ويديوی جالب

 

ويديوی جالب:

درکوچه ای به تنهائی درحال راه رفتن هستيد، غرق فکروخيال در امور زندگی هستيد، ناگهان وبدون هوشدار با گروهی از ده ها نفر روبرو ميشويد که دوان دوان با سروصداها بسوی تان ميآيند، چه ميکنيد؟ آيا پا به فرار ميگذاريد، ويا بجای تان باقی ميمانيد؟

ويديوی ذيل را که با کمرۀ مخفی فلمبرداری شده است، تماشا نموده، لطفاً بگوييد که درچنين حالات کدام يک ازمواقف موقف شما خواهد بود؟

لطفاً بروی عکس ويا اينجا کليک نموده تماشا کنيد

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *