توصيه به واشنگتن — داکتر عبدالواحد هلال

 

توصيه به واشنگتن

 

داکتر عبدالواحد (هلال)

 

امريکا و کشورهاى دنباله رو آن از روز يکه دست هاى تجاوز شان را به افغانستان عزيز دراز کرده اند نه تنها در عرصه نظامى به شکست فاحش روبرو شده اند، بلکه در عرصه اقتصاد نيز کمر شان شکسته است.
در نتيجه حمله بالاى افغانستان نه تنها
مشکلات آن امريکايى زبون را دامن گير نموده بلکه کشور هاى هم پيمان آن نيز از مشکلات وارده شامل حال سر و صدا بلند مى نمايند، قسمتى که چند روز قبل وزارت خارجى جرمنى يک خبر پخش نموده در آن تذکر شده که جرمنى تا بحال در جنگ افغانستان ٨ مليارد يورو مصرف نموده است، اين مصارف جرمنى البته از سال ٢٠٠٢ به بعد بوده که مصارف سال هاى اخير نسبت به اوايل اضافه تر بوده است.
تمام کشورهاى ذيدخل در قضيه اشغال
افغانستان به سرنوشت امريکا و جرمنى دچار بوده که بخاطر نجات آنان صاحبنظران دنيا و کشورهاى دلسوز به حالت سراسيمگى اشغالگران هميشه فورمول هاى شان را بيان نموده است.
در سلسله توصيه ها به اشغالگران چندى قبل سخنگوى وزارت خارجه روسيه آندره
نستيرنيگو ضمن يک کنفرانس مطبوعاتى در مسکو به خبرنگاران گفت افزايش عساکر امريکايى به افغانستان کار نهايت بى فايده بوده اين روند نمى تواند گاهى هم مشکل فعلى افغانستان را حل نمايد، کشور روسيه هم از جمله دشمنان افغانستان بوده، ليکن به اساس تجربه داشتنى آنان در جنگ با افغانهاى قهرمان و سلحشور مشوره و توصيه شان به قصر سفيد از اهميت بسزاى برخوردار مى باشد.
کشور چين که از جمله ممالک سرحدى
افغانستان بوده درين راستا رهبرى اشغالگران را توصيه نموده، روز گذشته معاون رئيس جمهور چين ((يۍ چپنگ بينگ)) گفته است : امريکا بايد در کشور هاى آسيايى از جا بجا نمودن نيروهايش خوددارى ورزيده کشورهاى آسيايى صلح و امنيت ميخواهند آنها به پايگاه هاى نظامى امريکا ضرورت ندارد.
امريکا و متحدين صليبى اش بايد توصيه هاى
صاحبنظران و کشور هاى دنيا را ناديده نگرفته در زمينه اقدامات عاجل نمايد، چين اگر چه تجربه جنگى با افغانها را نداشته ليکن بررسى اوضاع سياسى دنيا و چگونگى حالت سربازان امريکايى را در افغانستان بهتر دانسته است. امريکا از يک طرف به مخالفين شان پيشنهاد مذاکرات مى کند و از طرف ديگر نيروهاى خود را در بعضى مناطق افغانستان افزايش مى دهد ليکن امرى که براى آينده امريکا سودمند تلفى مى شود اين بوده که شرايط در طرح احزاب جهادى افغانستان را پذيرا بوده تا حد آخرى در خروج سربازان شان ازين کشور دلچسپى نشان دهد، ورنه روزى خواهد رسيد که به حقيقت گفتنى هاى مسکو و چين پى خواهد برد و در آنزمان عملى کردن اين امر برايشان سودمند نخواهد بود!
صليبيون
بايد به اين بدانند که اگر خواهند نخواهند روزى فراخواهد رسيد که مشت هاى گره کرده شان در فرق هاى شان فرود خواهد آمد، گردن خم و خجالت وار افغانستان سربلند را ترک خواهند نمود

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *