خط سير مهتاب

خط سير مهتاب:

خداوند متعال درقرآن کريم ميفرمايد : " وبرای ماه مقررکرديم منزلها(مسيرها) تاآنکه بازگردد مانند خوشۀ کهنۀ خرما، نه آفتاب را سزاوار است که دريابد ماه را، ونه شب سبقت کننده است بر روز، وهريکی در مسير(مدار) خود شنا ميکند ". سورۀ (36) يس ، آيات 39-40.

مهتاب همانند ماهواره های سياره های ديگرمدارمنظم وبا قاعده ای را تعقيب نميکند، بلکه منحيث ماهوارۀ زمين، علاوه برحرکت دورانی اش به دور زمين، که گاهی درپيش روی وگاهی هم درعقب زمين(در مقایسه به آفتاب) قرارميگيرد ، درعين زمان به شکل شبيه به حرف (اس) انگليسی به دور آفتاب نيز در حرکت ميباشد. که اين تشابه مسیر حرکت آن درفضا با حرف "اس" انگليسی را قرآن کريم به طریقه عام فهم تروجامع تر ی يعنی خوشۀ کهنۀ خرما تعبیرو تشبیه کرده است. و شکل حرف "اس" را در خوشۀ خرما وقتی بخوبی ميتوان ديد که خرما از رويش برداشته شده باشد، وشاخه خرما را بدون میوۀ آن کهنه ميتوان ناميد. بناءً برای توضيح درست اين مفهوم قرآن کريم کلمۀ خيلی مناسب "کهنه " را بکار برده است، زيرا باريکی و پيچ خورده گی خوشۀ کهنۀ خرما بيشتر به وضوح به نظر ميخورد.

شکی نيست که 1400سال قبل ممکن نبود کسی در مورد مدارمهتاب معلومات داشته باشد. واينکه اين شکل مشابه مدارمهتاب را درآن زمان قرآن کريم به ما بيان نموده است معجزۀ ديگری از قرآن را به ما وانمود ميسازد.

مصدر: سايت انگليسی زبان هارون يحيی

 

ترجمه وتلخيص:سليمان شاه صوفی زاده

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *