رئیس جمهوری — خليل بخشی

 

هموطن عزيز، آقای خليل بخشی

بعد از عرض سلام واحترام، خواهشمنديم تا مطالب تان را در آئنده به آدرس ايميل سايت بفرستيد و از جدول تماس استفاده نکنيد، چون جدول تماس مخصوص پيام های کوتاه بوده و سايت صدای افغان بطور واضح در صفحۀ "تماس با ما" نوشته است که: "بجز پيامهای کوتاه، از نشر تمام مطالب ارسالی از طريق جدول تماس معذرت ميخواهيم".

قابل ذکر است که ما بعد از ارسال چندين ايميل به آدرس ايميل تان متيقن شديم که آدرس ايميل تان درست نبوده و مجبور شديم تا شما را ازين طريق مطلع بسازيم.

با عرض حرمت واحترام

"صدای افغان"

رئیس جمهوری

 


خلیل بخشی

 

به رئیس دولت که برگزیده و مبعوث شهروندان، از طریق انتخابات باشد، رئیس جمهوری می گویند و به رژیمی که در راس قوه مجریه آن، فرد یا افرادی انتخابی قرار گرفته باشند، اصطلاحاً رژیم جمهوری اطلاق می گردد.

جمهوریت از حیث لغوی و برداشتی که متفکران باستانی از آن داشته اند، معادل و مرادف با حکومت مردم و لذا رژیم جمهوری همان مردم سالاری است که ارسطو آن را صورت صحیح دموکراسی دانسته و در طبقه بندی خود آن را در برابر رژیم های سلطنتی (حکومت یک فرد) و اریستوکراسی (حکومت عده ای معدود) قرار داده است.

پس برای تحقق جمهوریت، اراده عام یا به شکل مستقیم خود متجلی می گردد، یعنی مردم یک کشور، خود مستقیماً در اخز تصمیمات سیاسی مشارکت می کنند و یا اینکه نمایندگان انتخابی همین مردم، قدرت سیاسی را از سوی گزینندگان اعمال می دارند. به بیان روشن تر، در جمهوری های نماینده سالار (غیر مستقیم) فرمان روایان چه در کسوت قانون گزار و چه در ارگان اجرایی و قضایی، همه باید انتخابی باشند و صرف انتخاب رئیس دولت نباید برای صورت بندی

کامل رژیم جمهوری کفایت کند.

به هر تقدیر، در اینجا نیز همانند نظام پادشاهی، نحوه وصول به قدرت، مشخص کننده شکل رژیم است، بی آنکه بر درستی مبین محتوای آن بوده باشد، در حالی که اصولاً ماهیت خالص جمهوری، منوط به درجه دموکراتیک بودن گزینش زمامداران، چگونگی رابطه آنها با یک دیگر و نظام تصمیم گیری هاست. شدت و ضعف عمومیت، آزادی و صحت انتخابات، بر محتوای رژیم، تاثیر قطعی دارد.

در جمهوری، ملاک گزینش به خلاف رژیم پادشاهی، وراثت و تبار و به خلاف اریستوکراسی امتیازات مادی و مالی، ارضی و خانوادگی و یا احیاناً شایستگی و صلاحیت نیست، بلکه مقبولیت نامزد انتخابات و وجهه سیاسی و اجتماعی وی در مقابل رای دهندگان است که در مقطعی از زمان، کرسی ریاست را برایش فراهم می کند، هر چند که ظوابط پیش گفته ممکن است در زمان برگزاری انتخابات، معیار سنجش رای دهندگان نیز قرار گیرد.

نحوه انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان: مطابق پراگراف اول ماده (شصت و یکم) قانون اساسی، " رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رای دهندگان از طریق رای گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردد."

ماده (سی و سوم) قانون اساسی کشور چنین صراحت دارد. " اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند." به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری را بعضی از حلقات بیرونی میخواهند با استناد به ماده (شصت و یکم) قانون اساسی کشور رد نموده، ناآگاه از ماده (سی و یکم) قانون اساسی که حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را برای تمام اتباع کشور داده است و در چنین شرایطی که بعضی از نقاط کشور دچار بحران نا امنی است و کتله از مردم افغانستان که مشتاق انتخابات اند، بخاطر عدم موجودیت امنیت نمیتوانند رای بدهند. پس تاکید بیشتر کسانیکه بر

 انتخابات در ماه جوزا دارند، نیز نمیتواند که قانون مند باشد چرا که تعداد زیادی از افغانان طوریکه در فوق یاد آوری گردید، بنابر عدم موجودیت امنیت در مناطق شان و از جانب دیگر شرایط جوی در مناطق سرد سیر نمیتوانند تا در مراکز رای دهی رفته و شخص مورد نظر شان را انتخاب کرده و به انتخابات مشروعیت داده شود. ما خواهان یک انتخاباتی هستیم که تمام اتباع افغانستان در آن اشتراک کرده و معقولیت و قانونیت انتخابات را تضمین نماید نه اینکه به شتاب زده گی که بعضی ها خواهان اند.

 

با احترام

خلیل بخشی

 

 

     

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *