ښځه او حقوق یی – حکمتیار — دیلی شهادت

 

ښځه او حقوق یی – د انجنیر صاحب حکمتیار بشپړ کتاب

(د لومړی برخی څخه تر آخری برخی پوری)

 

 

دیلی شهادت

 

په دې وروستيو كي د (قانون منع خشونت عليه زنان) تر نامه لاندي يوه سپېره، كچه او زموږ د مؤمن ولس د معتقداتو ضد ليكنه په څو پاڼو او مادو كي ولسي جرگې ته د تصويب لپاره وړاندي شوه، دا ليكنه څلور كاله وړاندي په 1388كال كي د كابل حكومت جمهور رئيس له لوري د قانون په توگه توشيح شوې

 

لومړی برخه

دوهمه برخه

دریمه برخه

څلورمه برخه

پنځمه برخه

شپږمه برخه

اوومه برخه

اتمه برخه

نهمه برخه

لسمه برخه

یوولسمه برخه

دولسمه برخه

دیارلسمه برخه

څوارلسمه برخه

پنځلسمه برخه

شپاړسمه برخه

اوولسمه برخه

اتلسمه برخه

نولسمه برخه

شلمه برخه

یوویشتمه برخه

دوه ویشتمه برخه

در ویشتمه برخه

څلور ویشتمه برخه

پنځه ویشتمه برخه

شپږ ویشتمه برخه

اووه ویشتمه برخه

اته ویشتمه برخه

نهه ویشتمه برخه

دیرشمه برخه

یودیرشمه برخه

دوه دیرشمه برخه

دری دیرشمه برخه

څلور دیرشمه برخه

پنخه دیرشمه برخه

آخری برخه

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *