دفن آسمانی

هوشدار!

به کسانيکه دارای قلب های ضعيف وحساس ميباشند توصيه ميشود تا ازخواندن اين مطلب و مشاهدۀ اين فلم خود داری کنند!

دفن آسمانی

ترجمه: سليمان شاه صوفی زاده از سايت عربی زبان مدونة رشيد

 

” دفن آسمانی” مراسم تدفين مذهبی است که باشندگان تبت ( اهالی همجوار کوه های هما لايا در جنوب آسيا ) معتقد به آن ميباشند.

آنها درين مراسم جسد مرده را بعد از طئ مراحل خاصی، خوردوريزه نموده بر فراز وبلندی های کوه ها ميگذارند تا حيوانات وپرنده گان وحشی وگوشت خوار از آن استفاده نمايند.

معتقدين اين ديانت که شاخه ای از ديانت بودايی هستند، عقيده به تناسخ ارواح دارند. آنها اين عمل شان را يک عمل سخاوتمندانه دانسته، از جسد مرده گان خود غذا دادن پرنده گان را نوعی از صدقه وکرم بر حيوانات وپرنده گان ميدانند. زيرا به زعم خود شان اين عمل آنها سبب دوام وبقای کائنات ميگردد.

طائفۀ ديگری از آنها معتقد بر اين هستند که: اين مراسم تدفين مرده را توسط پرنده گان بلند پروازبه مناطق عليا ومقدس آسمان ميفرستد.

زمانی دولت چين اين مراسم را با در نظرداشت حفظ حرمت وکرامت انسانی ممنوع قرارداده بود، اما بعد ازمدت طولانی يی با وضع نمودن شرائط جديد ( منع تصوير وفلمبرداری، ومنع حضوراجنبي ها درين مراسم) آنرا دوباره مباح قرار داد.

چگونگی مراسم:

درابتداء فاميل ووارثين ميت جسد مرده را به حضورامام ويا شخص مذهبی مربوط قرار داده، دعاء خوانی وبعضی از شعائر دينی اجراء ميگردد.

بعد ازسپری شدن شعائردينی جسد مرده را برداشته بطرف بلندی های کوه ميبرند ودر آنجا توسط شخص مخصوص و مؤظف آن جسد را به پارچه های خورد وريزه مبدل ميسازند. البته در بلندی های هرکوه آن منطقه مانند مقبره ها مناطق مخصوص ومعلومی برای پارچه نمودن جسد وجود دارد.

قابل ذکر است که اهداء وغذادادن از جسد مرده برای حيوانات وپرنده گان به دو طريقه صورت ميگيرد:

1- گذاشتن جسد بطور کامل بر بلندی کوه تا بعداً پرنده گان وحيوانات از آن مستفيد شوند.

2- خورد وريزه نمودن جسد با کارد وتبرتوسط شخص مخصوص ومؤظف.

با اينکه طريقۀ دوهمی کار ساده و بسيطی نيست، اما شاهدان عينی ميگويند که اشخاص مؤظف هنگام خورد وريزه نمودن جسد بجای حزن وزير تأثير قرار گرفتن اظهار خوشی نموده ميخندند. چون آنها معتقد هستند که جسد انسان بعد از خارج شدن روح بجز پارچه گوشتی چيزی ديگری نبوده وهيچ قدروقيمتی ندارد.

بعد از آنکه پارچه های جسد مرده بطور کامل توسط پرنده گان خورده شد وچيزی بجز استخوانها باقی نماند، شخص مؤظف دوباره استخوانهای متباقی را جمع آوری نموده، با پشت تبر کوبيده به شکل کوفته شده در مياورد، وبرای اکمال وجيبه اش دوباره به پرنده ها پيشکش ميکند. بدينگونه جسد ميت را بطور کامل ناپديد نموده با آن وداع ميگويند.

برای داونلود و مشاهدۀ ويديوی “دفن آسمانی” لطفاً به اينجا کليک کنيد.

يادداشت: اگر در باز نمودن فايل های ويديويی  اين سايت مشکل داريد ويا قادر به تماشای ويديوهای آن نيستيد، لطفاً با کليک کردن بر اينجا پروگرام ويا سوفت واير Adobe Flash Player   را به کمپيوترهای تنان داونلود نمائيد تا با سهولت کامل از ويديوهای سايت همبستگی مستفيد گرديد.

بعد از ورود به صفحۀ داونلود لطفاً بر Agree and install now   کليک کنيد.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *