نياز كرزى و توطئه ى سياف — سيد حسيب مصلح

 

بسم الله الرحمن الرحيم

نياز كرزى و توطئه ى سياف

نويسنده: سيد حسيب مصلح

ملبورن – آستراليا

7/3/2009

بسيارى از مجاهدين و باز ماندگان نيرو هاى مقاومت ملىِ جبهه متحد ملى – اسلامى افغانستان خوب به ياد دارند كه پس از فتح كابل و داير شدنِ جلسه ى بن در سال 2001 ميلادى، استاد عبدالرب رسول سياف به استاد برهان الدين ربانى رييس جمهور دولت اسلامى افغانستان پيشنهاد كرده بود كه حكومت نظامى اعلان كند و جلسه ى بن را لغو نمايد و مراحل بعدى آن جلسه را در كابل تحت نظارت حكومت داير نمايد. اما استاد برهان الدين ربانى با كار برد حكمت سياسى خويش ”حكومت نظامى“ اعلان نه كرد بل براى بهبود شرايط و ته كشانيدنِ بحران هاى تحميلى همان زمان به دست آورد هاى جلسه ى ‌بن احترام قايل شد، و زمام دولت و حكومت را به حامد كرزى بر اساس توافق نامه بن تسليم نمود.

 

استاد سياف پس از رد خواسته اش توسط استاد ربانى و مخالفت با سياست بازى هاى داكتر عبدالله عبدالله و محمد يونس قانونى بر سر دسترخوان سياستِ حامد كرزى چهار زانو زد و از ياران جهادى اش كه بار ها جانش را از خطر مرگ نجات داده بودند ناجوان مردانه و مرتجعانه كه خصلت همه سلفى هاى مكار، لخشه و لشم است، بريد. استاد سياف همان كسى است كه پس از دريافت خبر ارتباط ملا ربانى با شهيد احمد شاه مسعود (رح) مانع سقوط رژيم دست نشانده ى طالبان در كابل شد. هنوز هيچ كس نه مى داند كه چرا ملا ربانى پس از آن كه استاد سياف از ارتباط وى با شهيد مسعود (رح) مطلع گشت، به طور مرموز در بيمارستانِ در پاكستان در زمان بسيار كوتاه به قتل رسيد.

 

استاد سياف دست پروده ى احمد نديب جاسوسِ  دو سره ى عرب تبارِ سازمان هاى سى آى اى و كى جى بى بود كه به طور مرموز از زندان رژيم دست نشانده ى روسيه شوروى واژگون شده در كابل رها شد، در حالى كه استاد نيازى رهبرِ پرهيزگارِ  نهضت اسلامى در زندان تره كى – امين به درجه ى‌ رفيع شهادت نايل شد. استاد سياف پس از رها شدن از زندان در پاكستان عليه شهيد احمد شاه مسعود (رح) به توطئه هاى ناكسانه دست مى زد. استاد سياف در طى ساليان جهاد، ساليان استقرار دولت اسلامى در كابل، ساليان مقاومت و ساليان استمرار رژيم وابسته ى كرزى به كاخ سپيد هيچ خدمتى به ملت مسلمان و كشور ويران ما نه كرده  است. استاد سياف يك شخص مرموز، مكار، دو رو، شياد و شارلاتانِ چهره بازِ ماهرى به شمار مى‌رود كه با حضور ناميمونش و با استفاده از نام و موقف عالم و محدث و با كار بردِ آيه و حديث مردم را تهديد به كفر مى‌كند و با حيات پيروان صديق اسلام در افغانستان قمار قدرت بازى مى كند. استاد سياف از هنر ايجاد ترس و جو سازى به نفع دشمنان ملت و كشور ما خوب استفاده كرده و به كار مى گيرد.

 

افغانستانِ امروز دست خوش مكر و نيرنگِ عالم نما هاى شكم پرستِ جاسوس، وهابى، سلفى، قمى و ديوبندى واقع شده است. استاد سياف هم يكى از همان عالم نما هاى است كه از يك طرف در درون منازلِ ‌در بسته براى فريب اطرافيان خود دور از انظار جهانى عليه امريكا  سخن مى‌گويد و خون جوانان احساساتى را عليه آن كشور به جوش مى آورد، و از طرف ديگر در شوراى ملىِ تحت نظارت نيرو هاى امريكايى به نفع بقاى رژيم وابسته به كاخ سپيد رقص بسمل مى نمايد.

 

استاد سياف كسى است كه به حامد كرزى مفكوره ى ايجاد حكومت اضطرارى را پيشكش نموده است تا از اين راه جو نا به سامان امنيتى را خراب تر سازد و به قول وهابى ها و سلفى هاى هم پيمانش زمينه ى جنگ بين اهل بدعت را بيش از پيش فراهم كند و آنان را به جان هم اندازد تا به باور ناميمون خود افغانستان را از شر بدعت گذارن نجات به دهد، و از فرصت براى پياده كردن اهدافِ از قبل طرح شده ى خويش استفاده كند.

 

براى استاد سياف تقرر دو باره ى حامد كرزى بهتر از انتخاب استاد برهان الدين ربانى، داكتر عبدالله عبدالله، احمد ضيا مسعود، سردار جهاد محمد اسماعيل خان، محمد يونس قانونى يا استاد محمد محقق در مقام رياست يك دولت مستقل و مصئون از شر وهابيت و سلفيت در افغانستان است.

 

استاد سياف با كنار زدن حامد كرزى نقش فعالش را در شوراى ملى به نفع مسلمانانِ ملت گراىِ استقلال طلبِ ميهن دوستِ افغانستان از دست خواهد داد. استاد سياف هم اكنون با حزب اسلامى افغانستان به رهبرى گلبدين حكمتيار، مولوى جلال الدين حقانى، طالبانِ وهابى و سلفى و اعرابِ مربوط به گروه دهشت افگنِ القايده ارتباطات مستقيم و تنگاتنگ دارد.

 

وجود جاسوسانى مجاهد نما و رهبر نما در صفوف اهل سياست كشور بزرگ ترين ضرباتِ جبران ناپذير را بر پيكرِ نهضت هاى دينى ‌و مليى عوام مسلمان افغانستان وارد نموده است. استاد صبغت الله مجددى هم پس از درك توطئه ى شوم استاد سياف و حلقه ى طرفدار حامد كرزى در قبال انتخابات رياست جمهورى افغانستان از حمايت رژيم وابسته ى كابل به كاخ سپيد دست كشيده و متوجه وخامت اوضاع جارى كشور شده است و به قول عوام ما در فكر خريدن سرش بر آمده است. حامد كرزى حمايت بسيارى از غرب برگشته هاى فرصت طلب و قدرت طلب را هم از دست داده است. اكنون تنها اميد حامد كرزى دريافت حمايتِ سياسيى وهابى ها، طالبان، حكمتيار و سلفى هاى در ظاهرحنفى در داخل دستگاه رژيم به سركردگى استاد سياف است.

 

حامد كرزى به حمايت استاد سياف و امثال او نياز دارد. اما استاد سياف با استفاده از نيازمند هايى سياسيى حامد كرزى به فكر انجام توطئه ى ‌شومش براى انتقام گرفتن از استاد ربانى ‌و طرفدارانش است. استاد سياف و ياران انگشت شمارش يكى از عاملين اختلاف بين داكتر عبدالله و استاد ربانى به شمار مى روند كه جو نا به سامانِ بى اعتمادى را بين سران جبهه مقاومت ملى سابق ايجاد نموده اند. سلفى ها د رهمه جناح هاى سياسى افغانستان رخنه كرده اند و خواهان نابودى سامانه ى ‌نوپاى سياسيى افغانستان هستند. خطر سلفى ها كمتر از خطر كمونيست ها عليه افغانستان نيست. افغانان بايد كشور خويش را از وجود سلفى ها پاك سازند تا از شرِ بهانه بندى هاى  ديونبدى ها هم رهايى يابند. ملت مسلمان افغان بايد به دشمنان مسلمان نماى قدرت طلبى داخلى و خارجى ‌خويش اجازه  نه دهند كه سرزمين شان را به كمكِ دشمنان خارجى اسلام مهد دهشت افگنى و ويران گرى و تمدن ستيزى سازند. 

 

حضور فعال استاد سياف در حمايت از و مشوره دادن به حامد كرزى بزرگ ترين زنگ خطر به حيات سامانه ى ‌نو پاى دموكراسى در افغانستان محسوب مى شود. اكنون زمان آن فرا رسيده است كه حامد كرزى مى بايست از قدرت خلع ساخته شود. پس از آن حامد كرزى بايد به يك محاكمه ى علنى براى پاسخ گويى در مورد امضاى قرار داد هاى نظامى اش با امريكا و ناتو، كه خلاف منافع ملى و خلاف قانون اساسى كشور است، كشانده شود. هم چنين نيرو هاى امنيت ملى بايد مانع فرار همه مشاوران و همكاران نزديك كرزى به خارج از كشور شوند. هم اكنون بسيارى از مشاوران حامد كرزى ‌و مشاوران وزيران رژيمش با استفاده از بورسيه هاى دانشجويى به خارج از كشور فرار مى كنند. به طور نمونه قرار است بيست بورسيه تحصيليى پيشكش شده ى دولت و مؤسسات آستراليا از طريق وزارت ماليه افغانستان به مشاوران و حاميان نزديك حامد كرزى و وزراى هم نظر و طرفدارش داده شود. 

 

استاد سياف بايد به داند كه زمستان مى‌رود و رو سياهى به زغال مى‌ماند.  روزى باز فرا خواهد رسيد كه استاد سياف به شمال كشور فرار خواهد كرد و اين بار روى نه خواهد داشت كه در زير سايه ى‌ حمايت آنانى كه اكنون عليه شان توطئه مى‌كند قرار گيرد و لم دهد.

هان، دنيا كاسه ى ‌دور است.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *