مکثی بر سالروز استقلال کشور — انجنیر محمد نذیرتنویر

 

مکثی بر سالروز استقلال کشور

(داستان واقعی یک نوجوان از جوی سیاسی آن زمان!)

 

انجنیر محمد نذیر(علی) تنویر

 

دوران نو جوانی در یک فضای دور از اختناق سیاسی، باز وعاری از هیچنوع فشار های بیرونی – دربین یک فامیل نیمه مرفع شهر نشین، سپری می شد. چنین برداشتی شاید در محدوده خودم و یا آنانی که در آن ردیف قرار داشتند صدق می کرد زیرا تاهنوز به آن رشد سنی نرسیده بودم تا در عمق جریانات جامعه ام باشم.

 

برای ورود به متن کامل این داستان، لطفا بر اینجا و یا بروی تصویر کلیک کنید.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *