بیائید رهبران خلق و پرچم را بهتر بشناسیم — محمد یوسف عارف وارسته

 

بیائید رهبران خلق و پرچم را بهتر بشناسیم

 

خوانندگان گرامی

از آنجائیکه سر آغاز مصیبت در افغانستان از پای حزب دیموکراتیک ! خلق افغانستان که عبارت از اتحادی بین اعضای دو گروه کمونستی ( تابع مسکو) ؛ پرچم و خلق سر چشمه گرفته که با دخول مستقیم قوای شوروی در ششم جدی 1357 هجری خورشیدی کشور ما بصورت کل استقلال و مردم ما آزادی خود را ازدست دادند. این تجاوز وحشیانه روسها و رهنمایی اعضای حزب دموکراتیک! برای استعمارگران روسی، نه تنها برای مردم ما تباه کن بود بلکه باعث تباهی اتحاد جماهير شوروی نیز گردید.

این تجاوز که تحت هیچ بهانه ، حیله و دروغ رقصندگان در پیشاپیش قوای استعماری ، نتوانست قیافه قبيح خود را و نوکران استعمار را بپوشاند سبب شد تا مردم ما با کمترین وسایل در مقابل یکی از پرقدرت ترین قوت های جهانی ایستادگی نموده و آنهارا بزانو در آورده و جهان را از شيطنت های یکی از دو قطب مارکسیزم لینینیزم نجات دهد، که با درد و تأسف قدرتهای استعماری سرمایه داری بیشترین بهره برداری را از این فداکاری های مردم مبارز و مجاهد ما نموده و کشور مارا در گردابی از بدبختی ها سرگردان نمودند.

چیزی که در این برهۀ تاریخی خیلی جالب و حيرت انگیز است، اینست که اعضای این گروه کمونستی مزدور ( تابع مسکو ) بعد از انهمه خوش خدمتی به اربابان شان اکنون دعوای دموکراسی ، آزادی های مدنی ، حقوق بشر و امثال این شعارهای نیکو را بلند میدارند.

در بحث زیر محترم محمد یوسف عارف (وارسته) بر گوشه هایی از زندگی بزرگان این گروه مزدور که عده از آنها اکنون در خدمت " امپریاليزم جهانی " قرار گرفته اند، روشنی میندازد . باشد تا مردم بیشتر به ماهیت چنین گروه های مزدور صفت اشنا شوند .

                                                                                                                                                      اداره صدای افغان

 

 

بیائید رهبران خلق و پرچم را بهتر بشناسیم

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *