مصاحبۀ امان معاشر با خانم شیرین نظیری — امان معاشر خبرنگار آزاد

 

مصاحبۀ امان معاشر با خانم شیرین نظیری

فعال در موردحقوق زنان و حقوق بشری و گرداننده ی تارنمای وزین آوای زنان افغان

 


امان معاشر خبرنگار آزاد

 

خانم شیرین زن با احساس و پر کار از اوان نوجوانی  در مورد حقوق زن که پامال دست خشن مرد سالار در جامعه ی عقب مانده ی ما است کار و فعالیت می نماید و از خود آثاری برازنده یی را برای همیشه بیاد گار گذاشته است که عنوان نمونه از این کتابها را یاد آور می شویم .

1- "عجایب هفت گانهً جهان باستان "

2- "عجایب هفت گانه جهان درسده های میانه"

3- "عجایب هفت گانه جهان نو "

4- "گنجینه های فرهنگی از سر زمین افغانستان"

موصوفه در اثر خواهش خبرنگار مجلۀ زن در ونکوور کانادا مصاحبه یی را انجام داده اند که طرف خوانندگان قرار میگیرد.

 

 

سوال:خانم شیرین نظیری ،آغاز کار شما راجع به نگارش و مقالات از چه زمانی شروع شده است؟

نخست ازهمه اجازه دهید که دهمین سالگرد مجلهً وزین زن را به زن فرهیخته ونیکوتفکربانو شفیقه نورزی مدیرمسؤول مجله زن، بشما و سایراندرکاران وعلاقه مندان مجله تبریک و تهنیت گفته و موفقیت های مزید برای تک تک تان آرزو نمایم.   
پاسخ: نوشتن را مانند سائر اشخاص از دوره لیسه شروع نمودم و نخستین کار هایم نوشتن به دفتر خاطرات همصنفانم ، جریده دیواری مکتب و مقالات که ازسوی آموزگار زبان دری برایمان داده می شد.  اما بطور جدی و مستمر بعد ازختم تحصیلات کوششی زیادتردرین عرصه به خرچ دادم. ابتداء به شیوهً کوتاه نویسی،" تهیه گزارش های کوتاه، پیام ها، بیانیه ها،رهنمود ها مواد سیمیناری و داستان های کوتاه کارکردم رفته رفته این شیوه پیشرفته تر شد و ایجاب کار زیاد و مدت طولانی تررانمود و سرانجام نوشته ها، راه های طولانی خود را پیموده و به یک کتاب مبدل شدند.مستلزم یادآوریست که این پروسه خیلی طولانی و بافرازو فرود هائی هم همراه بوده است.


پرسش : کتاب اول تان تحت چه عنوان چاپ و نشرشده است؟ طرف توجه شما در این کتاب کی ها اند.؟
پاسخ:نخستین کتاب من تحت عنوان " عجایب هفت گانهً جهان باستان " به نشررسیده است ومخاطبان من درین کتاب جوانان و نو جوانان عزیزی کشورم می باشند.


پرسش:  انگیزه ی نشر این کتاب چیست؟ در کجا نشر شده است؟ غرض استفاده جوانان مشتاق به چنین اثری بداخل کشور گسیل شده است یا نه؟
پاسخ: البته هدف از نوشتن من این بود که ذهن نسل جوان کشورم را که سال ها درتحت جنگ و حوادث ناگوار آن سرگردان بود منسجم ساخته و کتاب خوان نمایم. بناء به همین دلیل، در طبع و نشر این کتاب ها از قیمتی ترین کاغذ و رنگ های متنوع استفاده نمودم. گرچه خودم را نویسنده نمی دانم؛ ولی یک مادر هستم،مادری که دوست دارد نسل جوان میهن اش کتاب بخوانند و کسب علم نمایند تا آینده درخشانی داشته باشند و تمام قضایای ناگوار جامعه شانرا با چشمان بازنگریسته و به آنها برخورد سالم داشته باشند.
 دررابطه به پرسش جزء دیگرشماباید گفت که همهً کتاب ها را درکابل چاپ نموده ام و توسط ناشرم در سراسرکشور ارسال شده است. هدف من این بود که پول چاپ آن بیگانه نشود وبه هموطن خودم در وطنم تعلق گیرد و هم مورد استفاده جوانان در داخل کشور قرار گیرند. زیرا جوانان ما درخارج کشورامکانات زیادتربه دسترس دارند. به همین آرزومندی همهً کارها را در داخل کشورم به انجام رسانیدم .
اکنون می پردازم به جزء بعدی سوال تان. انگیزه ایکه باعث شد من این کتاب ها را بنویسم .

 

 یکی عدم دسترسی خودم به چنین آثار درآوان نوجوانی وجوانی ام بود.

دوم نارسائی ها و کمبودی های فراوان کودکان وجوانان ما به مکتب،کتاب،آموزگاران ورزیده ،کتابخانه ها، موزیم ها،سیمینارها،کنفرانس ها، کمپیوترو انترنت. این همه نبود ها باری روی شانه هایم شد ومن را وادارساخت تا این کتاب معلوماتی را بنویسم. آرزو داشتم که از نزدیک کمبودی های جوانان را بدانم و روی آن کتابی را نبشته کنم بدین منظور پیش از نوشتن این آثار سفری به افغانستان نمودم و دربیش از ده کتابخانه و کتاب فروشی در شهر کابل سرزدم و همچنین نظری عده محدودی ازمحصلان دانشگاه کابل را درزمینه جویا شدم. ازین سبب تصمیم گرفتم که حد اقل کمبودی و یا خالیگاهی کوچکی را پر و دین خود را در برابر مادر وطن اداء نمایم وازین طریق مصدری خدمتی برای جوانان عزیزی کشورم گردم.
سوم ،زمانیکه بار اول پس از سقوط طالبان بکابل مسافرت نمودم. جوانان را بیگانه از کتاب و قلم و در یک افسرده گی بعد از جنگ یافتم. آنها سراسیمه و نا آرام به نظرمیرسیدند. بخاطر جلب افکار پت وپریشان شان به مطالعه هم چنان پاسخ به ندای درونی ام ، پس ازگذشت دوازده سال، کنارگذاشتن قلم، دوباره  دست به قلم بردم و اولین کتاب خودرا برایشان نوشتم. باید گفت هر چهارکتاب ام بدون سانور و بازنویسی است. دست اول توسط خودم و دست دوم ،درتحت چاپ رفته است .


پرسش: نشریه  دوم شما دارای محتوی کدام موضوعات و مطالب است؟
پاسخ:  البته به کارم به جوانان عزیز ادامه دادم و کتاب دوم  ام را تحت عنوان " عجایب هفت گانه جهان درسده های میانه وکتاب سومم را تحت عنوان "عجایب هفت گانه جهان نو " نوشتم. حالا هم آماده بکارهستم اگرجوانان پیشنهادی تازه ئی خود را ارائه دارند.مایلم که تازه ترین موضوعات را برایشان نوشته ودراختیارشان بگذارم.


پرسش: مطالعه را از کدام سطح و از چی کتابی آغاز کرده اید؟
پاسخ: اولین کتابی را که خوب خواندم کتابی آدم فروشان قرن بیست " جنایات بشر " و به تعقیب آن کتاب رابعه بلخی بود. درهمان وقت صنف ششم مکتب بودم. این کتاب ها را، بسیار تراژیدی نوشته بودند و دراثنای مطالعه آنها اشک های فراوانی برای زنان جوان ودختران ریختم و سلسله اشک ریختن هایم به زنان و دختران جوان، تا همین اکنون نیز ادامه دارد.


 پرسش:بگوید  خوب خواندن شما در چیست؟ آنرا چگونه ارزیابی می کنید؟
پاسخ:البته! زمانیکه صنف پنج مکتب بودم . کتابی تحت عنوان بخوان و بدان در خانهً ما پیدا شد. او اولین کتاب خارج درسی برایم بود. ولی من آنرا نتوانسته بودم روان و مکمل بخوانم و مفهوم بگیرم. یعنی اینکه مطالعه ام ناقص بود.اما همین کتاب کمکی زیادی به من نمودتا کتاب های بعدی را بدون نقص بخوانم.


پرسش: چندی پیش کتاب گنجینه های فرهنگی ازسرزمین افغانستان را به دست یکی از دوستانم دیدم. او ازمطالع  اثر فوق العاده راضی بود . دلیل این رضایت  خواننده ی محترم چیست؟
پاسخ: از دید من آن نویسنده ئی خوشبخت و موفق است که آثارش را هموطنان عزیزش با علاقه مندی بخوانند و از کارش مستفید شده و قدردانی کنند. من درین کتاب خود یک کمی تجربه بدست آورده بودم و هم چنان زحمت زیادی کشیدم که منظم و مرتب کارنمایم وکمی و کاستی هارا بدست خود سانسور نمایم .تا یک رابطه خوب بین من و خواننده به میان آید.


پرسش: خانم شیرین نظری! درین روز ها مصروف چه کارهستید؟
پاسخ: آخرین کتابی را که نوشته ام ،یک باردیگربازخوانی می کردم. می شود یک کمی درباره آن بگوئید؟ البته
نام این کتابم " زن در ادوار مختلف تاریخ " است . امیدوارم بتوانم تا تابستان امسال به چاپ برسانم.


پرسش: آثار کدام نویسنده گان فارسی زبان به نزد تان محبوب است؟
پاسخ : در حقیقت همه آثاری که متکی و یا قریب به واقعیت بوده و با استدلال علمی و منطقی استوار باشد و خواننده گان به خواندن و مفاهیم آن مشکلی نداشته باشند و به ساده گی و زیبائی نوشته شده باشد. محبوب القلوب است.
از خواندن آثار میرغلام محمدغبار، مرتضی راوندی و میرمحمد صدیق فرهنگ و… زیاد تر حض می برم و درعنفوانی جوانی آثارجواد فاضل را زیاد دوست داشتم. بدون شک درین اواخر کتاب های زیادی به همین گونه توسط مورخین ما نوشته شده باشد. اما ازآنجائیکه درگوشهً غربت ام . تاکنون بدسترسم نرسیده است . اگردرینجا نامبرده نشده است. نویسنده گان عزیز مرا معذوردارند. درحقیقت هرکتابی که بازیورچاپ آراسته می شود، نویسنده درآن زحماتی زیادی را متقبل می شود . ازنظرمن قابل احترام است.


پرسش: حالا صحبت ما درباره نویسنده گان شد. میتوانیم هدف نویسنده گی، نویسنده گان را بدانیم.
پاسخ:
این سوال شما ایجاب وقت زیاد را می نمایدکه از حوصله مندی زمان این مصاحبه بیرون است و از سوی هم نویسنده گان نیز از همدیگر متفاوت اند و هریک اهداف مشخص خود را دنبال می نمایند ، ممکن به منظور بدست آوردن پول ویا هم به خاطر کسب شهرت و نیل به مناصب عالیه باشد.
ولی آنچه را من درباره خود گفته می توانم در اثر ندای درونی ویا نیاز باطنی ام است و برای پول ،مقام و شهرت هیچگونه اهمیتی قائل نیستم .
 اگرنویسنده گان، گفتهً شیلر را بکار بندند:« با مردم زمانه بسر بر ولی مانند آنان مباش؛ برای معاصران خود مطالبی بنویس که بدان محتاج اند، نه مطالبی که می پسندند» .

 
پرسش: به جوانان که تازه به نویسنده گی رو می آورند چه پیام دارید؟
 پاسخ :
در قدم نخست مطالعه زیاد ضروری است و از مطالعات خود یاد داشت برداشتن ، بخاطر سپردن، دقیق نگاه کردن، سپس نوشتن و نوشته را چند بارخواندن و اشتباهات را تصحیح کردن و بعد ازآن دو سه بارخواندن ، حمایت و تشویق خانواده را داشتن،هرروز نوشتن ،تمام داشته های ذهن شان را روی کاغذ آوردن ، خوب شنیدن،خوب اندیشیدن وبلاخره خوب نوشتن. ساده و روان نوشتن، من فکر می کنم برای همیشه برایمان ضروری باشد. هم چنان اگر ما پیش ازآغاز کار مشوره هائی با بزرگان قلم بدست، خود داشته باشیم ، موفق تر در گام های بعدی خواهیم بود. درهر حال جوانان ما نظر با پشت کاری که دارنداز موفق ترین و مستعد ترین جوانان درروی کره زمین محسوب می شوند. من به ایشان افتخار می نمایم و هریکی از آنها را ستاره های روشن در آسمان جهان معاصر مان میدانم.

تشکر خانم شیرین جان شما با داشتن مصروفیت های زیادحاضر شدید و به سوالات ما جواب دادید.

شیرین نظیری: ازشما ژورنالست فعال و با احساس آغای امان معاشر اظهارسپاس وامتنان مینمایم که، در دیار غربت قلم برداشته و با فعالین زن درهر گوشه وکنار جهان گفت وشنودی را انجام داده و ازکارکرد های شان در عرصه های مختلف قدردانی می نمائید. اگر بگویم شماری شبیه شما در میان فرهنگیان کشور ما  بسیار کم وانگشت شمار و یا هم وجود ندارند. تصور میکنم که اشتباهی را مرتکب نشده باشم. درهرصورت زنان ستم دیده میهن به سعی و تلاش های شما ارج گذاشته و خود را نیرومندتردانسته وخدمات شما را هیچ گاهی فراموش نخواهند نمود . موفق و سرفراز باشید.

 

علاقمندان میتوانند غرض اخذ معلومات بیشتر در رابطه به آدرس زیر مراجعه نمایند. 

http://voiceofwomenafg.blogspot.com/ آوای زنان افغان

 

امان معاشر،خبرنگار ، آزاد

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *