کروی بودن زمين

کروی بودن زمين:

خداونددرقرآن کريم ميفرمايد: " … (خداوند) می پيچاند شب را بر روز، ومی پيچاند روز رابرشب ومسخر ساخته است آفتاب ومهتاب را، هرکدام سیر میکند برای مدت معینی ، آگاه باشيد که او( خداوند)غالب وآمرزگاراست". سورۀ (39) الزمر، آيۀ 5.

در قرآن کريم ازکلمات کاملاً قابل توجهی برای شرح کاينات استفاده شده است. کلمۀ عربیء " تکوير" که معنی پوشاندن چيزی توسط چيزی ديگری را میدهد مانند فرشی که هموارکرده شود وتمام چيزهای زير را بپوشاند. به این گونه این کلمه در زبان عربی وقتی استعمال میشود که در مفهوم آن پوشانیدن چیزی توسط چیز دیگری اراده شده باشد. همانند کلاه ويا عمامهء که برسر نهاده ميشود وسر را ميپوشاند.

معلوماتيکه در آيۀ قبلی دربارۀ شب وروزوپوشانيدن آنها يکديگر را داده شده ، معلومات خيلی مناسب ودقيق در بارۀ شکل بندی وسيستم فعاليت کاينات ميباشد. عمليۀ پوشانيدن شب وروز يکديگر شان را وقتي ميتواند تحقق يابد که زمين مدوروکروی شکل باشد. بناءً با اين بحث خود قرآنی که در قرن هفتم نازل شده ، به شکل غيرمستقيم ولی عين مفهوم کروی بودن زمين را بيان نموده است.

بهرحال، قابل يادآوری است که مفاهيم کيهان شناسی درزمان حاضرخيلی متفاوت از زمانه های قبلی گرديده است. قبلاًگمان ومحاسبات حتی ساينس دانها مبنی بر اين بود که جهان عبارت از يک ميدان پهن وهموارميباشد. درحاليکه خداوند مهربان درقرآن کريم کلمات خيلی دقيق ومناسب وواضح را درين موارد برای تشريح کاينات بکار برده ، و

اين دست آوردهای را که ما فعلاً درک نموديم قرآن کريم قرن ها قبل بيان نموده است.

مصدر: سايت انگليسی زبان هارون يحيی

 

ترجمه وتلخيص:سليمان شاه صوفی زاده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *