فقدان عدالت وخشم ملت— دیپلوم انجینر محمد عظیم آبرومند

 

فقدان عدالت وخشم ملت

 

کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان

 

دیکتاتوری که غربیان کسوت دیموکراسی به قامت اش زدند و سی سال اندی است که جبارمنشانه  سرنوشت سیاسی و اقتصادی ملت مصر را رقم می زند ، اکنون دربرابر غضب وخشم مردم قرار گرفته است.  هزاران فرزند باهمت کشور اسلامی  مصر با دستان خونین قوای امنیتی به خاک وخون کشانده میشود. ده هزار مخالفین سیاسی درزندان های مخوف اسکندریه و قاهره درقیدوبند زندگی را سپری می کنند. حد اقل چهل فیصد ملت مصر فقدان عدالت اجتماعی را درامرار معاش وزندگی روزمره هر روز سر ازنو احساس می کنند. جوانان تحصیل یافته مصری ،(توجه شود که تنها جامعه الازهر سی وپنج هزار محصل دارد) باوجود دانش وزین دربخش های مختلف علوم معاصر ازبیکاری رنج می برند. شرکت های امریکائی ، آلمانی ، فرانسوی ، بریتانوی وروسی در بازار مصر با بیشتر از دوصد هزارکارمند خارجی برای گسترش بازار فروش تولیدات خود آنچنان فعال اند که حلقات متخصص اقتصادی را وادار به اعتراف نموده است مبنی براینکه مصر درسال 2009 میلادی یکصد وپنجاه هزارمیلیون دالر کسر بودجه بوده است.

عایدات نصف مردم مصر ماهانه بیشتر ازشصت دالر نیست. یعنی دریک سال کمتر ازیک هزاردالر عاید سرانه نصف مردم مصر می باشد. باوجود آن تلاش جوانان مصر چه زن وچه مرد برای کسب دانش مدرن خستگی ناپذیر است. دربخش طبابت ، زراعت ، انکشاف برنامه های کمپیوتری ، صنایع خفیفه و نساجی نیرو جوان مصری پیشرفت قابل ملاحظه دارد ، مگر به دلایل عدم توجه حکام ظالم وطبقه اشراف که سرمایه های ملی مصر را با وسایل رشوت و حفظ منافع طبقاتی به تاراج می کشانند ، عامه ملت مصر نادار وفقیر اند. آنان با داشتن سجیه ای قناعت و صلح پروری اززندگی مادی کمتر شکایت داشته اند. لیکن نبود آزادی و عدالت دربرابر قانون و نبود احترام به کرامت انسانی و حقوق غیرمتنازع بشر که مصریان جوان با دانش ازآن ارزش ها آگاه اند ، باعث بر انزجار هویدا ایشان نسبت به نظام مستبد حسنی مبارک گردیده است.

البته مواضع ظالمانه حکومت مصر دربرابر مردم فلسطین ، داد وستد بی سنجش و حتی مزدورانه مصر با اسرائیل ، بی تفاوتی حسنی مبارک دربرابر ظلم واستبداد دنیای اسلام و برخورد خشونت آمیز وی دربرابر مخالفین صلح دوست مانند نهضت اخوان المسلمین و سایر گروه های ملی گرای عدالت خواه بلاخره احاد ملت را بستوه اورد و اکنون این ملت صلح دوست انزجار خود را نسبت به رژیم حسنی مبارک که حامیان خارجی اش سالانه یک اعشاریه پنج میلارد دالر برای حفظ آن درداخل مصر بقوای حربی آن می پردازد ، ازطریق تظاهرات متواتر خاطرنشان می سازد.

این صحنه های اعتراض صلح آمیز ملت مصررا که جهانیان  ازطریق امواج تلویزونی متواتر مشاهده می کنند ، باردیگر برملا می سازد که دیکتاتوران سیاه دل و حامیان خارجی متکبر آنها  درتفکر و عمل نسبت به کرامت انسانی و ارزش های مطرح بوده حقوق بشر جفا می ورزند و تمنیات گرانمایه ملت مصر را نادیده می گیرند. در شیوه برخورد ، این دیکتاتوران وحامیان خشونت پرور آنها ازمفاهیم عدالت وآزادی می ترسند. به  فریاد های حق طلبانه مردم  گوش فرا نمی دهند ومصر ومصریان را برای منافع کوتاه مدت مادی خود به نابودی سوق می دهند وکوچکترین احساس انسانیت و همبستگی با مردمان مظلوم ندارند. درحیات نوین سیاسی مصریان، این بارسوم است که پنجه  ددمنشان به خون مردم آنکشور خونین میگردد. مگر این بار جهانیان جریانات مصر را بعلت امکانات جدیدی تخینکی در سطح رسانه های خبری همزمان مشاهده می کنند و چشمان بصیر عامه دنیا دخالت امریکا ، اتحادیه اروپا و اسرائیل را بخوبی و شفافیت مشاهده می کند . امریکا ، اتحادیه اروپا و بخصوص اسرائیل درپی حفظ یک نظام مستبد مزدور می باشند. دلایل آن طبعاٌ مبرهن است که این نظام مستبد درخدمت اجانب وبرای حفظ منفعت اجانب مصروف به تعمیق گرفتن همه تمنیات ملت مصر فعالیت می کند.

سفیر اسبق اسرائیل درمصر طی مصاحبه تلویزونی دربی بی سی بتاریخ 30 جنوری سال جاری درارتباط به حوادث مصر می گفت که اگر غرب میلان بر ای تحقق دیموکراسی و برگزاری انتخابات آزاد درمصرپیدا کند ،باید بداندکه انتخابات آینده مصر اولین و آخرین انتخابات دیموکراتیک درآنکشور خواهد بود ، زیرا اخوان المسلمین برنده انتخابات خواهد گردید و آنان بعدا ضد دیموکراتیک عمل خواهند کرد.

 

 این چه دلیل مضحک !؟

چنین است دلایل بعضی حلقات افغانی خارج ازکشور که ازطریق رسانه ها خود را ملی گرا قلم داد می کنند و همه قهرمانی های ملت افغان را نسبت به تهاجم خون آشام شوروی نادیده گرفته دوران جهاد را دوران توطئه غرب دانسته و مجاهدین سربکف آنزمان را یا مزدوران استعمار ویا نابکاردرصحنه سیاسی تلقی میکنند. ناتوانی و نااهلیتی خود را جهت ایجاد یک جنبش علیه اشغال و همبستگی با ملت اغماض میکنند . با بلند کردن شعار ملی گرائی  باردارازتفکر ماتریالیزم استیلاگر و حامله ازکپیتالیزم وحشت زده خواهان یک ایجاد یک جبهه اصلاحگر نظام تحت حمایت امریکا درکشور می باشند.

به آنان باید گفت که ازوقایع مصر ، تونس و اردن عبرت گیرند و حد اقل از موضع روشن البرداعی را که تا دیروز به اعتراف خودش ضمن مصاحبه با سی ان ان بتاریخ 30 جنوری سال جنوری ، یکی ازدوستان نزدیک  امریکا می باشد ، بیاموزند که در ادامه می گفت که مبارک باید استعفا دهد و درادامه می افزود که اروپائیان وامریکائیان بایست درمواقف خود تجدید نظرکند وازحمایت حسنی مبارک دست بکشند ، زیرا ملت دیگر حاضر نیست که همچو نظام مستبد را بپذیرد. البرداعی این دوست امریکا موقعیکه منافع ملت مصر مطرح است ، یک شخصیت صد درصد مصری است که صرف برای منافع مصر با رقبای سیاسی و ایدولوژیک خود کنار می آید . ازجانب دیگر همان اخوان المسلمین است که حاضر به همکاری جدی با البرداعی بخاطر حفظ وسلامتی جامعه مصر و منافع مصر می باشد.

. مردم صلح دوست وجوانان پرهوش مصر برای حفاظت وسلامتی مصریان زیرکانه ومسئولانه با یک عالم صبوری و دوراندیشی خشم ملت را متمرکز بر براندازی نظام ظالم ومستبد حسنی مبارک ساخته اند و خواهان استعفای وی ازمقام ریاست جمهوری می باشند و به چیز کمتر ازآن دلشاد نمی کنند. ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و ملک عبدالله همه باهم تاکنون درپی پشتیبانی ازدیکتاتور دیموکرات مشرب اند.

باید دانست که اصرارحسنی مبارک برای ادامه سلطه نظام دیکتاتور درطی 9 روز گذشته برابر به هشت میلارد دالر سرمایه ملی مصر خساره مند ساخته است ، طوریکه درروزهای گذشته نرخ اسهام مصری هرروز یک میلارددالرخساره خالص دیده است ، تا اینکه امروز بازار اسهام درقاهره مسدود شد.

کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان به نمایندگی ازنهضت صلح طلبان افغان همت پر صلابت مصریان را جهت براندازی رژیم مستبد حسنی مبارک که یک انقلاب صلح آمیز است بدرقه میکند. باید دانست که مصریان دریک جبهه مشترک "یوم الغضب"  فعال شده اند و نهضت اخوان المسلمین با همکاری ملیگرایان مانند البرداعی بصراحت تقاضای مبنی بر برکناری حسنی مبارک و برگزاری انتخابات آزاد و سری وسرتاسری را به مردم خود و جهانیان اعلام میدارند.

این تقاضای عدالت پسند، صلح محورپیام راستین و شفاف برای همه ملت های  درمنطقه وبرای همه درسطح  جهان است. کمیسیون صلح آزادی برای افغانستان درحالیکه ازتقاضای برحق ملت  مصر پشتیبانی معنوی خود را ابراز میدارد ،خواهان زمینه سازی چنین شرایطی برای کشور عزیز مان افغانستان نیز می باشد.

بااحترام

 

دیپلوم انجینر محمد عظیم آبرومند

(عضو کمیسون صلح و آزادی برای افغانستان)

اول فبوری سال 2011 میلادی مطابق به 12 دلو 1389 هجری شمسی

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *