اولین تصویر آقای رزاق مامون در شفاخانه

 

اولین تصویر آقای رزاق مامون در شفاخانه

 

برګرفته شده از: تارنمای پندار

 

این تصویر ،آقای مامون را در لحضات بعد از حادثۀ ناجوانمرادنۀ شب گذشته نشان میدهد که مردانه وار از صحتمندی خود و سیه رویی دشمنان آزادی برای دوستان خود خبر میدهد.

 


 

آنانکه تیر بر رخ مهتاب میزنند

با دست حکم فتنۀ ارباب میزنند

 

تیزاب را به روی تو آسان توان زدن

تاریخ را چگونه به تیزاب میزنند؟

شکرالله وحیدی

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *