دی. دی. تی یعنی چه؟ — داکتر نثار احمد صمد

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

دی . دی . تی یعنی چه ؟

 

نویسنده : نثار احمد صمد

 

در افغانستان و جهان پودر « دی دی تی » برای از بین بردن حشرات شهرت بسزایی داشت . نام کیمیاوی این ماده همانا ( دای کلورو ـ دای فینایل ـ ترای کلورو ایتان ) بوده که مخفف آن « دی دی تی » میباشد . اګر این سه مرکبات را توسط عمل کیمیاوی با هم ترکیب نماییم ، در نتیجهً آن پودر « دی دی تی » تشکیل میشود که بمثابهً زهر ( یعنی سم ) برعلیه حشرات مورد استعمال دارد . به هر صورت ، آیا میدانید که « دی دی تی » جدیدی نیز عرض اندام نموده که بحیث زهر بر علیه انسان و اسلام مورد استعمال دارد ؟ بیایید که آنرا مختصرأ بررسی کنیم .

در این « دی دی تی » جدید نیز سه مرکبات شامل بوده که در اثر آن یک ترکیبی بمیان می آید که زهریات ( سموم ) جوامع بشری خصوصأ اسلام محسوب میشود .

سه عنصر اساسی این سموم همانا « دیموکراسی » ، « درګ » و « تروریزم » بوده که مخفف حروف اول این کلمات نیز « دی دی تی » میباشد . در این مبحث بر جزً اول این زهر یعنی دیموکراسی متمرکز میشویم و دو اجزای آنرا در مباحث اینده انشاالله بررسی خواهیم کرد .

دیموکراسی عمومأ برای جوامع بشری و خصوصأ برای جامعه اسلامی زیانها و ضرر های زیادی نسبت به فواید آن دربر داشته است . هر کس و همه کس میدانند که دیموکراسی با درنظرداشت مقتضیاتِ عصر برخی سهولت ها و آزادی های ظاهری را به جوامع بشری به ارمغان اورده است . بګونهً مثال : آزادی های بیان ، مطبوعات ، انتخابات ، آزادی جمعی و فردی و غیره را در محدودهً قانون ، ضوابط و منشور قبول شده رقم بندی و عرضانی داشته است . نکتهً قابل تذکر اینست که همواره از کلمه و مفهوم  « دیموکراسی » بمثابهً ظواهر یک مؤسسه و یک وسیله و یک واژهً سیاسی بیشتر استفاده میشود تا پیامد و عواقب ناګوار آن . بعبارهً دیګر ، بمردم کشور های عقب مانده و اسلامی یک روی این سِکه بنمایش ګذاشته میشود ، نه روی دیګر و اصلی آن .

این یک حقیقتِ انکار ناپذیر است که دیموکراسی علیرغم فواید محدود ظاهری آن دارای زیانهای بزرګ وخطیری است که حکام ، سیاسیون و متنفذین جوامع غربی به اثر منافع خود و مؤکلین شان در فکر آن نیستند . معذالک ، بهتر خواهد بود تا برخی مفاد و مضار دیموکراسی را در جوامع « دیموکراتیک » غربی و مقایسه آنرا نظر به اسلام تلخیص و فشرده سازیم:

یک ـ اقتصاد غرب عمومأ بر « سود » استوار بوده و همین سود است که سیستم مالی و پولی کشورهای دیموکراسی را استحکام ، قوام و رونق می بخشد . ولی اسلام سود را بطور قطع حرام نموده و آنرا از هر لحاظ و هر زاویه ممنوع قرار داده است .

دو ـ زنای رضایًیتی و فحشأ یک جزً لاینفک جامعه غرب و دیموکراسی بوده است . حتی ګفته میشود که زنای دلخواه و فحشأ بحیث جزً لازمی و حتمی جامعه غرب و یک ارزش خاص دیموکراسی قبول شده است . ولی این عمل پست ، حیوانی  و غیر انسانی در اسلام مطلقأ حرام و قدغن بوده و مرتکبین آن شدیدأ مجازات میشوند .

سه ـ اخلاق اجتماعی غرب منحیث رکن مهم دیموکراسی بر شراب متکی است . استعمال و نوشیدن شراب یک امر عادی بوده و فرد فرد جامعه غرب که ملبس به دیموکراسی است ، روزانه با شراب سروکار دارند . ولی اسلام تولید ، استعمال ، خرید و فروش شراب را بکلی حرام و ممنوع قرار داده است .

چهار ـ جامعه غربی با سرعتِ لجام ګسیخته راهی لواطت و همجنس بازی شده است ، و این هم یک ګل شګفتهً دیموکراسی میباشد . هیچ محکمه ، قانون و کلیسا جلو « ګی » و « لزبن » یعنی این فعل پست تر از حیوان را ګرفته نتوانسته و آن مسلسل فراګیر میشود . ولی اسلام این اعمال غیر انسانی و غیر حیوانی را مطلقأ حرام کرده و آنرا مسبب هلاکت و فلاکت جامعه دانسته است .

پنج ـ جامعه غربی مملو از قمار های ګوناګون و لاتری های مختلف بوده و بحیث یکی از ارکان اساسی دیموکراسی محسوب میشود . جوامع غرب و دیموکراسی با قمار  و لاتری قویأ ګره خورده ولی اسلام چنین اعمال را ممنوع قرار داده است .

شش ـ رفیق جنسی و داشتن روابط جنسی نامشروع با سایرین یک جزً لایتجزای جامعه غربی و یک اصل اصیل دیموکراسی میباشد . رفیق جنسی دختر ( ګرل فریند ) و رفیق جنسی پسر ( بوای فریند ) بحیث یک جزً لازمی دیموکراسی در امده است . والدین قطعأ اولاد خویش را بعد از سن بلوغ از داشتن روابط جنسی نامشروع با سایرین ګرفته نمیتوانند . این کار یک امر عادی در جوامع غرب و دست آورد مهم دیموکراسی میباشد . ولی اسلام هرګونه روابط نامشروع جنسی و غیر اخلاقی را کاملأ حرام و منع کرده است .

هفت ـ دیموکراسی همچنین در عرصه های سیاست ، جامعه ، اقتصاد ، بیمه ، قضا و عدل ، اکثریت و اقلیت نیز با اسلام سازګار نبوده و با شرعیت در موارد زیادی متصادم بوده که یک بحث علحیده و طویل میباشد .

نکتهً خیلی مهم اینست که انتخاب بعضی اجزای دیموکراسی را نمیتوان بحیث متاع اخذ و وارد نمود و آنرا در جوامع اسلامی مرعی الاجرأ قرار داد . در چنین صورت آن دیموکراسی معیوب و ناقصی خواهد بود . روی همین علت است که این متاع وارد شدهً غرب در جوامع اسلامی تطابق نداشته و همواره تصادمات ، مخاصمات و خونریزیها را بار آورده و جامعه اسلامی را بیش از پیش متفرق و منفلق ساخته است . بلی ، یک زن در بعضی جوامع دیموکراسی لوچ به پوهنتون رفته میتواند ولی با حجاب اجازه نیست ! والسلام ، ( ن . صمد )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *