مادرم — سليمان شاه صوفی زاده

 

 

روز فرخندۀ مادر را حضورگرامی مادرم وسائرمادران قهرمان و قهرمان آفرين وطن عزيز خويش تبريک گفته از بارگاه ايزد متعال صحت وسلامتی و عمرپربرکت برای شان تقاضا دارم.

 

اينک به افتخار اين روز خجسته ومبارک مادر شعر و آهنگ " مادرم" را به صدای زيبای هنرمند جوان آقای ساغر پويان خدمت همۀ مادران عزيز تقديم ميدارم.

 

برای شنيدن وتماشای اين آهنگ ويديويی لطفاً بر دکمۀ ذيل کليک کنيد:

 


مادرم

مادرم مادرم، تو شفای منی توئی تاج سرم، تودوای منی

توئی لطف وکرم، همنوای منی

هرچه خواهم زتوهمصدای منی

توصدای منی

تو نوای منی

تو دوای منی

تو شفای منی

بعد ازخداتوخدای منی

مادرم مادرم، تو شفای منی توئی تاج سرم، تودوای منی

حال زارم همه، از برای تواست

هرچه دارم همه ،ازسرای تواست

توصفای منی

تو وفای منی

تو صباح منی

تو پنا ه منی

مرجع نازوادای منی

مادرم مادرم، تو شفای منی توئی تاج سرم، تودوای منی

نعمت يزدانی،رحمت سبحانی

راحت ا نسانی، طاقت ايمانی

تو ا دای منی

توشیدای منی

تو زيبای منی

شکیبا ی منی

درشب تارم صباح منی

مادرم مادرم، تو شفای منی توئی تاج سرم، تودوای منی

از صفايت خوشحالم به يزدان خود

خاک پايت بمالم به چشمان خود

تو معنای منی

تورعنای منی

تو قضای منی

مدعا ی منی

نزد خدا تو رضای منی

سليمان شاه،صوفی زاده

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *