مخاطب اين شعر، حزب الله لبنانی است — عبدالاحد تارشی

 

 

مخاطب اين شعر، حزب الله لبنانی است

 


 

مخاطب اين شعر، حزب الله لبنانی است که نام خود راازآيهء قرآنی " اَلاَ اِنَّ حِزبَ اللهِ هُم الغَالِبُونَ " گرفته است ؛ اما همدست با بشارالاسد بعثی ملعون ، پيروان قرآن را درسوريه ذبح می کند!

 

سرودۀ: استاد عبدالاحد تارشی

 

ايا نام خود کرده حزب خدا

زراه خدا گشتی اکنون جدا

تو اينک بدنبال شيطان روی

به پيکاراتباع قرآن روی

دهی دست ياری به ابليس بعث

دهی رنگ وروغن به تلبيس بعث

به خون يتيمان وضو می کنی

سوی قبلهء بعث رو می کنی

درين جنگ اسلام وکفر ای دريغ

کشيدی تو برروی اسلام تيغ

ستادی عليه زن ومرد شام

کشيدی به سرخون شان جام جام

نمودی به آن خلق مومن جفا

که بودند همکار وحامی ترا

به هرجنگ خونين به هرکارزار

که آوازه ات رفت درهرديار

بلی ملت شام يارتوبود

نه اين گرگ خونخوارياريهود

توازخوان ايشان شدی بهره ور

نه زين بعثی وحشی جانور

کنون خون شان ريختن کارتوست

واين کاريارستمگارتوست

همانکو بود ضد ملت " اسد"

ولی تاکه نوبت به دشمن رسد

بود روبهی بزدل وبی وقار

که شغلی ندارد بغيرازشعار

به ضد حلب سخت جَولان کند

ولی پشت خودرا به جُولان کند

حماه را بکوبد به توپ وتفنگ

نيندازد اما سوی خصم سنگ

دمشق است ازجور او غرق خون

زدشمن گريزد مگر اين جبون

به درعا کند ذبح اطفال را

تملق کند قوم دجال را

حمص را به آتش کشد دمبدم

سرش ليک نزد " تل آبيب" خم

غرض اندران کشور بيقرار

بود کشتگان اسد بيشمار

بود جنگ او ضد اسلام ودين

به همدستی روس وايران وچين

درين خيزش خلق مظلوم شام

خدا يارشان است وبس والسلام

نه امريکه زين انقلاب است شاد

نه صهيونی منبع هرفساد

زغرب صليبی نيايد به گوش

بجزهايهوی ودروغين خروش

درينجا نه ازنفت باشد اثر

چرا غرب گردد برآن حمله ور !

نخيزد زخون بوی پترول ناب

به روی چه ناتو نمايد حساب

اگرکشته شد صدهزاران چه باک

نه ليبی است اين کشورسينه چاک

زايمان اين مردم حق شناس

بود غرب وشرقِ ستم درهراس

نه تنها که امريکه وروس وچين

هم اينگونه آخند ايران زمين

وگرنه شعار خمينی چه شد

و آن انقلاب حسينی چه شد

مگر نيست " مستضعفان " خلق شام

مگرنيست قتل مسلمان حرام

"  علی " نيست آيا زقرآن خبر

که قاتل بود جايگاهش سقر

چرا می کشد مردم شام را

کند ياری اين گرگ بدنام را

زبشاراگر دست کشتار هست

علی می دهد خنجر اورا به دست

شعار حمايت زمستضعفان

دروغ بزرگی بود بيگمان

***

توای حزب لافيده دايم زدين

ازين قتل وکشتار دوری گزين

زقرآن گرفتی اگر نام خويش

مکن سينهء مردم شام ريش

به خون مسلمان شناورمشو

به قتل مسلمان دلاورمشو

که قرآن به قاتل کند لعن ها

به دينش زند بيگمان طعن ها

نبی گرامی عليه السلام

ثنا گفته برمردم نيک شام

توپس با پيمبر عداوت مکن

ازين گرگ وحشی حمايت مکن

وگرنه نقابت ز رو می فتد

طناب حقت برگلو می فتد

طنابی زنفرين وقهر خدای

وآنگه بجز دوزخت نيست جای

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *