بمناسبت روزجهانی زن — دپلوم انجنیر محمد عظیم آبرومند

 

بمناسبت روزجهانی زن

 


دپلوم انجنیر محمد عظیم آبرومند

 

نغمه خیز از نغمه زن ساز مرد

از نیاز او دو بالا ناز مرد

پوشش عریانی مردان زن است

حسن دلجو عشق را پیراهن است

عشق حق پرورده ای آغوش او

این نوا از زخمه ای خاموش او

آنکه نازد بر وجودش کائنات

ذکر او فرمود با طیب و صلوات

(اقبال)

 

دوستان گرامی!

به همه زنان هموطن که هر کدام مادری ، همسری و خواهری ذیقیمت اند، روز جهانی زن را تبریک و تهنیت عرض میدارم. البته شایان توجه است که زن مانند مرد ومنحیث بنی آدم از جانب خدا(ج) برایش کرامت داده شده است و درین شاخصه مهم وجود ،با مرد همردیف بوده وحق مشترک و ممتاز نسبت به سایر مخلوقات درجهان دارد. برگزاری از روز زن و یا مسمی شدن روزی بنام زن یک پدیده جدیده دنیای مدرن است که بعضی آنرا معلول تغییر بنیاد های اقتصادی جوامع مدرن می پندارند و کسانی هم آنرا معلول اندیشه عناصر فکری عصر جدید وانمود می کنند و مسلمین به حق افتخاری بر خود برچسپ می زنند که پیامبر بشیر ونذیر حامی پیام الهی مقام زن را برازنده ومکرم ساخته است درحالیکه متفکران یونانی که دنیای غرب خود را میراث خور آن محسوب میدارد ، زنان را در مدارج مخلوقات و یا موجودات پائینتر از حیوانات برمی شمردند ، طوریکه افلاطون به آن معتقد بود. افلاطون اصلا در کتاب مشهور خود بنام ( جمهوریت)  نظری را مطرح کرده بود که زنان برای نسل گیری طبقه فیلسوف  قابل استفاده می باشند. وبه این ترتیب هویت و شخصیت گرانمایه و هستی کرامت دیده او را به پست ترین مدارج اجتماعی و فردی فرو می کشاند.

دربرابرچنین طرز دید های اجتماعی ، فلسفی و مواضع اقتصادی، زنان منحیث یک عنصر ازرنده خلقت و اجتماع در گیرودار بوده اند.

اکنون صرف نظراز همچو پیشامد های میمون و نامیمون تاریخ بشریت ، حلقات مهم سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و دینی به زن منحیث یک انسان توجه می کنند. دلایل و علل این توجه محتاج به تحقیق و بررسی عمیق فرهنگ ، تفکر و سیر تاریخی تحولات اقتصادی همان حلقات می باشد. با وجود این همه ، زن افغان منحیث یک شخصیت انسانی دربستر فرهنگ و اجتماع با مشکلات عدیده ای سردچار است و امید میرود که دین وفرهنگ اجتماع افغانی زمینه های رشد شخصیت زن را بیشتر تقویت بخشد.

جرمنی، ارکرات
هشتم مارچ سال 2012 میلادی

مطابق 19 حوت سال 1390 هجری شمسی

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *