روسيه امپراطورى را خواب مى بيند

 

روسيه امپراطورى را خواب مى بيند

 

 

برگرفته شده از: سايت محترم دوستداران وطن

 

رئيس جمهور روسيه ديمترى ميدويدوف در يک اجلاس حکومتى در ضمن سخنرانى خود گفت : با ازبين رفتن اقتصاد امريکا ، نظام اقتصادى دنيا عملاً از تسلط امريکا بيرون شده است ،رئيس جمهور روسيه علاوه کرد ، مابايد اقتصادى خودرا تقويه کرده مضبوط سازيم تا در رقابت بين المللى در ميدان اقتصاد پيشگام شويم ، مبصرين سياسى را عقيده برآن است که روسيه تلاش دارد که امپراطورى قديم خودرا دوباره زنده ساخته بعداز شکست امريکا ، حيثيت از دست داده اش را اعاده نمايد .

روسيه خواب امپراطورى را مى بيند ، خواب هاى شوريده وبى مفهموم روسيه در گذشته هم تعبيرى خوبى نداشته که روس ها از آن دل خوش داشته باشند ، يک زمانى امپراطورى سرخ ، اشغال افغانستان را درفکر جاداده خواست که باشيوۀ لينينى ، انقلاب قهر آميز ياديکتاتورى پرولترى راپياده نموده قدرت جهان را بدست گيرد اما در نتيجه جهاد ملت مسلمان افغان ، به زباله دان تاريخ انداخته شد ، خلف ناصالح او امپراطورى سياه ،باشيوه وتجربه ناکام ، خود رايکه تازميدان و تکه دار دنيا پنداشته با ملت مسلمان افغان راه جفا وبى رحمى را اختيار کرد که اکنون همه چيز را ازدست داده ثمرۀ آن را مى چيند ،برکت جهاد ملت قهرمان افغان است که رئيس جمهور فعلى روسيه به سخن آمده در يافت امپراطورى را خواب مى بيند .
وقتى که روسها در افغانستان شکست
خورده ، قوت نظامى و اقتصادى را از دست دادند امپراطورى آنها از هم پاشيده شد ، مجبور شدند که از افغانستان و کشور هاى آسياى ميانه دست بردارند ، در همان وقت امريکايى ها به فکر آنکه دنيا را به کام خود چرخانده ، جلو پيش روي هاى مجاهدين را بگيرند وبراى خود رقيبى نداشته باشند ، بدون خوف و هراس در تطبيق برنامه هاى شيطانى و استعمارى برآمده اشغال و تسخير افغانستان راپيروزى کامل امپراطورى سياه تصور کردند .
زمانيکه نيروهاى
اشغالگرا مريکا ومتحدين جنگى او ، افغانستان را اشغال کردند ، در جهان معاصر همه دولت ها وشخصيت ها مستقيم يا غير مستقيم اعمال ظالمانه امريکا را تائيد کرده از مخالفت ، انتقادو  ابراز رأى خود دارى کردند ، تنها مجاهدين افغان در برابر نيروهاى مستبد و اشغالگر به پاايستاده به مقابله پرداختند اکنون که متجاوزين با شکست قطعى روبرو شده طاقت و توان نظامى و اقتصادى را از دست داده اند ، بزدلان سربالا کرده حاکميت دنيا را مى خواهند .
شکست روس و امريکا نشان داد ، که نظام سوسياليزم ما ترياليست
ها ونظام کاپيتاليزم بورژو اها هيچکدام نمىتواند که بعداز اين ،نظام سياسى و اقتصادى دنيا را بدست گرفته از راه ظلم و اختناق به سرنوشت ملت هاى دنيا بازى کند بلکه اسلام يگانه نظام عادلانه سياسى و اقتصادى است که عدل وانصاف را حاکم ساخته مردم را از پرابلم ها و مشکلات  نجات مى دهد وزمان آن رسيده که بايد همه مسلمانان دست بهم داده از زعماى کشور هاى شان جدى مطالبه نمايند که تمام قوانين اسلامى را انفاذ نمايند و از هيچ قوت طاغوتى خوف و هراس نکنند .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *