ایران تصاویر یک طیارهء بی پیلوت را به نمایش گذاشت — رادیو آزادی

 

ایران تصاویر یک طیارهء بی پیلوت را به نمایش گذاشت

 

رادیو آزادی

 

تلویزیون ایران روز گذشته تصاویر یک طیارهء بی پیلوت امریکایی را به نمایش گذاشت که می گوید آن را در قلمرو خویش سقوط داده است. به نظر می رسد نمایش این تصاویر یک کابوس برای مقامات استخباراتی امریکایی شده باشد.

در این تصاویر مقامات ایرانی ملبس با یونیفورم دیده می شوند که بالای بدنهء یک طیارهء کوچک بی پیلوت دست کشیده، تحقیقات می کنند. یکی از آن ها بسوی بال طیاره اشاره کرده، به نظر می رسد که در مورد آن برای آمرش توضیحات می دهد.
این طیاره بی پیلوت تا اکنون تکنالوژی خاص و محرم استخباراتی امریکا محسوب می شد.

تکنولوژی استفاده شده در این طیارهء بی پیلوت به اندازهء حساس و مهم محسوب می شود که بر اساس یک گزارش نشریهء وال ستریت ژورنال حتی یک بار نظامیان امریکایی به خاطر گرفتن دوبارهء آن در مورد احتمال عملیات نظامی در داخل خاک ایران نیز غور نموده بودند، اما بعداً گفته شد که این عملیات می تواند خطرناک باشد.

مقامات امریکایی که مفقود شدن طیارهء بی پیلوت شان را تایید کرده اند می گویند که در مورد این گونه ماموریت ها و قابلیت ها نمی خواهند صحبت کنند.

مقامات آگاه به روزنامهء نیویارک تایمز گفته اند که طیارهء بی پیلوت کشفی (RQ- 170) یک بخش مهم برنامهء محسوب می شود که در مورد احتمال اسلحهء اتمی ایران معلومات جمع آوری می کند.

امریکا که اتهام تلاش ساختن اسلحهء اتمی را بر ایران وارد می کند، از سال ها به اینسو در مورد آن کشور از طریق ستلایت معلومات جمع آوری می کند.

جیسن کمپبل کارشناس نظامی مرکز تحقیقاتی رندکارپوریشن با اظهار اینکه طیارهء بی پیلوت (RQ- 170) با وسایلی تجهیز شده است که قابلیت استخبارتی امریکا را خیلی افزایش می دهد، می گوید:
«آن چه که از نظر استخباراتی به این طیارهء بی پیلوت قابلیت بی همتا می دهد اینست که نظر به معلومات این طیاره در ارتفاع خیلی بلند 50000 فوت پرواز می کند. این طیاره می تواند ساعت ها در هوا باقی بماند و دارای تجهیزات حساس و پیشرفتهء ایست که می تواند تماس های مخابراتی، وسایل کیمیاوی و در مورد خاص ایران محلات اسحلهء اتمی را کشف کند. این طیارهء بی پیلوت قابلیت اخذ تصاویر افراد واشیا را در اراضی خیلی دشوار دارد که حرکت آن ها را نشان می دهد. این قابلیتی است که ستلایت آن را ندارد.»

مقامات امریکایی هراس از آن دارند که ایران چین و روسیه تکنولوژی استفاده شده در این طیارهء بی پیلوت را کاپی نمود، آن را بسازند.

به عقیدهء کارشناسان بخش مهم تکنولوژی طیارات بی پیلوت قابلیت جمع آوری معلومات در مورد اهداف نامعلوم هنگام پرواز بالای آن ها و یا هم توقف بالای آن ها در هوا می باشد.

کارشناسان همچنان می گویند قابلیت نا محسوس بودن توسط رادار طیارات بی پیلوت امریکایی، نسبت به امکانات روسیه و چین خیلی بیشتر است.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *