قانونی صاحب اسلام را پیاده ساخت!! — محمد نور

 

قانونی صاحب اسلام را پیاده ساخت!!

 

فرستنده: محمد نور

 

      در اولین روزهای پیروزی جهاد یکتن از قوماندانان شوخ طبع مجاهدین در یکی از ولایات کشور به دوست دیرین خود ـ که بعد از سالها مهاجرت و جهاد در شهر با او روبرو شده بود چنین گفت: «دیدی برادر …. که؛ اسلام را پیاده ساختیم!!»

زمانی بود که جنگهای داخلی شعله ور شده بود و راکت ها به کابل می بارید. این دوست شهری در پاسخ دوست قوماندان شوخ طبع گفت: «اگر اسلام همین باشد، پس فلان و مدان تو و … زود پس بار کن!!»

این دو خطاب کوتاه و مختصر یکجهان فلسفه را با خود حمل می کند و میتواند گویایی صدها صفحه تحلیل و نگارش باشد.

پس قانونی صاحب! اگر اسلام و جهاد تو هم همین باشد، بس است دیگر مردم را آزار مده و زود بارکن!!

بدین مثال، وقتی که جناب محمد یونس قانونی هم که تقدیر نامه و مدال پارلمان جمهوری اسلامی افغانستان را به فرهاد دریا تقدیم کرد، همان مخاطبات دو دوست بیادم آمد که در بالا عرض کردم. قلم رنجه کردم تا چند سطری ولو مختصر هم باشد در این رابطه بنویسم.

* با اینکه بازار تحایف، تقدیرنامه ها، جوائز خورد و کلان داخلی و بین المللی برای فاحشه سازی این کشور در این 9 سال خیلی گرم بوده است و هرکس که سطری برای از بین بردن هویت اسلامی این ملت بنویسد، پارچهء ناچیز ادبی تقدیم کند برایش جائزه داده می شود و بوق و کرنای بی بی سی و صدای امریکا آنرا به عنوان افتخار بر ما تحمیل می کند.

اما چنین کاری از کسی که خود را پیرو خط نهضت اسلامی می داند، به جهاد و مبارزهء خود افتخار می کند، سالها همرکاب سالار شهدای افغانستان «احمدشاه مسعود» بوده و در نهایت هم یک دوره به عنوان نمایندهء مجاهدین رئیس پارلمان جمهوری اسلامی افغانستان بوده است، بسیار بعید به نظر می رسید.

قانونی حالا هم می خواهد دوباره کاندید ریاست پارلمان شود و خدمتی به جهاد و اسلام نماید؟!

من باور نمی کردم که کسی با این همه سابقهء اسلامی رو در رو با کسی در دفتر خود بنشید که؛ در تاریخ هنری خود داستانها دارد.

* شما می توانید با کلیک کردن نام این شخص در یوتیوپ مستند به همهء کارهای او دست یابید.

من بعنوان مثال چند عکسی از این قهرمان هنر؟ را ضمیهء این نگاشته می کنم. تا قانونی صاحب بدانند که مبارزات شان بخاطر تقدیرنامه دادن به این تیپ مردمها نبوده است!!

علاوه از این؛ (با اینکه خودم مطمئن بودم که این طائفه کمترین کاری که می کنند شراب نوشی است) روزی از دوست فرهاد دریا پرسیدم که؛ آیا فرهاد دریا شراب می نوشد؟

در پاسخ بعنوان اینکه دریا را تزکیه کرده باشد، چنین پاسخ داد: «بسیار کم! بحدی که قبل از کانسرت خود را گرم کند»

این بیچاره دوستش نمی دانست که این خود سندی است بر رسوایی …

* این شخص (دریا) هرچه هست من به شخصیت او کاری ندارم. او در عرصهء کار خود که یک عمل غیر اسلامی و اکثراً در محیط های غیر اسلامی میباشد، آزاد است!

ولی با جرأت گفته می توانم که کارهای همچنینی از رئیس پارلمان جمهوری اسلامی افغانستان که خود را مجاهد و نهضتی هم می شمارد، عمل بسیار شنیع و دور از شخصیت اسلامیست. این اقدامات ریشهء اسلام را در یک سر زمین اسلامی به بدترین شکل آن می خشکاند، روحیهء مردم را در بی تفاوتی در برابر ارزشهای اسلامی جرئی می سازد و مردم را به رقاصه گی، فحشا و بی بند باری تشویق می کند.

اگر باور ندارید، تاریخ دیگر سرزمینهای اسلامی (مصر، فلسطین، الجزائر، تونس، اردن، عراق، ایران، المغرب و… را مرور کنید که؛ در تحت شعار همین قهرمان سازی ها بعنوان هنرمند، رقاصه و… آنکشور ها را خوابگاه، فاحشه ها، بی عفتی، شرابخواری، اجانب و استعمار نموده است…پایان

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *