در خانه اگر کس است یک حرف بس است — محمود نکته دان

 

 

در خانه اگر کس است یک حرف بس است

حرف های با آقای گلشنیار و امان معاشر

به سلسله دفاعیه های غیر منطقی و بی ربط بعضی از همکاران قلمی سایت خاوران اخیراً دوتن دیگر از این نویسندگان بنام های گلشنیار و امان معاشر من را مجدداً مورد حمله قرار داده اند. جناب آقای گلشنیار را که به باور قریب به یقین شناخته ام در نوشته تحت عنوان " به نویسنده ی کافر- مسلمان" من را چنین تعریف و مورد خطاب قرار داده اند که بخش های از نوشته ایشان را با هم از نظر می گذرانیم.

" شما کسی هستید که در جایی با افرادی که اعتقادی به خدا ودین ندارند و به صورت آشکار در جهت ترویج بیدینی وبیخدایی فعالیت میکنند، سر میجنبانید وخودرا بیخداتر از هر بیخدایی وانمود میسازید.از سوی دیگر از آنجا که از یک خانواده ی مذهبی بر خاسته ومطالعات اسلامی …..در جاهای دیگر خودرا با خداتر از با خدا ومسلمانتر ازهر مسلمانی معرفی میکنید ——– هم در کنار کریم خرم ودار ودسته های چون معروفی ها، روستار تر ه کی ها، رحیم عزیز هاو هاشمیان هامی ایستید، هم به واقعیت سیاستهای برتری خواهانه ی قومی در افغانستان معترفید — من شمارا یک بیمارمیدانم …..شما مرا نویسنده ی فحاش خوانده اید، این در حالیست که خود در نوشته های خویش بار ها فحش های چون "مزدور" و"جاسوس" و "نوکر" والفاظ بدتر از آنرا مثل نقل ونبات بر دیگران نثار کرده اید……. یکی از دعاوی بسیار ابلهانه ی شما اینست که گویا" همسایه ی غربی ماهم با بالا زدن آستینهای خودیکعده افراد بی خاصیت را بعد از شستشوی مغزی به دور هم جمع نموده …….. با ید با ارایه ی اسناد ومدارک ….. چنین ادعای بزرگتر از دهان خودرا مطرح وآنرا به اثبات برسانید……..آیا شمامنکر این حقیقت هستید که یکعده از افراد متعصب وتفوق طلب وامتیاز پسند متعلق به قوم پشتون (نه همه پشتونها) در صدد تحکیم حاکمیت انحصاری قومی، طرد زبان فارسی دری بنام زبان ایرانی و یکزبانه ساختن افغانستان اند؟ ……… اگرنیت بد وتعرض وجوددارد، لابد واکنشی هم وجود دارد…….به شما مشوره میدهم که هر چی مینویسید احساس مسئوولیت در قبال نوشته های خودرا ازیاد نبرید و به یاد داشته باشید که دیگران نیز شعور دارند.به آرزوی شفای عاجل!"

نویسنده گرامی جناب آقای گلشنیار! میخواهم بطور خلاصه و کوتاه به جواب نوشته های شما به پردازم. اول اینکه اگر همه ی کشف های تان مثل همین کشفی باشد که در عنوان مرا کافر و در متن نوشته تان نعوذ باالله مرا بی خدا خطاب نموده اید، بدانید که در همه نظریات دیگر تان هم بخطا هستید.

گفته اید در یکجا در کنار کریم خرم و دار و دسته معروفی ها و روستار ترکی ها و غیره ایستاده ام و در جای دیگری به سیاستهایی برتری خواهانه قومی اعتراف مینمایم. توصیه من به شما هم همین است که مخالفت خود را بر اساس قوم و زبان و اشخاص عیار نکنید و اگر کریم خرم و دیگران هم حرف خوبی میزنند به پذیرید و باز اگر در جای خواهان برتری طلبی میباشند جلو ایشان را بگیرید اما این طور نکنید که عده را دشمن فرضی قلمداد کرده و اگر حق هم بگویند به نظر شما ناحق جلوه نماید.

از این که من شما را فحاش خطاب کرده ام و شما ادعا کرده اید که گویا من هم نیز به فحش و ناسزا گوئی پرداخته ام و الفاظی از قبیل مزدور و نوکر را به زبان آورده ام که از نظر شما فحاشی است با جناب شما موافق نیستم . منظور من از فحاش گفتن به شما به ارتباط پاراگراف آخری نوشته شما بود که مخالفین بکارگیری واژه های بیگانه را طوری مورد بی حرمتی قرار داده بودید که گویا به گفته جناب شما بقیه مردم افغانستان " اشیا زیر ناف عرب ها و پاکستانی ها را می لیسند" که من جواب مناسبی را خدمت شما ارائه نمودم. آیا بکار بردن چنین جمله ی فحاشی و کوچه بازاری نیست و آن را با بکار گیری کلمات مزدور و نوکر از جانب من قابل مقایسه میدانید؟

ازینکه برای ثبوت ادعای من در باره عده افرادی که توسط همسایه غربی شستشوی مغزی گردیده اند سند و دلیلی خواسته اید ، چه  دلیلی میتواند بزرگتر از تلاش شما در راه ترویج واژه ها و فرهنگ همسایه غربی ما در این کشور باشد. آیا دفاع کردن از اصطلاحات بیگانه و ترویج داشته های فرهنگی بیگانگان سند معتبری در این زمینه به شمار نمی آید؟ 

در جای دیگری از من سوال کرده اید که آیا شما منکر این حقیقت هستید که یکعده از افراد متعصب وتفوق طلب وامتیاز پسند متعلق به قوم پشتون (نه همه پشتونها) در صدد تحکیم حاکمیت انحصاری قومی، طرد زبان فارسی دری بنام زبان ایرانی و یک زبانه ساختن افغانستان اند؟  سوال جالبی است. من هرگز از تفوق طلبی های عده از سران پشتون به خاطر حاکمیت انحصاری شان انکار نکرده ام ، بلکه انحصار طلبان و متعصبین پشتون در مقابل اقوام و زبان های دیگر را نیز مثل آنانیکه  که کمر مقابله بر علیه واژه های زبان پشتو را بسته اند فاشیست و بیگانه پرست میدانم.

من به این عقیده هستم که ما و شما در عصرکنونی که جهان به دهکده کوچکی مبدل شده است باید در جزیره های جداگانه ی زندگی ننمائیم و بعوض مبارزه بر سر مسایل قومی و زبانی ،  ارزشهای اسلامی و انسانی را بعنوان مشترکات خود  انتخاب نمائیم و بعوض مبارزه در راه ترویج زبان و فرهنگ دیگران به استفاده  از دانش و فنون دیگران و حراست از تاریخ و فرهنگ پربار خود به پردازیم ،  زیرا هر ملتی که در راه رشد و ترقی و تعالی گام برداشته است حفظ ارزشهای تاریخی، فرهنگی و ملی آن در اولویت قرار داشته و در هیچ گوشه از جهان هیچ کشوری را سراغ نداریم که بعوض دانش و تکنالوژی دیگران به وارد نمودن اصطلاحات و واژه  های روزمره آن کشور ها پرداخته باشد چون اصطلاحات دردی را دوا نمیکند و چیزی را که ما به آن نیاز داریم وحدت ، همدلی و استفاده از علوم و تکنالوژی های معاصر جهان در قرن بیست و یک است. مقوله از سید جما ل الدین افغان است که میگوید در عین زمانیکه از علم دیگران استفاده میکنید در حفظ و پاسداری از فرهنگ خود نیز به پردازید.

اما در مورد مشوره که بمن داده اید و گفته اید " به شما مشوره میدهم که هر چی مینویسید احساس مسئوولیت در قبال نوشته های خودرا ازیاد نبرید و به یاد داشته باشید که دیگران نیز شعور دارند" میخواهم از شما خیلی برادرانه تقاضا نمایم که از این مشوره خود اگر ممکن باشد گاهی خود شما هم استفاده نمائید.

اما از جناب شما یک گلایه بزرگ دیگری را دارم و آن این است که شما در مباحثات اصلی همیشه طفره میروید و بعوض جواب مناسب به بحث مورد نظر، پای مسایل بی ربط دیگری را پیش میکشید  تا در سایه آن موضوع اصلی را از دیده ها پنهان و در عوض ذهن و فکر مردم را به قیل و قال های دیگری مشغول نمائید که این کار خوبی نیست.

من در نوشته خود  از جناب شما پرسیده بودم که چرا سایت خاوران در پخش سخنان شرک آمیز و کفر آمیز اسد الله جعفری مبادرت ورزیده است؟ چرا سایت خاوران به غلطی های فاحش املائی توجهی ندارد؟ و چرا سایت خاوران به مرکز ترویج اصطلاحات ایرانی مبدل شد ه است ؟ و گفته بودم که آخر ما هم ملتی هستیم و نباید مثل میمون ها ازدیگران تقلید نمائیم؟

اما شما بجواب همه این سوالات نوشته اید که این بیمار و فاشیست است و وقتی منطق تان بجای نرسیده تا شما را از مهلکه نجات دهد شما دست بدامن ماتحت السرة شده اید  تا بلکه بتواند شما را در بیرون رفت از دامی که گیر افتاده اید مساعدت نماید، که بکار گیری چنان جملاتی در یک مباحثه فرهنگی نیز بر اعتبار نوشته های شما ضربه های فراوانی را وارد نموده است.

جناب آقای گلشنیار ! اگر من به جای شما میبودم در مقابل چنین نوشته ی،  با پذیرش اشتباهات صورت گرفته خیلی بسادگی غائله را ختم میکردم  و میگفتم از پخش نوشته اهانت آمیز اسدالله جعفری معذرت میخواهیم و مشکلات املائی در نوشته امان معاشر هم ناشی از غفلت یکی از کارکنان سایت ما بوده که بدون مرور آن را انتشار داده اند و در آینده از اتفاق چنین مسایلی جلوگیری خواهیم کرد و ازینکه شما به سایت ما علاقه دارید و در جهت بهبود آن  ما را رهنمائی کرد ه اید ممنون و سپاسگزاریم .

اگر چنین کاری میکردید کار عاقلانه بود و ضرورت به مشاجرات بعدی پیدا نمیشد تا برای نجات خود از ماتحت السرة طالب استمداد شوید  و طرف خود را که در واقع یکی از برادران همزبان و هم فرهنگ  تان میباشد با حرف های زشت و کافر دانستن مورد حمله قرار دهید.

سخنی هم با جناب آقای معاشر:

جوابیه تانرا خواندم ازینکه با واقع بینی اشتباهات املائی  نوشته تانرا پذیرفته اید طوریکه مسئولیت بخشی از آنرا به کامپیوتر و مسئولیت بخشی را هم بخود نسبت داده اید ممنون و سپاسگزارم. همه ما انسان هستیم و اشتباهاتی زیادی را مرتکب میشویم . کمال انسانیت در این است که انسان جوانمردانه اشتباهات خود را به پذیرد و پذیرش اشتباهات هم در نوع خود  مبین بزرگی و نشاندهنده  متانت و درایت اشخاص است.  ایکاش دوستان دیگر تان هم در سایت خاوران  از این خصوصیت برخوردار میبودند تا موضوعات را به مشاجره های بی ارتباط نمیکشیدند  و در راه بکرسی نشاندن تفکرات غلط شان به بهانه گیری های بیجا نمی پرداختند.

هدف من از برجسته ساختن اشتباهات املائی شما اهانت به شما نبوده و مسئولیت اعتراض من به نوشته شما به کسانی بر میگردد که نوشته شمارا بدون مرور بخاطر اصلاح اشتباهات املائی آن به نشر رسانیده اند و بخاطر نپذیرفتن اشتباهات خود این ماجرا را دامن زده  اند و هنوز هم با فحش و ناسزا گوئی طفره میروند که من دیگر ایشان را ( که منظورم همه گردانندگان سایت خاوران نیست) لایق ادامه مباحثه بشمار نمی آورم.

یک اشتباه دیگری را هم که شما در نوشته خود مرتکب شده اید که لازم میدانم آنرا با توضیحاتی برای تان روشن بسازم این است که نوشته اید " آقای نکته دان فرموده است (80 فیصد ویرانی ومهاجرت جبری) اما روشن ننموده است چند فیصد از ویرانی ها مربوط به گلبدین میشود آیا راکت های گلبدین سبب مرگ 60 هزار ومهاجرت صد ها هزار کابلی به مزار شریف وایران وپاکستان نشده است؟"

بدین ترتیب شما فکر کرده اید که من از عملکرد های آقای حکمتیار چشم پوشی کرد ه ام  در حالیکه مسئله و موضوع مورد بحث ما به آقای حکمتیار ارتباط نداشته تا من در مورد ایشان حرفی را بنویسم . من  آقای حکمتیار را  یکی از مسئولین  بربادی و بدنامی جهاد قهرمانانه ملت افغانستان میدانم.

به خاطر شهامت شما که اشتباهات املائی خود را پذیرفته اید از شما پوزش میخواهم و بخاطر اینکه بعضی از دوستان شما با نوشته های بی ربط خود از موضوعات اصلی طفره رفته  و به عوض منطق و استدلال به تکفیر و ناسزا گوئی میپردازند، ادامه مباحثه با چنین کسانی را ثمر بخش نمیدانم، چون گفته اند:

چو کردی با کلوخ انداز پیکار + سر خود را بنادانی شکستی

 

مطالب نشرشدۀ قبلی اين نويسنده :

به قاضی موسی ، ملا نصوح سایت خاوران

تقدیم به گلشنیار نویسندۀ فحاش سایت خاوران

تقدیم به دانشگاهیان افغانستانی در سایت خاوران

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *