جهت حرکت زمين

جهت حرکت زمين:

خداوند متعال در قرآن کريم ميفرمايد: " وميبينی کو هارا( درحاليکه ) ميپنداری آنهارا بر جای ايستاده ، ( ولی ) آن ميروند مانند رفتن ابر، ( اين ) صنع خدايی است که استوار ساخت هرچيز را، (هرآيينه) اوبا خبر است بآنچه ميکنيد". سورۀ (27) النمل، آيۀ 88.

 

 

آيۀ فوق تأکيد براين ميکند که: زمين نه تنها محرک بوده ، بلکه برای حرکتش دارای مسيری نيز ميباشد( چون مسير ابرها). جهت حرکت عمومی و بخش عمده وبزرگ ابرها که در ارتفاع 3500 الی 4000 متر قرار دارند هميشه از غرب به طرف شرق ميباشد. اين بخاطری است که قرارگاه ومبداء عمومی بادها غرب بوده و يکی از اسباب حرکت ابرها از غرب بطرف شرق نيز جهت حرکت زمين ازغرب به شرق پنداشته ميشود. چنانکه درحال حاضرما هم ميدانيم که زمين ازغرب به طرف شرق درحال چرخش است. بناءً درنتيجۀ درک چنين حقايق که بشر محض از دوياسه قرن بدينسو آنرا درک نموده وقرآن کريم که کلام پاک خالق کاينات ميباشد 14 قرن قبل آنرا برای ما بيان نموده است ، متوجه راه خدا، وتسليم به مشيت واوامر وارشادات آن ذات قدرتمند گرديم تا به کاميابی وکامرانی حقيقی متوصل شويم. چنانچه خداوند درآيات ذيل ميفرمايد:

" واگر ( هرآيينه ) ايشان ايمان مياوردند وتقواميکردند، پاداش از نزد خدا بهتر است ، اگر ميدانستند ". سورۀ (2) البقره، آيۀ 103.

" آيآ نميدانی ؟ هر آيينه مر خدا را است پادشاهی آسمانها وزمين، ونيست شما را جز خداوند هيچ دوست ونه هيچ ياری دهنده یی ". سورۀ (2) البقره، آيۀ 107.

مصدر: سايت انگليسی زبان هارون يحيی

 

ترجمه وتلخيص:سليمان شاه صوفی زاده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *