بهار تصویر زیبائی از کلک صنعت الهی — محمد عزیز عزیزی

 

((هــُـوِ الــمُــصَّــَـِو ر ))

بهار تصویر زیبائی از کلک صنعت الهی

 


محمد عزیز ( عزیزی)

 

باز در گلشن دمیده عطر خوشبوی بهـــــار

میرسد هر لحظه بر مـا ُطرفه از کوی بهـار


این همه نقش ونگار ِ کلک قـدرت را نـــگر
می برد ازهرطرف دل را همه سوی بهار

تا مشامت تازه گردد رو به صحرا کن دمی
مشک افشانی کند بر هـر طرف بــوی بـهـار


دشت وباغ وبـوستـان آذین ببـند ند هـــر طرف

در قدوم نو عـــــروس ِ نازو مهـروی بهـــــار

 

حکمت ِ خالــق نگر بر سال و فصل ومـــاه وروز

وه چه زیبا آنکه گیرد رنگــــی از روی بـهــــار

 

زشت روئی ، زشت خوئی را نشاید آدمـی
اُنس والفـت می نمـــا تو نیز با خوی بهـار

 

سبز دیبا را بتن بنموده است هر باغ ودشت

سنبلـــستان ِزمین بنگر ز گیســــوی بـهــــار

 

هر کـه او با چشم دل بیند بباغ وگلــستان

دل سپـــارد از برای یار دلـــجـوی بهــار

 

خالق هستی شفای ِ هر مرض بنمـوده است

خستگی را چاره کن با صـرف داروی بهار

 

نغـمــۀ تــوحید را بشنو زهـر مرغ چمــن

حیف باشد گر نباشیم چون پرستوی بــهــار


آفرینش جمله در تسبیح حق باشد (عزیز)
همنوا باید شدن با هـــــــر سخنگوی بهــــار
پـا یـــان

__________________________________

محمد عزیز( عزیزی) ساعت 16:15بعد از ظهر – لندن

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *