پک راه نی یه — انجنیر فضل احمد افغان

 

پک راه نی یه

انجنیر فضل احمد افغان

کانادا.تاریخ17جون 2010م

 

روزی از روزها برادر هموطنما نزد ملا صاحب آمد و برایش گفت ملا صاحب  میگویند که برای رسیدن به جنت حتمی است که بالای پل صراط مؤفقانه بگذرد نظر شما را میخواهم. ملا صاحب به جواب فرمود که گذ شتن بالای پل صراط  نهایت مشکل است یعنی پل از موی کرده باریکتر و از تیغ شمشیر کرده تیزتر است فلهذا بالای پل تنها اشخاصیکه مسلمان پاک – صادق- با تقوا و خیرخواه باشد میتوانند بالایش بگذرند.

وقتی سوال کننده جواب ملا صاحب را شنید از جاه برخاست و با تکان دادن پتوی خود  گفت "ملا صاحب چرا گپ را کشال کردی خو بگو که به جنت رفتن پک راه نی یه"

هدف از انتخاب عنوان فوق اینست که از مدت چند ماه طبل انتخابات دور دوم ولسی جرگه نواخته میشود و طبله چیان که عبارت از جناب رئیس صاحب جمهور و حامیان خارجی اش میباشند گاهی چوب طبله را به محیط و گاهی به مرکز دایره  طبله میزنند و تماشا چیان که زیر سقف خانه ملت نشسته اند مشتاقانه وبیصبرانه منتظر شنیدن آهنگ زوق خود اند تا مطابق میل خود برقصند یعنی:

 به استثناء تعداد نهایت محدود از وکیل صاحبان بادانش- با فرهنک و وطندوست پاک و با تقوا اکثریت از وکیل صاحبان جنایتکار که دستانشان الی شانه ها به خون ملت مظلوم و ستمد یده سرخ است و با استفاده از عضویت در خانه ملت و مصؤنیت شان خون مؤکلین خود را چوشیده اند و یا خود را تحت نام به اصطلاح مصا لحه ملی عفوه نموده اند و به  جز از کار شکنی در امور دولتی کاری دیگری نداشته اند بار دیگر میخواهند به زور و زر خود راه به خانه ملت پیدا و سرنوشت ملت بیچاره و بیدفاع را بد ست گیرند.

از جانب دیگر آقای حامد کرزی و حامیان خارجی اش در تلاش اند که در انتخابات آینده اکثریت کرسیها خانه ملت را به شیا طینی چون خودشان بدهند تا  برای رسید ن مرامهای  شومشان  هم آهنگی بین قوه اجرائیه و قوه مقننه پیدا و بتوانند به اهدافشان برسند. فلهذا برای رسیدن اهداف شان خود بی امنیتی را در سرا سر کشور دامن زده اند تا به وکیلانکه مطابق طبلشان نمیرقصند بفهما نند که بار دیگر نسبت نا امنی "پک راه  به خانه ملت نی یه".

هموطنان عزیز شاهد اند که بتاریخ 15جون وزیر دفاع و سرپرستان وزارت داخله و مصونیت ملی به خانه ملت احضار تا در مورد امنیت انتخاباتکه هجده هم سپتمبر سال جاری که مبارزات انتخابی آن در چند روز آینده آغاز میشود معلومات ارائیه فرمایند و جناب میر منگل که سرپرست وزارت داخله اند چنین توضیحات دادند که.

از مجموع 364 ولسوالی در افغانستان 355 آن مناطق پر خطر شناخته شده به این معنی که .

 114 ولسوالی با خطر شدید. 50 ولسوالی با خطر متوسط  و191 ولسوالی با خطر پا ئین  مواجه میبا شند یعنی " پک راه برای کاندید شد نشان نی یه".

از ارائیه معلومات سرپرست وزارت داخله و ایجاد تشویش برای وکیلان و ملت چنین بر می آید که با احتمال ضعیف بنا بر نبود امنیت در کشور برای مدت چند انتخابات ولسی جرگه را الی مساعد شدن اوضاع برای رسیدن اهدافشان به تعویق اندازند و یا به احتمال بسیار قوی اینست که با ایجاد نا امنی وکیلان فعلی ویا کا ند یدان جد یدی را که آقای حامد کرزی و حامیان خارجی او نمیخواهند موءفق شوند با ایجاد ترس و وحشت از کاندید شد ن منصرف و چانس موءفقیت را به کاندیدان مخا لف مسلح که آقای کرزی با آنها در مذاکره است مساعد تا در انتخابات پیروز و ولسی جرگه ای بسازند که آعضاهء آن به صدای  طبل آقای کرزی و بادارانش برقصند و به یقین دلایل به تعویق انداختن عملیات نظامی در قندهار و کنار زدن وزیر داخله و رئیس مصونیت ملی که منافع خود را علرغم ایجنت بودنشان در سازما نهای استخباراتی خارجیها در مذاکره با مخا لفین مسلح و راه یافتن شان را به ولسی جرگه نمیدیدند نیز همین خواهد بود باز هم .الغیب و اندالله.

 خداوند حافظ ملت مظلوم و بید فاع افغان باشد.

                                                     پایان     

         

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *