تقوا نداریم که آرام نداریم

7

آیا میدانستید؟

﴿تقوا نداریم که آرام نداریم﴾

﴿بخش هفتم﴾:

آرامش انفرادی و خانوادگی که منجر به آرامش جامعه و ملت میشود ارتباط مستقیمی در درجاتِ تقوا در فرد، اعضای خانواده و بالاخره افراد جامعه و ملت دارد.

چگونه میتوانیم صلح، آرامش، امنیت و آسودگی را در کلبه های جنگ زده و ویران مان مستولی سازیم؟

اگر فرد فردِ جامعه تقوای شان را دوباره تقویت کنند، و درجات ایمان شان را از تحت صفر به طرف مثبت سوق دهند، آرامشِ گمشده ی فردی، خانوادگی و ملی دوباره بسراغ مان خواهد آمد.

برای تقویتِ تقوا راهکارهای مختلفی را بایستی بخرج داد و گام های مثبتی را جهت نایل شدن به آرامش جسمی و معنوی بایستی برداشت که به برخی از این گام ها در اینجا اشاره میکنم:

۱- اولین گام تقویتِ تقوا همانا ﴿ ترکِ گناه﴾ است:

کسی که قصد دارد در راه تقوا قدم بگذارد، اولین چیزی را که باید رعایت کند، ترک گناهان است.

پایه ی تقوا و اساس دنیا و آخرت، ترک گناهان است.

بدون شک که سرعت شیوع گناهان میان خورد و بزرگ با عصر تکنالوژی چندین مرتبه بالا رفته است.

شخصی را صبحگاهان مسلمان می یابی، در ظهر قسم خور، زانی، شراب خوار، دروغگو و دیوث، و در مغرب چیزی از ایمان در او دیده نمیشود.

زمانی که یک فرد صبحگاهان مسلمان و شامگاهان بکفر می گراید، ملت بایستی از این حالت خوف کند و بایستی به رسن محکم الله سبحانه و تعالی محکم چنگ زند.

کسی که گناه میکند، نادم میشود، باز گناه میکند، و توبه میکند، امیدوار هم است، پس در او سایه ی تقوا دیده میشود.

اما شیطان اکثریت را بعد از ارتکاب گناه، نا امید میسازد:

﴿ این گناهی که تو مرتکب شدی خیلی جدی است، توبه ات پذیرفته نمیشود، با کدام وجدان و کدام رو میخواهی توبه کنی، حالا تو گنهکاری، لباس هایت هم کثیف است، توبه برای تو نیست… و امثال آن﴾

برادر خوش قیافه و شیک پوشی است که وقتی باهم صحبت میکنیم، گریه سر میدهد و از کرده هایش سخت پشیمان است. خیلی دوستش دارم، چون قلب زیبائی دارد. از او اجازت خواستم تا، شمه ئی از داستان زندگی اش را با شما شریک میسازم.

برادر حکایت میکند:

﴿ زمانی که این دختر جوان که از محاسن خیلی زیبائی برخوردار بود، از من درخواست دوستی کرد، دستانم میلرزید، قلبم سخت می تپید، قلبم به دوبخش تقسیم شده بود.

طرف چپِ قلبم میگفت: این چی دختر زیبائی است، همه بچه ها میخواهند با او بروند، تو دیوانه ئی مگر؟ برو عیش کن، دنیا که دو روز است…

طرف راست قلبم میگفت : نه، اینکار را نکن، کسی آنجا در بالا ها هست که این دختر را با این زیبائی خلق کرده، او خالق تمام این دختر های زیبا رو است. پس خالقت زیبا تر از مخلوقاتش است. چرا دست دوستی با زیبا ترین و نورانی ترین واحدِ احد و صمد دراز نمیکنی، و لذت ابدی را از آن خود نمیسازی؟

گویا کسی داشت این همه را در گوشم میگفت. برای این دختر گفتم:

من عاشق کسی شده ام که هیچ فردی به زیبائی اش نیست.

معذرت میخواهم، من دیگر تنها نیستم، دوستی دارم که میخواهم تا ابد با او باشم.

سبحان الله! این است توبه از گناهان و راهکاری بس سترگ برای تقویه ی تقوا.

۲- گام دوم در تقویه تقوا ﴿مراقبت و حفظِ گفتار﴾ است:

تقوای لفظی، همان نگهداری زبان است از سخنان زشت و پلید.

انسان باید عفّت کلام داشته باشد و هر کلامی را بر زبان خویش جاری نکند.

تقوای کلام اعجاز میکند، به حدی که اگر انسان با ترک گناه، تقوای لفظ را مراعات کند، موقیعت خودش را در پله های بلند روحانی احساس میکند، و به اسراری پی میبرد که دیگران کمتر بدان پی برده اند.

استاد بزرگواری از درس هایش نقل میکرد.فرمودند:

روزی درس صرف و نحو عربی در صنف داشتیم، یک شخصی که خودش را عالم دین میداند، در صنف برای دلیلی که الله تعالی بهتر میداند نشسته بود، صفاتِ مذکر و مؤنث را برای شاگردان تدریس میکردم و همواره مثالهائی از صفات را برای مذکر و مؤنث می آوردم، ناگهان این شخص، یک مثال خیلی رکیک آورد. همه مات و متحیر شدیم و به گوشهای خود باور نداشتیم که یک عالم دین چنین مثالی بیاورد.

مراقبتِ کلام و گفتار در انسان، دریچه های نفوذ شیاطین به قلب را میبندد، و در کسب تقوا فرد را خیلی کمک میکند.

عالمی که حسنِ کلام ندارد، علمش او را بجائی نمیرساند، اِلاّ به آنچه شیطان بدان خورسند میگردد.

مراقبت کلام یکی از نشانه های تقوا و ترس او از الله سبحانه و تعالی است.

مزاح زیاد، خندیدن بیش از حد، خنداندن دیگران، حدیث لهو گفتن، همه نشانه های روی گردانی الله تعالی از فرد است.

الله سبحانه و تعالی، زمانی که از ملتی رویگردان شود، ملت را بحال خودشان وامیگذارد، چون ملت به اعمالی مصروف و مشغول میشوند که آنها را از الهیات بدور میدارد.

هز وقتی ملاحظه کردید که در کار وبار دنیا، مشاغل و مصروفیت ها، داد و گرفت، معاملات دنیوی آنقدر غرق شده اید که وقت عبادات شما برهم خورده است، بدانید که خالق تان از شما رو گردان است.

پس، توبه کنید و در ادای عبادات تان بر سرِ وقتش خیلی کوشا باشید.

۳- گام سوم در تقویه ی تقوا ﴿شناخت آثار و برکات تقوا است﴾:

از جمله عواملی که سبب می شود انسان نسبت به یک شخص یا شئ، متنفّر باشد یا مجذوب، پی بردن به آثار آن شخص یا شئ می باشد.

هر چه شناخت انسان نسبت به آثار تقوا بیشتر باشد، در تقویت این فریضه تلاش بیشتری می کند.

تقوا علم را و علم، شوق را بوجود می آورد.

هر کسی از خالقش بترسد، تقوای الهی پیشه کند، عالم میشود.

تقوا، علاوه بر اینکه در زندگی اخروی بشر تاثیر دارد، در زندگی دنیوی هم آثار زیادی را در پی دارد.

هر آن کسی که دوست دارد عزیزترینِ انسان ها باشد، پس تقوای الهی را پیشه کند.

در یک شبانه روز، هزاران تیر مهلک و خطرناک بسوی شما روانه است.

این تیر ها میتواند در اثرِ زخم چشم، حسادتِ کسی، انتقام اجنه بنابر دلایلی، بلأ ها، مصائب، و ده ها دلیل دیگر باشد.

اما، مشکور بودن شما از خالق بی همتا، ادای عبادات شبانه روزی بر سر وقتش، صدقات، خیرات، دعا، نیایش، ردِّ ارتکاب و یا پیشنهادِ گناهی، نه گفتن به منکری، حفظ آبرو و عزت کسی، حفظ ادبِ کلام، و حسناتِ دیگر، که همه در تقوای شما افزوده است، باعث میشود این تیر هائی که قصد ضرر رسانیدن به شما را دارد، همه دفع شوند و شما بسلامت باشید.

این همه، از فیض و برکاتِ تقوای شماست که آثار آن را باید با تدبر و تفکر درک کرد.

شناختِ آثار تقوا، فرد را متقی تر ساخته، تقوابش را قوی و مستحکم میسازد.

با درکِ آثار تقوا، بنده شاکر و مشکورِ مرحمتِ الله تعالی بوده، مادامی که شکر میگذارد، درجاتِ تقوایش صعود میکند.

اما، مسلمان بایستی در شناختِ آثارِ تقوا، سخت بکوشد تا تشخیص دهد که تقوا باعث شد تا فلان امر صورت بگیرد، و یا نگیرد.

زنی که با تقوای کامل حمل میگیرد و در رگ رگ خونش تقوا در جریان است، طفلی را در بطنش حمل میکند که از این خونی که حاوی تقوا است دارد آهسته آهسته در رحمِ او شکل میگیرد.

وقتی یک جنین از خونِ حاوی تقوا در داخل رحم مادر، کلیشه های استخوانش که هنوز شکل نگرفته است، قلب کوچکش که در مرحله ی نخستین شکل گیری است، و بالاخره دماغش، همه با لوله های تقوا و پاکیزگی تغذیه میشوند، این طفل با بدنیا آمدنش، با خودش فقط تقوا می آورد و نور.

اما، زنی که در رگ های خونش غیبت، کینه، حسادت، موسیقی، پای کوبی، بی حجابی، سر لُچی و پای لُچی است، چی فکر میکنید، طفلی که در رحمِ چنین زن در حال شکل گیری است، با خودش چی چیزی به ارمغان می آورد؟

شیره ی تقوا در فطرتِ مرد و زن، تقوا و پاکیزگی را به بشریت تقدیم میکند، ولی عاقبت بد، همان بد شود چون قلب را میزبانِ مهمانِ بد کرده اند.

به هر اندازه ای که تعداد پدران و مادران، شوهران و همسرانِ بی تقوا در جامعه زیاد شود، به همان اندازه نسل های بی تقوا در آینده تکثیر خواهد شد، و این مهم یکی از ناقلینِ بشر بسوی آخر زمان است.

پس آخر زمان از امروز بعید نیست، چون تقوا نداریم، در پهلویش آرام هم نداریم، و نا امنی و نا آرامی ضامن وقوع حادثاتِ آخر زمان است.

بخش های بعدی این مضمون را از این صفحه از از یاد نبرید!

جزاک الله وخیراً!

ا.ج.ع

ادامـــه دارد….

پنجشنبه ۳۰ جمادی الاول ۱۴۳۷

دهم مارچ ۲۰۱۶

https://www.facebook.com/meydanestid

و از طریق گوشی های موبایل!

m.facebook.com/meydanestid

نوت: بخش قبلی را از لینک زیر دریافت و مطالعه کنید:

https://www.facebook.com/meydanestid/photos/pb.582425941852445.-2207520000.1457565411./961107240650978/?type=3&source=42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *