ائتلاف های نامقدس برای رسيدن به قدرت — شاهين پوپلزی

 

 

 

ائتلاف های نامقدس برای رسيدن به قدرت

 

 

خواننده گان عزیز: شاید مصاحبه اخیرگلبدین حکمتیاررا درتلویزیون چینل( C.B.S) درمورد وضع موجود کشور ازطریق آن تلویزیون دیده و شنیده باشید.

حکمتیاردرجواب سوالی چنین پاسخ داده است که نیروهای بین المللی بجز ازمرگ ، جنگ ، بدبختی کدام چیزدیگری به ارمغان نیاورده اند.

 

جای سوال اینجاست که دردهه هفتاد بعد ازپیروزی انقلاب مجاهدین کدام کشورهای خارجی افغانستان را اشغال کرده بودکه بدستورشما انجنیرصاحب با بسیاربی برحمی باپرتاب راکت شهرزیبای کابل رابه چه پیمانه ویران کردید ودربرآورده ساختن اهداف وپلان های شوم باداران خود باردیگرنقش چنگیز خون آشام را بازی وبدستورآنها افغانستان وبخصوص شهرکابل رابخاک وخون یکسان نموده وتمام هست وبود مردم بدستورشما وافرادتان به یغمابرده شد که درهمین سال بیشتراز(60000) انسان بیگناه ومظلوم کابل را شهید وهزاران زن را بیوه ، صدها مادررابی فرزند ، منازل مردم رابه گورستان های فامیلی تبدیل نموده اید این بود ارمغان شما !!!.

همچنان شما همیشه مجاهدین راستین افغانستان را مورد انتقاد قرارداده جهاد را منحیث یک دستاورد خویش به رخ ملت افغانستان میکشید تاجای که ما میدانیم شما درزمان جهاد نفاق وجنگهای تنظیمی را دربین مجاهدین براه انداخته به دسیسه های شما بسیاری ازمجاهدین سرشناس بشهادت رسیدند ، شما که چندین باربخاطر رسیدن به قدرت ائتلاف نامقدس وضد مردمی رابا شهنواز تنی ودیگرجنرالان وقت که گاهی آنهارادشمن وگاهی دوست میخواندید انجام داده وبه کمک ودستور آنها علیه مجاهدین توظئه وتعدادی از قوماندانان جهادی را شهید نمودید. چطور دررسانه ها ازملت ووطن سخن میگویید؟ آیا ازهمین مردمی که اینقدرظلم وستم را بالای آنها روا داشته اید یا کدام مردم دیگراست که ما نمیدانیم.

– شما درسخنان خویش حکومت ایران را متهم به مداخله درامورداخلی افغانستان کرده اید ولی وقتیکه شما توسط گروه منفوروظالم طالبان ازافغانستان اخراج وبه ایران متواری شدید چرا حکومت ایران را دوست وبرادرخطاب نموده ومدت (5) سال را درحمایه استخبارات آنکشورسپری نمودید حالا چه باعث شده که برضد حکومت ایران سخن میگویید (برف بام خودرا بالای بام دیگران انداخته) تاجای که هویداست همین حالا هم شما ارتباط نزدیک بادولت ایران دارید وازآنطریق تسلیح وتجهیزمیشوید ، همچنان دراین مصاحبه ازروابط تان با شبکه القاعده وطالبان انکارنموده وبا بسیاربی شرمی بیان نموده اید که افراد شبکه القاعده درافغانستان نمیجنگند ، بیت الله مسعود ، طاهریلداش ورهبرالقاعده (العتیبی) که درسال گذشته درافغانستان کشته شدند گواه برگفته های فوق میباشد که فعلاً اعضای خارجی القاعده علیه حاکمیت دولت افغانستان به کمک وهمکاری مستقیم جنابعالی میجنگند . در مصاحبه قبلی خویش ازوابستگی تان باسازمان القاعده یادآوری ودر فراراسامه بن لادن به آنطرف مرزهمکاری نموده بودید حالا چی باعث شده که یک صدوهشتاددرجه به عقب برگشتید . شماهمیشه ازاشغال افغانستان توسط خارجی هاسخن میگوئید ، درحالی که تمام مردم افغانستان وکشورهای اسلامی میدانند که نیروهای بین المللی برضایت وتوافقات سازمان ملل متحد بخاطر برقراری صلح دایمی به افغانستان آمده تا تروریستان و قاتلین این ملت مظلوم سرکوب ودست های بیگانگان ازسرزمین ما کوتاه گردد ، افغانها ازبودن نیروهای بین المللی حمایت وپشتیبانی نموده نمیخواهند باردیگرافسانه های تلخ سال های گذشته را امتحان نمایند. شما میخواهید باردیگر مردم بیگناه را فریب بدهید ولی ملت افغانستان از توطئه وعوام فریبی های شما آگاه هستند ودیگربه سخنان بیهوده وبیمورد شما گوش فرانمیدهند آنها میدانند که شما اینوطن را با بیگانگان چگونه معامله کرده اید وخون هزاران انسان این سرزمین را به ناحق ریختانده اید .

– مردم افغانستان بالای دولت ورئیس جمهورمنتخب خود اعتبارواعتماددارند وازحاکمیت دولت افغانستان حمایت وپشتیبانی مینمایند و نمیگذارند که شما ودشمنان صلح وثبات افغانستان به اهداف شوم شان برسند ، آقای حکمتیاریک بارسر به گریبان خویش نمائید که قبلاً به حق این ملت چه کردید وحالا چی خواهید کرد ودیگرازمردم ووطن دررسانه ها صحبت نکنید.

 

آقای حکمتيار: ملت از شما درخواست جواب سوالات ذيل را دارند:

سوال : قوماندانان شماکه درشاهراه ها وراه های مواصلاتی پاتک داشتند ومردم را آزار و اذیت میکردند آیا شما ازآنها آگاهی نداشتید؟

س. آیا نصرالله بابر باهمکاری شما از آثار عتیقه افغانستان برای خود موزیم ایجاد نکرده است؟

س. آیا شما گفته میتوانید پسرکلان شما بعد از رهایی قوماندان نعیم کوچی درکابل نیآمده وبا آقای جلالی وزیر اسبق وزارت داخله به نفع غربی ها کمپاین انتخاباتی نمیکند؟

پس اگر وطن فروشی افتخاراست باید ازشما این افتخار را دانست…؟

(اسلام دین صلح وصفا است) آیا ازاین واژه در زندگی خویش استفاده نموده اید؟

آیا نتیجه غلامی درطول تاریخ ثمره خوب داشته است یاخیر؟ و اگر دارد کدام است که خود را ازاین صفت مستثنی میدانید.

بااحترام

شاهین پوپلزی

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *