ویا کسی عروسی میکرد ویا اینکه  برائ کسی اگر خداوند اولاد اعطا میکرد  ویا وظایف  وموقعیت شغلی وکاری خوب برائ  کسی دستیاب  میشد و یا حتی بمناسبت سال نو و….. وغیره ،  مسلمانان و افراد  اجتماع به همدیگر  تبریک می گفتند  واین تبریک  گفتنها قسمت زیاد آن  جنبه ای  اعتقادی ، دینی  و  بعضا هم  جنبه ای عنعنوی  ویا ملی داشت .

 اما چندی باینطرف  معلوم میشود که  این تعاملات عوض  شده  و فرد ویا افرادی هم پیداشده اند که  به تصمیم گیریها ئ  شخصی افراد  که ممکن خوب ویا  بد باشد  برائ شان سبد ی پر از  تبریک  میفرستند . اما اگر  لابلائ  این سبد را باز کنید . خواهید دید که همرا ه وضمایم این تبریکات  هدایا وتحایفی از ناسره ترین، بدل ترین، وپسمانده ترین وبی بها ترین  و سخیف ترین و………و  ضایعات  نا کار آمد را نیز با طمطراق  تمام   ارسال میدارند .

 من  با ارسال  پیام  تبریکه- استقبالیه – تایید یه – تمجید یه – تقدیریه –

ممدو حیه – و…   وحتی تملقیه وچاپلوسیه و… از طرف هر کسی و برائ هرکسی و  بمناسبت  هر امری ( چه وارد وچه نا وارد)   کاری ندارم .

 چنانچه اگر آ قائ  بشیر احمد  افضلیار  ده ویا صد پیام تبریکی ویا تاییدی برائ هرکسی روان کنند به خود شان مربوط است . کما اینکه کسا نی هم  پیامهائ – ردی – وتقبیحی ونکوهشی  و…هم نسبت به  اعمال کسی  برائ شان ار سال میدارند هم  کاری ندارم . زیرا  فکر وذوق وسلیقه واستعداد  ومحدوده ای فکری وذهنی انسانها  متفاوت بوده  وهر کس کار خودرا ممکن خوب بداند.  چنانچه که  در قرآن  هم آمده است که:

« کل حزب بما لد یهم  فرحون  » یعنی هر گروه ودسته ای به هر آ نچه نزد شان است( وابسته هستند )   شادمان هستند . البته این  از نظر قر آنی اینطور نیست که همه ای مردم در هر راهی که میروند  صحیح است  . زیرا اصل آ یه اینست که:

<< ولا تکونوا  من المشرکین  من الذین   فرقوا دینهم وکانوا  شیعا  کل حزب بما لدیهم  فرحون  >>                  

<<   ازجمله ای مشرکان نباشید ، یعنی از جمله ای کسانیکه  در امر دین تفرقه کردند  وگروه گروه شدند ، وهر حزب  وگروه ودسته  به  انچه منسوب هستند خوشحال هستند>> .

یعنی  افتراق  ونفاق  در امر دین مذ موم ونکو هیده است  واما  اختلاف و تفاوت آ راء ونظریات  واجتها د ( کسیکه واجد شرایط باشد) نه تنها  مذ موم نبوده بلکه ممد وح   وپسندیده هم است  .             

 البته من شخصا با احترامی که نسبت به انسانها از لحاظ خلقت دارم زیراخداوند همه انهارا  مکرم داشته است به طرز دید و  اعتقادات شان  هم  کار ی ندارم  وهیچ کسی را هم   به شنیدن ، وخواندن و قبول کردن  دیدگاه خود ونظر خویش  مجبور ندانسته  ونمیدانم . اما از آنجاییکه خداوند حکیم  با قدرت  خاص خود در وجود ومغز انسان   قدرت اندیشیدن – فکر کردن وتمیز دادن خوب وبد وخیر وشر و…… را داده است  چه بهتر تا انسانها هم  در پرتو عقل وخرد خویش با تبادل نظر به همدیگر نزدیک شوند  . وچه بسا مواردیست که با تبادل نظر میتوان به همدیگر نزدیک وحتی  دوست ورفیق صمیمی هم گردید و چه بسا از مسایل  ذات البینی در شعاع  تبادل فکری میتواند   حل شود . واگر احیانا با تبادل  نظر و مناقشه ای فکری ، تفاوت هائ نظر  وآراء وافکار  به هم نزدیک نشد  ، در آنصورت  بازاز طریق مشترکات  میتوان بهم نزد یک شد ودر قسمت اختلافات همدیگر را معذ ور داشت .

واین توصیه ای  پر بها و ارجدار  امام شهید  حسن البناء است  که  :          <<  در اشتراکات با هم  اتفاق خواهیم کرد ودر  موارد اختلافی همدیگر را  معذ ور خوهیم داشت >>

پس چه بهتر ما هم  مانند  انسانهائ   دارائ خرد و اهل تمدن  باب گفتمان ودیالوگ را باز کرده  اجازه بدهیم  تا نظرات ودیگاه ها مطرح شود . واز شنیدن حتی نظرات مخالف نباید آ تش بگیریم  زیرا شنیدن سخنها  امرمقول وپسندیده است  واما  از بین سخنها خوبترین وبهترین را انتخاب کردن امر دینی ووا جب شرعی است .

<<( فبشر عبا دا لذین  یستمعون القول  فیتبعون احسنه – قرآنکریم) .>>

<< بشارت بده ای پیغمبر بندگانم را که سخنها را میشنوند  واز بهترین آنها  پیروی میکنند .»»

 قطع نظر از تا کیدات دینی ، ما امروز در جوامع مدنی زندگی میکنیم  ودرین اجتماعات  تبادل نظر وآ راء  وگفتمان  امر رایج  ومعمول بوده وما چرا تحمل شنیدن را نداریم .پس چه بهتر تا ماهم از قالب هائ تنگ وتاریک وتعصب وخرا فه بدر آ ییم . واگر سخن صواب از طرف مخالف فکری مان هم  گفته شد     آنرا بجان قبول کنیم  . واگر سخن ناصواب  وغلط از امام وپیشوائ مان هم بلند شد .، آنرا نقد کرده وبعدا قبول ویارد کنیم .

 من از اینکه آ قائ احمد  بشیر  افضلیار  برائ آ قائ خطاب  پیام تبریک نوشتند  کار خود شان است وبر آن  انتقاد  ونقدی  نمی نویسم . وخوشحال هستم که تازه جوان  هائ ما بمسایل دینی ومذهبی  خود واتحاد ووحدت  برادران  مسلمان خود  علاقه مندی ودلچسپی دارند .اما از اینکه برادر  عزیز جوان واحساساتی مان  چیز هائ اضافی  وزاید در پیام خود گنجانیده ومضا ف بر آن  بنده  ای  ضعیف را نیز مورد شما تت  قرار دادند  خواستم  چند توصیه ای برادرانه بایشان   مرقو م دارم  تا با شد  به صلاح  هر دو ئ ما  وخوانندگان عزیز   باشد : در حدیث شریف است که:

    «الدین  انصیحه»  یعنی :     «  دین  یعنی نصیحت کردن است »

 البته  ممکن آ قائ  افضلیار اهل  مطالعه وتتبع ونگارش باشند  وبهتر بود تا به عوض شماتت مرا توصیه ای برادررانه میکردند.  و اگر مواردی هم  خطا ویا اشتباهی در نوشته جات ویا  ابراز نظر هایم  میدیدند مرا توصیه  میکردند  تا  اشتباه خویش را اصلاح میکردم.  چون  من از جناب حضرت سید نا  عمرابن الخطاب  ( رض  )  آ موختم که فرمود :  « خداوند  بآن  شخص مرحمت کند  که عیو ب مرا بمن  هدیه   کند  ( نشان بدهد ) »   

 من هم ما نند سایر انسانهائ  خاکی از خبط و اشتباه مبراء نبوده   وخود

 جنا ب حضرت سرور  کائنات وآ موزگار بزرگ بشری حضرت محمد (ص ) فرموده اند که :

   « کل ابن آدم  خطا ء  وخیرا لخطایین  ا لتو ا بون –  الحدیث »  یعنی :

<<تمام  اولاد آ دم خطا کار اند ولیکن بهترین  خطا کاران  کسانی  اند که  که از خطاء واشتباه  بر میگردند >> 

 البته تکرار اشتباه   گناه وندانستن اشتباه هم تکرار آنرا سبب میشود  واین کمال بی خردی است  تا در مواردی که اشتباه وخطاه است  برقبول وتایید آن  جاهلانه ومتعصبانه اصرار وپافشاری شود .  البته  همانطوریکه  واداشتن انسانهائ  دانسته را به  کار وفعالیت بیشتر،  امر خوب است بهمان اندازه  افراد را به اشتباه شان  ملتفت کردن هم عمل خیر خوا هانه ونیک است    . در غیر اینصورت زمینه رشد وتکامل فکری وانکشاف ذهنی بین انسا نها  میسر نخواهد بود .  و یکی از شعرا هم بدین شرح  چه  زیبا گفته است که :

آنکس که بداند وبداند که بداند     اسپ طلب از گنبد گردون به جهاند

آنکس  که بداند  ونداند که بداند     بیدار ش نمایید  که وی خفته نماند

آنکس که  که نداند  وبداند که نداند –  هم لاشه خری خویش بمنزل برساند

آ نکس  که  نداند  و نداند که نداند      در جهل  مرکب ابد الد هر بماند

           پس چه بهتر  تا ما هم  همدیکر را کمک کنیم  تا زمینه ای رشد وتکامل  همدیگر را فراهم سازیم.  و اولا  ما  باید بدون فضل فروشی وغرور،  خود را وبعد دیگران را متوجه ای خطا وعیوب شان  سازیم . وهیچ وقت فکر نکنیم  که هر آ نچه در ذهن ما  وارد شده ویا  خطور کرده  صحیح است ، زیرا    وقتی افکار ونظریات مقایسه شود  درست ونادرست آن بهتر قابل تشخیص است    . و حضرت خداوند تمام  پدیده هائ کونی را بدو گونه خوب وبد – زشت وزیبا – صواب وناصواب  – صحت وسقم – تاریک وروشن – ومثبت ومنفی و…..غیره متفاوت  وگوناگون خلق کرده واین از حکمت بالغه ای آیات الهی است تا  اشیا در پهلوئ اضداد آن قابل شناخت  ودرک باشند  . بقول فلاسفه و متکلمین:

« یعرف ا لا شیاء  باضداده »»  اشیا ء در برابر اضداد قابل شناخت ومعرفت هستند .

  البته  باید گفت  که مسایل  فوق هم بعضا تا اندازه نسبی بوده  وبعضا ممکن مطلق  باشند . وباز کردن مقولات فلسفی وکلامی مورد بحث ما نیست .

 چون توصیه  ونصیحت کردن امر دو جانبه است  من وظیفه ای خودرا انجام خواهم داد . وببرادر خود مطالب ذیل را عرض میکنم وامید است تا ایشان نیز   مرا ارشاد فر مایند  انشاء الله  خوشحال خواهم شد . البته نه اینکه بدون اشاره  به اشتباه من  مرا مخا طب ساخته و مورد شما تت  قرار دهند،  چنانچه که چنین کرده اند. البته باز هم  ناراحت نیستم و این قهر و شماتت تانرا هم  انشاء الله وسیله ای میدانم  تا اشتباهات  همدیگر را تصحیح کنیم  واین  گفتمان عاقلانه و متمدنانه است. وانشاء الله طوریکه از سیمائ تان هم معلوم میشود آ دم  خوش سیما و  با خردی معلوم میشوید  واز آ شنا یی غیابی تان هم خیلی خوشحال هستم که با برادر  با احساس  وبا نشاط افغان خود  معرفی میشوم:

 قبل از آ نکه  مطالب مختصری بارتباط نوشته تان  بنویسم با ید از احسا س نیک  اسلامی  ومسئو لیت پذیری تان در امر وابستگی بد ین و وحدت مسلمانان افغانستان  از شما جدا ابراز  سپاس  کنم . واز خداوند متعال با دست دعا می طلبم  تا به همه ای مان  توفیق هدایت  پذیری  وقبول امر خداوند ( ج ) وپیروی از سنت پیامبر اکرم ( ص ) را  عنایت فر ماید . آمین

1- برادر  عزیزم در ارتباط با بلند بردن سطح سواد کتبی وقلمی خویش بیشتر  توجه کنید انشا ء الله  بنفع آ ینده ای تان  است زیرا   در نوشته ای تان  غلطی هائ زیاد املایی است  که به چند مورد اشاره میکنم: البته انشاء  تان بد نیست  وانشاء الله  بهترهم خوا هید شد .اغلاط املا یی تان :

اعنوان نیست – بلکه عنوان است . جستو جو غلط است  .جستجو  باید نوشته شود

واه داشت  نیست— وا داشت  درست است     .

تنبع  نیست  بلکه  تنبیه   است آ زادهگی  نیست  – آزاده گی است.

گنه کار ا ت خوب نیست نوشته شودگنهکارت  بهتر است نوشته شود    تینت  نیست  – بلکه طینت است  .چهار یارات نیست بلکه چهار یارت است. استند عده ای غلط است بلکه  هستند عده ای  – بنویسید.

توعین  غلط است – توهین بنویسید  . تشبیع نیست وغلط است  – بلکه  تشبیه است . علمائ جهد غلط است – بلکه علمائ جیید  است فرید یونوس نیست — بلکه فرید یونس است

            مولوی تر خیلی  نیست بلکه مولوی تره خیل  است سفرشات نیست بلکه سفارشات است و…… حال مختصری راجع به نوشته ای تان :

2- برادر عزیز در مورد مقایسه ای بر نامه هائ تلویزیون سلام  با صحبتهائ داکتر ملازاده  شرط انصاف را  نه تنها رعایت نکردید  بلکه  شما ، مستقیما  از لجن پراگنی  تلویزیون سلام  تایید بعمل آ ورده  واز تمویل وسرمایه گذاری ایران  وبرنامه سازیهائ شیطنت آ میز  رژیم شیطانی ایران چشم پوشی بعمل آ وردید.

 در حالیکه از تلویزیون سلام واهل بیت جز پخش نفاق – دروغ – شرک وخرافه  ودشمنی با یاران واصحاب رسول ا لله  وحتی زوجه ای مطهره حضرت رسول ( ص )  پیام دیگری بدنیا پخش نمیشود  اما شما بعنوان جوان وروشنفکر چشم را بسته میکنید ویا  تقیه روا داشته  وحساب  حق ونا حق گویی آ نهارا به آخرت محول میکنید  .من انتظار داشتم  تقیه را که  عمل دورویی وتزویر است زیر پا کرده میگفتید  این تلویزیونها ئ سلام وتلویزیون اهل بیت  هم تلویزیون هائ استعمار  ودشمنان مسلمانان است .  وکسانیکه این تلویزیون هارا بپا ایستاده کرده وهم اکنون  تمام  مصارف آ نها را  می پر داز ند هم  دشمن درجه  یک اتحاد ووحدت مسلمانان در جهان  هستند .

 وضمنا ندانستم از روی جهل ویا  تقیه گفتید که  گرداننگان آ ن تلویزیون همه ایرانیهائ امریکایی میباشند .

 آ قائ افضلیار عزیز  این آ قائ الله یاری  که هر شب گند وتعفن وخرافه واراجیف  بباد میدهد گر چه  از جمله ای  پیروان ولایت فقیه  ایران  میباشد ،  اما افغانی خود ما وشما است که  لجن پخش میکند  .

 و البته تمام مذاهب اربعه ای اهل سنت وجماعت  متفق الرأی هستند براینکه دوستی ومحبت باهل بیت ویاران واصحاب پیغمبر ازعلایم مسلمان و  پیروان حقیقی پیغمبر ( ص ) بوده  وکسانیکه با اهل بیت ویاران واصحاب پیغمبر دشمنی ورزیده  ویا نعوذ بالله آنهارا  مرتد ویا مشرک ویا ا ختلاف انگیز فکر کنند ، آنها را اهل نفاق  دانسته   که  دشمنی  خودرا با  شخص پیغمبر ( ص  ) نشان داده  اند  . وطبق عقاید اهل سنت همه ای یاران واصحاب واهل بیت  پیغمبر  دوست – همکار  ومتحد همدیگر بوده اند . وروایات  کاذب  وخرافی  ایکه گویا بین ایشان  دشمنی بوده است از اراجیف ودروغ هائ وارده ای دشمنان اسلام  بر تاریخ مسلمانها است .  آقائ ملا زاده وهیچ سنی ای  شرعا حق ندارد که بر اهل بیت وامامان  مسلمانان  حتی بی مهری وحتی کمبود محبت داشته باشد   . وتوهین  و سب ولعن گفتن بر اصحاب ویاران واهل بیت راهر چهار مذهب اهل سنت  وجما عت  عمل منافقانه  ای  دشمنان اسلام میدانند  .   

3- در قسمت صحبتهائ  داکتر ملا زاده هم باید عرض کنم  که نامبرده  به نسبت ظلم وجنایتیکه  رژیم ایران بر آن و تمام اهل تسنن  ایران وارد کرده است  صحبتهائ تندی و افشا گرانه ای در باره سر دمداران  رژیم

 آ خوندی ایران  دارد که من به این  قسمت  بحث هائ سیاسی آ ن کاری ندارم . واما در قسمت  بحث هائ دینی  ومذهبی آ قائ ملا زاده باید عرض کنم که  خودم ممکن با بعضی از دیدگاه ها و ارزیابی هائ  ایشان هم نظر نباشم  اما آنچه قدر مسلم است که اعمال خرافه  – ناپسند وناروا  وبر خلاف تمام اصول اسلامی امروز در ایران ( دربین اهل تشیع) وحتی در بین اهل تسنن بنام دین وارد شده است  نمیتوان انکار کرد.  و تو جوان روشنفکر مسلمان ومن مسن و سنتی  مسلمان با ید متفقا هر کاریکه بر طبق شریعت اسلام وسنت حضرت رسول ( ص )   با شد آ نرا روا ج داده وهر آنچه خلاف  دین مبین اسلام  باشد آ نرا  دور بریزیم . و البته  من با این  نظر تان موافق نیستم تا آ نچه از پدران مان  بنام دین ومذهب  بما میراث مانده است ماباید همان را  بگیریم وبس . در حالیکه دین وقبول دین  وتصدیق  ایمان  وعمل  به فرامین ودساتیر دین امریست  اکتسابی وعملی  وحتی شخصی ( باین معنی که هر شخص بواسطه ای  ایمان وعمل خویش مورد حساب وکتاب قرار میگیرد ).  وتقلید کورکورانه  ومیمون وار  ازدیگران مذموم است . وهر مسلمان وظیفه دارد تا قلباً وفکراً  خود را از حقانیت دین  مطمئن سازد وبه آن عمل کند . زیرا چه بسی  اعمال خرافی ورسم ورواجهائ جاهلی وغیر اسلامی  همین اکنون در بین  جامعه ای مان موجود است که باید مردم را  بیدار سا خت  .  بنا بر این  ما در عین حالیکه  باید  پیرو حقیقی  کتاب خداوند وسنت حضرت پیغمبر باشیم، نباید  هر آ نچه رو ضه خوانان  شیاد ودروغگویان  پف کنند ما چشم بسته بگوییم درست است .

در مورد صحبت هائ آ قائ مشکور کابلی هم  گزاف گفتید زیرا  آقائ کابلی بزرگترین  گناهی را که مرتکب شد  ، دروغ  بستن وافتراء  به امامان و علمائ اهل سنت وجماعت بود  و چون حضرت عالی زبان عربی بلد نبودید تمام  ادعاهائ که  در قسمت شیخ الا سلام  ابن تیمیه (رح ) وسایر ائمه اهل سنت وجماعت  ارائه کرد بر پایه ای دروغ وافتراء استوار بود . حتی بزرگترین افتراء  ودروغ آ ن به ابن تیمیه (رح) این بود که  مطلبی را از او نقل قول کرد که : « گویا اگر کسی بر قبر  پیغمبر ویا صالحین رفته واز آنها طلب  استغاثه  واستعانت کند  عمل شرک آلود انجام داده است و… » هر چند عین متن عربی در کتب ابن  تیمیه نبود  اما  باز هم  در تر جمه ای متن عربی ایکه خود بیان داشتند  از روی دروغگویی وشیطنت  بسطح تلویزیون اعلام کرد که :

««ا ی سنی ها وای شیعه ها ببینید که ابن تیمیه گفته است که هر کس بزیارت پیغمبر خدا برود مشرک است  وکافر  است>> واین نهایت درجه ای نفاق وخباثت  مشکور کابلی بود که دروغی به چنین بزرگی گفت .  واز اینکه در تمام صحبت خود فقط ملازاده را توهین وناسزا میگفت من کاری ندارم زیرا  :

 ««از کوزه همان ترود که در اوست >> واین اخلاق  سب ولعن ودشنام وناسزا را از ملاهائ  قم آموخته بود  که باصحاب ویاران پیغمبر همیشه نثار میکنند .

 البته  طبق  مذاهب اهل سنت وجماعت زیارت رفتن وبر مردگان دعاء کردن نه تنها منع نیست بلکه ثواب هم دارد  وابن تیمیه ( رح ) وهمه ائمه اهل تسنن آنرا ثواب میدانند .لیکن آ داب زیارت کردن را طبق دستور  پیغمبر خدا میدانند . که اعمال خرافی وشر ک آ لود انجام نشود. واین دیدگاه همه ای اهل سنت وجما عت است  وهیچ ربطی به ملا زاده یا       آ خوندزاده  ویا  طالب زاده  و….. ندارد .

 البته  رفتن بزیارت  حضرت نبی کریم (ص ) در ایام حج  تو صیه و حتی امر هم شده است .

زیارت قبور : بخش کوچکی از شریعت بزرگ و وسیع اسلام می باشد که عملی مباح به شمار رفته و انجام دادن و یا ترک آن با هم برابر است. و اگر همراه با نیت صالح و بدور از اعمال شرک آمیز انجام گیرد عملی مستحب و نیکو می باشد. وثواب هم  دارد . زیرا انسان را بیاد خداوند  وروز آخرت انداخته  و انسان را به نهایت زندگی  محدود وچند روزه ای  آن  متوجه     میسازد . وبا عث  توبه  وباز گشت از گناهان  میتواند بشود  . البته رعایت  شرایط زیارت قبور هم از اهم واجبات اعتقادی است  که نباید بواسطه ای عمل مباح وثوابی برائ خود  گناه  و کبایری را فراهم سازیم  وبیشتر  خودرا خساره مند سازیم .

زیارت قبور در روزهای نخستین قانونگذاری اسلامی ممنوع اعلام شد، تا آنکه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم  با این سخن مبارک خود به آن اجازه دادند:

«نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا». صحيح مسلم 2305

«شما را از زیارت قبرها منع کرده بودم، اکنون آنها را زیارت نمائید».

البته در قسمت زیارت وآ داب زیارت  حسب دیدگاه شرعی ایشانرا توصیه میکنم  که کتاب زیر را بنام :

زیا رت از دیدگاه ائمه  علیهم السلام با  نگارش  عبدالهادی حسینی وترجمه ای اسحاق دبیری

 و فهرست آ ن قرار ذیل است :

زیارت از دیدگاه اهل بیت عليهم السلام

زيارت از ديدگاه أئمه -عليهم السلام-

سخن مترجم

پيشگفتار

نهي از مسجد قرار دادن قبر

نهي از ساختن بناء بر روي قبر و ترغيب به خراب كردن آن

بلند ساختن قبر

كارهاي حرامي كه كنار قبرها انجام مي گيرد

انتظار شفاعت و توسل

کمک خواستن از مرده

نذر کردن برای مرده

قسم خوردن به صاحب قبر

طواف به دور قبر

سوگواري و به سر و صورت و سينه زدن

مخلوط بودن زن و مرد در زيارتگاه ها

چند پرسش احتمالي و پاسخ آن

 در سایت  زیر مراجعه کنند  واستفاده ببرند . وبین زیارت شر عی و مباح  وزیارت هائ که  در آن اعمال شرک آ لود و خرافات انجام میشود تفکیک کنند

http://www.aqeedeh.net/index.php?id=507&tree=menu5&idd=1096

     برادر  عزیزم در  قسمت  اعمال  خرافی  وشر ک آلودیکه  در اکثر زیارتها  انجام میشود نیز طفره رفتی وچشم پوشی کردی  . زیرا اعمال  نا روا ییکه در زیارت امام رضا و حضرت معصومه  ای قم انجام میشود کجائ آن بدین  واسلام برابر است . فریا دهائ  مردمیکه طنابهائ سیاه بر گردن داشته   وبروی زمین دراز میکشند و فریاد  یا علی جان  ویا اما م رضا ویا امام زمان ویا  حضرت  معصومه ویا حضرت  ابالفضل ویا قنبر وفا ویا ……. وهزاران یا هائ دیگر  را سر داده ومیدهند  که بداد من برس -!! مشکل من را حل کن – برایم فرزندی بده    کار هائ مرا سر براه کن – حتی شوهر ویا همسری  برایم  مهیا دار وهزاران حاجت ودر خواست هائ دیگری که می  کنند  واعمالیکه انجام مید هند ، کجائ آ ن با توحید وخدا پرستی برابر است؟؟؟!!!                 

و حتی این در خواستهارا با  در خواستهائ خود حضرت امیرا لمومنین سیدنا  علی (رض ) ودر خواستهائ خود حضرت امام حسین  (رض) ودرخواستهائ حضرت امام  زین العابدین (رض ) یعنی  امام سجاد  مقایسه کنید و بعد خود تان قضاوت کنید که اگر ایشان زنده می بودند با این مردم  خرافی چه توصیه ای میکردند ؟؟؟!!!  تصویر هائ  که ازتلویزیون هائ  ایران  به سطح دنیا پخش میشود  دلیل  قوی است اما   بشیر جان تو که خودرا سید  واولاد پیامبر میدانی نباید از چنین حقیقتی چشم پوشی کنی  وبهتر نیست تا  همه ما وشما از خر تعصب پایین آ مده  وخرا فات زدایی کنیم واگر توان آ نرا نداریم لا اقل  مردانگی رد کردن عمل خلاف را بزبان  وقلم داشته باشیم .

 و البته  در قسمت   آ قائ مشکور کابلی  دیدید که  حاضر نشد  تا مناظره تلویزیونی کند خود دلیل محکم   ناتوانی  وضعف آ ن بود واز همه عمده تر اینکه حتی به هیچ تلفنی هم پاسخ نداد ودر جلسات  بعدی حتی خط تلفن ها را  هم  باز نکرد این دلیل محکم  ضعف فهم ومطالعه ای آ ن بود  . من  مدافع ملازاده  ویا  آ خوند زاده  ویا آیت الله زاده نیستم  . اما  همین ملا زاده ای که  تو برادر عزیز اورا  بی سواد خطاب میکنی  دوکتورای اسلامی  از سوریه – بیروت و سعودی دارد . واز همه  آ خوند هائ قم   ونجف دعوت بعمل آ ورده است تا در مناظره ای تلویزیونی  حاضر شوند واما کسی  حاضر نشد  . وقتی ناصر مکارم شیرازی – قزوینی –  ومراجع قم  حاضر به مناظره ای تلویزیونی نیستند   پس آ یا امکان دارد طلبه ای نو آموزی مانند مشکور کابلی  حاضر به بحث شود . پس اگر صحبتهارا بدقت بشنوید  وبعد با صحبتها ونوشته جات دیگران مقایسه کنید  ممکن بهتر قضاوت کنید .وباز حتی اگر قطعا  ملا زاده یا آ خوند زاده  ویا آیت ا لله زاده  طرف تایید تان نباشد باز هم  من شمارا  دوست دارم  واحترام دارم  وممکن در آ ینده ها  ما همدیگر را درک کنیم  وبا هم  دوستی ومحبت بورزیم .

در قسمتی  از  نوشته  ای خود از یک تعداد  علما  و دانشمندان و مکتب خوانده و طلبه ها   دفاع کردید  واز آ نها به نیکی  یاد کردید  که این کار شایسته ای بود که انجام دادید  . البته  من هم  مانند خود تان به  همه علما  ودانشمندان و حتی  دانشمندانیکه مسلمان هم نیستند  احترام دارم  .  وتمکین واحترام به مقام علما   انسان را  با آنها قرین میسازد  . واما در مورد سه نفر از کسانیکه  اشاره داشتید مانند آ قائ مشکور کابلی  که ذکر خیر شان تمام شد ، در مورد  جناب آ قائ مصباح هراتی  من هم  تا وقتیکه نوشته  ایشان را  در مورد  «… جهل ، انحراف، خرافات در حاشیه ای عاشورا»   نخوانده بودم   چنین عقیده ای داشتم  ، متاسفانه  بعد از قرائت  نوشته ای شان که بیشتر جنبه ای   روضه خوانی داشت دانستم که هر آ نچه  از غلو واغراق  وحتی خرافات  را  بلد بودند در  نوشته ای  شان  گنجانیده  واز همه عمده تر که بغض ونفرت خودرا نسبت به خاندان اموی (  سیدنا حضرت عثمان  ابن عفان وسیدنا عمر ابن عبد العزیز  رضوان الله تعالی  عنهما ) وحضرت معاویه وسایر خلفا نیز دریغ نداشته وهمه ای آنهارا  فرزندان  وخاندان :

«هند جگر خوار »    خطاب کرده اند  که تبصره کو چکی هم برآ ن   نوشته شده بود . ومیتوانید  در بعضی سایتها  ببینید .وبخوانید .

والبته در مورد  جناب دوکتور  فرید یونس  که نام شان هم غلط نوشته شده بود با ید عرض کنم  که آ قائ مشکور کابلی وآ قائ مصبا ح هراتی از ایشان راجع به دین  اسلام وتاریخ ائمه  و حتی  احکام فقهی  بسطح ابتدایی  بیشتر بلد هستند  . چون  جناب داکتر فرید یونس  تحصیلات علوم اسلامی نداشته   واماتورانه  اکت  وژست  دانشمند اسلامی  را مینمایند. در حالیکه رشته ای تحصیلی  شان  علیحده  وحتی ایشان زبان عربی را که زبان قرآن است هم بلد نبوده  وعلاوتا  از علوم متداول  اسلامی: تفسیر – حدیث – اصول- فقه – وقواعد زبان عربی- علم رجال- تاریخ ائمه ومجتهدین – مذاهب اسلامی – واختلاف فرق اسلامی  و…….و تاریخ اسلامی  وسیره ای نبوی  و غیره ضروریات دینی  واسلامی  بهره نداشته ویا خیلی اندک  وقلیل  بهره دارند .   اما با آ نهم  بایشان احترام دارم  واز خداوند بایشان  توفیق خدمتگذاری در راه  دین اسلام می خواهم . و در مورد سایرین  که حسن نظر نیک تا نرا  ارائه کردید  خداوند برائ تان اجر ومزد بدهد .  وبه آ نها  وعلامه مرحوم سید اسماعیل بلخی  خیلی زیاد  اورا دوست داشتم ودارم .

  آقائ  افضلیار  محترم :

  در قسمت  خرافات واراجیف وکینه ونفرتیکه  در اکثریت مراسم عزاداری  وحتی جلسات آ خوند هائ سیه دل  ایران میگذرد نباید آ فتاب را  بقول خودت با دو انگشت  پنهان کنی  زیرا  وقتی از زبان  طلبه ای مصباح  هراتی افغانی  خود ما وشما که خود را روشنفکر هم  میداند بغض ونفرت صادر شود تو  برنامه هائ تلویزیون ایران را  که بمراتب از تلویزیون  سلام  واهل بیت  چتلی  ولجن پخش کرده  ومیکنند  چطور ندیدی که بر یاران واصحاب  پیغمبر  سب ولعن میفرستند  نمی بینی  ویا چشمان  خودرا پت کرده  وتقیه  میکنی . ومن انتظار داشتم تا مردانه  بعنوان یک فر د با شهامت وجوان با احساس  که خواستار اتحاد ووحدت مسلمین  هستی، همان طوریکه  از  منافق کوچک آیت الشیطان  دانشمند  یاد کردی ، از منافقین بزرگی  همچون  ،  کلینی- مجلسی- طبرسی-  دستغیب- شیخ مفید – وصد ها آ یتهائ شیطانی دیگر یکه حتی  یاران واصحاب پیغمبر را باستثنای  شش نفر باقی همه را حتی  مرتد وکافر خطاب کرده  اند  یاد میکردی  تا بر روشنفکر بودن  وغیر خرافی بودن خودت  بیشتر متیقین می شدم . وبرایت  تعظیم کرده وبدنبال خودت  بعنوان داعی اتحاد  روان می شدم . اگر خواسته باشی من تمام  روایات واسناد ومدارک تمام آ یات شیطان را برائ استفاده ای عموم  بدست نشر بسپارم . 

البته در نوشته ای خودت مطالب بس سود مندی هم نوشته شده بود ومیدانم انشاء الله احساس پاک داری ولیکن  لازم است تا  سطح مطالعه ای خویش را  بیشتر کنی  وبهترین راه  اینست که  مذاهب اسلامی  را  بصورت مقایسه وی  بخوانی  آ نوقت هر چه خوب و سره از  مذهب  یافتی آ نرا  خوب دانسته وهرچه  خراب وناسره  از هر مذهب یافتی بآ ن خودرا پائ بند نساز . و به موضوعات فرعی  مذهبی  هم که مردم با خودت همنوا نیستند  خیلی بها نداده  انشاء الله  امکانات وحدت فراهم میشود .

 اهل تسنن دیگر هیچ چیز بیشتری از  دستگاه رژیم شیطانی ایران نمی خواهند فقط از پخش ونشر کتب  ونوشته جاتیکه بر یاران واصحاب وازواج مطهرات  پیامبر اسلام  هتک حرمت  وتوهین روا میدارند جلو گیری کنند واینگونه  آشغالها  وکثا فات را بنام  کتاب  ومواد  فر هنگی بداخل افغانستان نفرستند  .  ملت افغانستان  همانطوریکه در زمان  حیات  مرحوم  سید اسماعیل بلخی که من خودم  نیز از نزدیک ایشانرا میشناختم   وپسر شهید آن علی آ قا جان  که استا د دانشگاه بود دوست و آ شنائ نزدیک من بود  وبه خدیجه جان و صدیقه جان  وتمام فا میل  بزرگوار  شان کمال احترام را دارم    با هم می  زیستند  در آ ینده هم میتوانند زندگی برادرانه  داشته باشند  اما  مدا خلات  منافقانه ای خارجی ها  بما وشما بزرگترین ضربه را زده است  که باید من وخودت  بآ ن بیشتر اهتمام داشته باشیم . تا بیار ی خداوند  چشم منافقین مداخله گر را کور سازیم …

 برادر عزیزم  برائ حسن ختام   میخواهم بآ خرین مطلب تان که  از روایت   حمار  ابن حمار ابن حمار است و سخت بر آ شفته شده بودید واینرا  نوعی توهین  به اهل تشیع تلقی کرده بودید  باید خدمت عرض کنم که تشیع راستین   از خرافات – غلو ومسایل  شرک آ لود  وروایات  خران ابن خران  ابن خران و…. ودروغ هائ  دروغ پردازان ونفاق  منافقان بدور است   ومن هم  معتقدم که باید  با این  خرافات وبد عتها مبارزه کرد  ومتاسفانه این روایت  در کتاب بزرگترین کذاب ومنافقی  چون کلینی ذکر شده است که  تمام اصحاب ویاران  پیغمبر را  باثتثنائ شش نفر نیز  مرتد اعلام داشته است .  وحال  برائ اطمینان خاطر تان  چند تا ازینگونه روایات را  برایتان  می آ ورم   تا عزم خودرا جزم کنید که با ید   خرافات – غلو  وتوهین وسب ولعن را از دامن پاک دین ومذهب  شستشو دهید. وبه خدمتگذاران شیطان  اجازه نداد که  بنام دین  دروغ – خرافه وجعلیات  ودشنام وناسزا پخش کنند .

روايتهاي عفير (الاغ پيامبر)

امير المؤمنين علي مي فرمايد: اولين چهار پايي كه فوت كرد، عفير الاغ پيامبر بود، ‌لحظه ايي كه پيامبر از دنيا رحلت نمود، آن الاغ افسارش را پاره كرد و دويد تا به لب چاه بني خطمه در منطقه قباء رسيد و خودش را در آن چاه پرت كرد و چاه به قبرش تبديل شد. امير المؤمنين فرمود: آن الاغ با پيامبر حرف مي زد و مي گفت: همراه با پدر و مادرم به فدايت گردم پدرم از پدرش او هم از پدر بزرگش و او هم از پدر خود برايم نقل كرد كه همراه با پيامبر خدا نوح در كشتي بوده كه حضرت نوح برخاسته و دستش را بر پشت وي كشيده و فرموده: از نسل اين الاغ، الاغي بدنيا مي آيد كه سرور و خاتم پيامبران بر وي سوار مي شود، عفير مي گفت: سپاس خدايي را كه مرا چنين الاغي قرار داد[1][1]

————————————————————————————————————–

[1][1] – اصول كافي ج1 ص184 كتاب الحجة.

برائ دانستن مطالب بیشتر  ازینگونه روایات  لطفا  بآ درس زیر مراجعه کنید . 

ttp://aqeedeh.net/index.php?id=507&tree=menu16&idd=1300

http://aqeedeh.net/index.php?id=507&tree=menu16&idd=1300

سنگيني شمشير امام علي.

جزائري از برسي روايت مي كند كه جبرئيل امين به نزد پيامبر آمده فرمود: اي پيامبر خدا وقتي امام علي شمشيرش را بلند كرد تا مرحب[1] را بكشد، ‌خداوند تبارك و تعالي به اسرافيل و ميكائيل دستور داد تا بازوي علي را محكم گرفته تا نتواند با تمام قدرت ضربه بزند با وجود اين نيز مرحب را همراه با كلاه و زره آهنينش از وسط نصف كرد همچنين اسب مرحب نيز دو نيم شد و شمشير علي تمام طبقات و لايه هاي زمين را پاره كرد،‌ خداوند به من امر فرمود: كه اي جبرئيل فوراً‌ به زير زمين برو و جلو شمشير را بگير تا به گاو نگهدارنده زمين نرسد،‌ در غير اين صورت كره زمين زير و رو مي شود من نيز فوراً ‌به زير زمين رفته و شمشير را گرفتم وزن اين شمشير بر روي بالم سنگين تر از وزن هفت شهر محل سكونت قوم لوط بود.[2]

شمشير را از طبقه هفتم زمين كندم و آن را بر روي پري از بالم گذاشته و به نزديك آسمان بردم و تا صبح منتظر ماندم تا كه خداوند امر فرمود آن را بر زمين بگذارم، تا حال هيچ چيزي را به سنگيني شمشير علي احساس نكرده ام و در همين روز وقتي قلعه خيبر فتح شد و زنان سپاه يهود اسير شدند،‌ در ميان زنان، صفيه دختر پادشاه نيز بود،‌وقتي به نزد پيامبر آمد در صورتش اثر زخم و شكستگي داشت،‌ پيامبر علتش را پرسيد،‌صفيه گفت: وقتي علي جهت فتح قلعه خيبر آمد و نتوانست فتح كند، ‌به سوي يكي از برجهاي قلعه رفت و آن را تكان داد،‌ تمام قلعه لرزيد و هر آنچه بر بلنديها بود افتاد، من روي تخت خود نشسته بودم كه تخت زير و رو شد و گوشه ايي از آن به صورتم اصابت كرد، پيامبر فرمود: اي صفيه وقتي علي عصباني شد و قلعه را تكان داد خداوند به خاطر عصبانيت علي عصباني شد تمام آسمانها لرزيدند و ملائك از ترس به سجده افتادند و براي او كافي است يك قدرت و غيرت خداوندي و اما دروازه قلعه خيبر، ‌هر شب چهل مرد آن را مي بستند (و صبح باز مي كردند) وقتي علي به در قلعه رسيد، ‌از شدت ضربات، سپرش از دستش پريد،‌ پس دروازه قلعه را از جا كند و به جاي سپر از آن استفاده كرد و جنگيد و اين دروازه در دستش بود تا خداوند قلعه را بدست وي فتح كرد.[3]


[1] – مرحب فرمانده يهوديان در جنگ خيبر بود كه بدست امام علي كشته شد.

 (مترجم).

[2] – مناطق محل سكونت قوم لوط بدستور خداوند به وسيله ملائك به آسمان برده شده و زير و رو شدند. (مترجم).

[3] – انوار النعمانية تاليف نعمت الله جزائري.

 

من برائ  اینکه  خود تان قبول زحمت کنید   چند روایت را به طور نمونه  ذیلا یاد آ ور میشوم تا خود تان  با کلیک کردن  سایت مذکور  بخوانید وقضاوت کنید . البته تمام  آن موارد  را در تمام کتابخانه هائ ایران  در تمام ولایات بدست آورده میتوانید . وعلاوتا اگر عربی بلد هستی  در عراق لبنان و حتی اروپا  هم میتوانید  آنهارا  مطالعه  کنید .  در اخیر برائ  پاک نگهداشتن دامن پاک دین  از لوث خرافات وبدعتها  واعمال خلاف  برائ خود وشما وهمه مومنین  مسئلت دعا دارم  .و امید وارم تا خداوند منان همه ای مسلمانان را در پناه قرآ ن وسنت پیغمبر  وروش ائمه  واهل بیت   متحد ومتفق بدارد .

والسلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته

برادر دینی تان –  عبد الله  ( عابد) – کابلی

—————————————————————————-

(ظهور امام زمان در حالت لختي)

كفش سياه و خصلتهاي بدش.

سنگيني شمشير امام علي.

پرنده خارج شده از سوراخ بيني

پرستاري شياطين از قاري آية الكرسي.

روايتهاي عفير (الاغ پيامبر)

ضربه علي بر رود فرات

امام حسن هفتاد ميليون زبان بلد بود.

خوردن خاك و گل باعث نفاق مي گردد.

چگونه درد چشم از بين مي رود؟

اسم روزهاي هفته اسم پيامبر و اهل بيت است.

خوردن پنير در اول هر ماه نيازها را بر آورده مي سازد.

براي دفع فراموشي چه بايد كرد؟

خوردن انار از آداب و اعمال روز جمعه است.

      وسيله افزايش روزي

      امام حسين از انگشت و زبان پيامبر تغذيه مي كرد.

پيامبر از پستان ابوطالب شير مي خورد.

تحريف در تفسير آيه قرآن.

دانيال پيامبر، خداوند را به گناه انجام دادن تهديد كرد.

شفاي زردآب شكم (صفرا).

هنگام قهقهه چه بايد گفت؟

فرستادن درود و سلام بر اهل بيت، ‌انسان را از دعا بي نياز مي كند.

ازدواج دو نور

      به هم رسيدن دو بحر

      فاطمه هرگز دوره حيض و قاعدگي نداشته است.

فرق ميان شب و روز جهت اقامه حد شرعي

نزاع و اختلاف معصومين بر سر مسأله امامت

حد عورت نزد شيعه

امام علي و ساير ائمه، ‌سوار بر ابر پرواز مي كردند.

      رعد و برق با اراده و خواست امام علي است

      يادآوري نام ائمه به مرده هنگام دفن

 

والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

برادر دینی تان –  عبد الله  ( عابد) – کابلی

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *