افغانستان دومین کشور جهان ؟ — داکتر نثار احمد صمد

 

افغانستان دومین کشور جهان ؟

 

داکتر نثار احمد صمد

 

از تجاوز نظامی امریکا بر افغانستان هشت سال سپری شده و کشور اینست وارد نهمین سال اشغال خود ګردید . امریکا در طی این هشت سال کمک ها و خلعت های بس عظیمی به افغانستان روا داشته که از برکت آن کشور امروز مقام دوم را در جهان حایز نموده است .

افغانستان بر طبق تحقیقات « بروکینګ انستیتوت » از جملهً « ضعیف ترین دولت ها » بوده کی در جهان مقام دوم را کسب نموده است . البته عفو می خواهم ، هدف از حایز مقام دوم از شروع آن نه بلکه از طرف آخر است . اګر رواداری امریکا نمی بود ، ممکن افغانستان امروز مقام آخری را کسب می نمود که همانا سومالیا است ! تحقیقات و سروی بروکینګ اینرا نیز ثابت می سازد که افغانستان از نګاه « تولید ناخالص ملی » نیز دارای مقام دوم از طرف آخر است که باز هم سومالیا کشور اخری میباشد . علاوتأ ، ۲۸٪ مردم افغانستان از نعمت سواد بهره مند بوده که در این رابطه نیز کشور دوم از آخر  است .

سازمان ملل می ګوید که در افغانستان سالیانه از جملهً هر یکصد هزار زن حامله ۱۶۰۰ آن به اثر شرایط ناسالم طبی تلف میشوند که به این حساب افغانستان قبل از نایجریا در مقام دوم از اخر  است .

معهذا ، آیا ګفته نمی توانیم که داشتن این مقام های عالی نتیجهً « خدمات ! » و « کمک های! » امریکا بوده است ؟ واضحآ چنین است ، در غیر آن حتمأ به مقام آخری می رسید !

 

اګر سایر کشور ها را مدنظر نګیریم ، صرف امریکا در طی هشت سال ګذشته در افغانستان ۲۶۶ ملیارد  دالر صرف نموده که ۹۰٪ آنرا در عرصه نظامی و فقط ۱۰٪ را به بازسازی اختصاص داده است . پس آیا این همه را بمثابهً خدمات بس عظیم امریکا قلمداد کرده نمیتوانیم ؟

به هر صورت ، اکنون به برخی احصایًیه های دیګری نیز اشاره خواهیم کرد تا نعمات حاصل شده از برکت اشغال نظامی امریکا را مشاهده کنیم ( باید به عرض رسانید که این همه احصایًیه ها از منابع معتبر امریکایی ، سازمان ملل ، مراجع بین المللی و انجو های ساکن در افغانستان اخذ ګردیده که نشاندهندهً سروی ها در ۱۹۲ کشور جهان است . )

 

ـ افغانستان از نګاه تلف شدن کودکان شیرخوار حایز مقام سوم از طرف آخر  است ( که از هر یکهزار نوزاد ۱۵۷ آن تلف می شوند . )

ـ عمر متوسط در افغانستان ۴۴ سال است که در مقام چهارم از اخر قرار دارد .

ـ افغانستان از نګاه انفلاسیون دارای مقام ششم از طرف اخر است ( که فیصدی آن ۱۶٬۳٪ می باشد . )

ـ رشد بیکاری در افغانستان ۴۰٪ است که  مقام نهم از طرف اخر بوده است .

ـ عاید بودجوی کشور ۲۷۰ ملیون دالر است که از طرف اخر در مقام سی و پنجم قرار دارد .

ـ افغانستان از نګاه فساد مقام هشتم  را در جهان بخود اختصاص داده است .

ـ افغانستان از لحاظ دیموکراسی کشور بیست و یکم از طرف اخر است .

ـ در لیست دولت های ناکام افغانستان دارای مقام هفتم از اخر است .

ـ افغانستان از نګاه غربت چهارمین کشور جهان از طرف اخر است .

ـ بنا به سروی سازمان صحی جهان ، افغانستان از لحاظ خدمات صحی دارای مقام بیستم از طرف آخر است .

ولی در یک عرصه ( از برکت اشغال امریکا )  پیهم مقام اول را در طی این هشت سال نګهداشته و در زمینه ریکارد را قایم ساخته ، که همانا تصاحب اولین مقام از نګاه تولید و صدور مواد مخدر است : یعنی کشور امروز ۹۲٪ هیرویًن جهان را تهیه می دارد .

 

اګر از کسب « مقام » عجالتأ صفنظر کنیم ، سطح ترقی و تعالی کشور در سایر عرصه ها ازینقرار است :

ـ تولید ناخالص ملی ( جی . دی . پی ) افغانستان ۲۳ ملیارد  دالر است که ۳ ملیارد  دالر آن از درک مواد مخدر  بوده است .

ـ بودجه سالیانه حکومت افغان ۶۰۰ ملیون دالر است ، لیکن بودجه ۴۵۰ هزار نیروی متوقعه امنیتی ۵۰۰٪ بودجه کشور را به خود اختصاص خواهند کرد ( این مبلغ سرسام آور از کجا خواهد رسید ؟ بدون شک امریکا آنرا تادیه خواهند کرد ! )

ـ امریکا در طی هشت سال در عرصه بازسازی ۳۸ ملیارد  دالر خرچ نموده که بیش از نصف آنرا در ایجاد استخبارات ، اردو  و پولیس مصرف نموده است ( بطور مثال صرف در ایجاد و آموزش پولیس مبلغ ۱۰ ملیارد دالر را ضایع کرده است . )

ـ امریکا در افغانستان دارای ۳۶ زندان است که پانزده هزار نفر در آن محبوس و با تشدد روبرو هستند .

ـ امریکا صرف در شمال کشور ۷۴ پایګاه نظامی دارند ، تعداد  دقیق آن در تمام کشور معلوم نیست .

ـ در افغانستان به یک سرباز امریکایی ( بدون سایر امتیازات ) روزانه یکصد دالر پرداخته میشود .

ـ برای سربازان امریکایی در افغانستان روزانه هشتصد هزار ګیلن تیل بمصرف میرسد . یک ګیلن تیل که پس از مشکلات و ضایعات ګوناګون میرسد ، به مبلغ چهارصد دالر تمام میشود  (  روزانه مصارف تیل آنها به ۳۲۰ ملیون دالر میرسد . )

ـ امریکا همین اکنون ماهانه در افغانستان چهار ملیارد دالر در عملیات نظامی مصرف میکنند .

ـ امریکا در طی شش ماه اول امسال در افغانستان ۲۰۱۱ موارد  بمباری نموده است .

ـ تلفات ملکی افغانها در شش ماه اول سال ۲۰۰۹ به پنجصد نفر میرسد ( حالانکه تعداد اصلی آن بیشتر است ) ، که در مقایسه با شش ماه اول سال ګذشته ۲۴٪ افزایش نشان می دهد .

ـ تعداد کارمندان سفارت امریکا در کابل در آواخر ۲۰۰۹ به ۹۷۶ نفر خواهد رسید و تا سال ۲۰۱۱ به ۱۳۵۰ نفر ارتقأ خواهند یافت حالانکه این تعداد تا اواخر سال ۲۰۰۸ به ۵۶۲ نفر میرسید .

ـ برای محافظت و امنیت سفارت امریکا در کابل همین اکنون ۴۵۰ محافظ امریکایی ګماشته شده اند .

ـ قیمت یک میل کلاشنیکوف ۴۰۰ ـ ۶۰۰ دالر بوده و قیمت یک میل کلکوف ۱۱۰۰ دالر است .

ـ قیمت یک کیلو هیرویًن در افغانستان ۲۵۰۰ دالر است حالانکه همین یک کیلو هیرویًن در ماسکو به یکصد هزار دالر فروخته میشود .

ـ در افغانستان برای عبور دادن یک میل اسلحه به پولیس ۲۰ دالر رشوت پرداخته میشود ، برای عبور یک کیلو هیرویًن ۱۰۰ دالر و برای یک تن چرس یکهزار دالر رشوت داده می شود .

ـ اګر در حکومت کدام دعوه ای ثبت ګردد ( بشمول رشوت ) در ظرف ۴ ـ ۵ سال فیصله خواهد شد ، درحالیکه در محکمه طالبان ( بدون پرداخت رشوت ) فقط در یک روز فیصله خواهد شد .

ـ در افغانستان برای هر یکصد هزار مردم صرف ۱۹ داکتر ، سه داکتر دندان ، پنجاه نرس و در شفاخانه صرف ۴۲ بستر مهیا بوده  که این بد ترین حالت در جهان است .

ـ در افغانستان در ظرف هر ۲۷ دقیقه یک زن در اثر تکالیف و مشکلات حاملګی می میرد . در اثنای زایمان از هر یکصد هزار زن ۱۶۰۰ آن تلف می شوند .

ـ محصول تریاک سال ۲۰۰۸ در افغانستان ۷۷۰۰ تن بود ، درحالیکه مقدار آن در ۲۰۰۹ به ۶۹۰۰ تن تقلیل یافت که ۲۲٪ کاهش را نشان میدهد ، ولی عاید آن ازدیاد یافت .

ـ امسال ( ۲۴۵۲۰۰ ) خانواده و یا ۱٬۶ ملیون افغان در کشت و زرع خشخاش مصروف بودند که ۶٬۴٪ کل جمعیت را احتوا میکنند .

ـ امسال از درک کاروبار مواد مخدر ۱۰٬۷ ملیارد  دالر بدست امده درحالیکه عاید سال ګذشته ۱۰٬۲ ملیارد  دالر بود .

ـ جای بس خوشی است ، علی الرغم اینکه افغانستان از نګاه تولید و صدور هیرویًن اولین کشور در جهان بوده ، ولی الحمدلله دارای کمترین تعداد مبتلایان به مرض ایدز می باشد ( یعنی ۰٬۰۱٪ ) که ازین بابت واقعأ مقام اول در جهان را حایز نموده است .

ـ تعداد کیمپ های القاعده در افغانستان به صفر میرسد ، ولی با آن هم امریکا ماهانه چهار ملیارد دالر در عملیات نظامی مصرف میکنند ( سایر کشورها نیز به همین اندازه مصارف دارند . )

ـ فیصدی ماین های زمینی طالبان در ۲۰۰۹ نسبت به سال ګذشته ۱۱۴٪ افزایش یافته است .

ـ طالبان در ۲۰۰۳ از جملهً تمام ( ۳۶۴ ) ولسوالی های افغانستان ۳۰ آنرا در کنترول داشتند ، ولی تا اخر ۲۰۰۸ بتعداد ۱۶۴ ولسوالی در تحت کنترول آنها بود . اکنون تعداد بیشتر آن در تسلط آنها اند .

ـ طالبان در مدت زمان ده ماه اول سال ګذشته ۱۵۱ عساکر امریکایی را کشته بودند ، درحالیکه در همین مدت سال جاری ۲۸۱ عساکر امریکایی را به هلاکت رسانیده است ( که ۵۴٪ افزایش را نشان میدهد . )

 

این بود فشردهً مؤفقیت ها و مساعدتهاییکه از برکت اشغال هشت سالهً امریکا نصیب افغانستان شده است . بلی ، دیموکراسی غربی جبرأ صادر ګشته ، سرمایه غربی سرازیر شده ، حکومات غربی فرا رسیده ، نیروهای غربی  اورده شده ، فرهنګ و تهذیب غربی دیکته شده ، ایجنت ها و ګماشته های غربی پارسل و نصب شده ، و باالاخره دیګ غربی خوب ګرم شده است ! این همه مؤفقیت هایی اند که در مقایسه با افغانها غربیها بیشتر به آن مباهات می ورزند . معهذا ، عوام بناحق نمی ګویند که افغانستان پریروز  « دست نشاندهً بریتانوی » داشت ، دیروز « دست نشاندهً شوروی » داشت ، و امروز دارای « دست نشاندهً امریکایی » است که به افغانها ګریه میکند ولی به غربی ها می خندد !

 

بلی ، امریکا نزد برخی افغانها بمثابهً معبود آنها پنداشته میشد . آنها میګفتند که کِلی های جنت در دست واشنګټن است . آنها می ګفتند که با تشریف آوری امریکا در جوی های افغانستان شیر و عسل جاری خواهند شد ، و هر نعمتیکه بخواهیم آنرا با خود خواهند آورد . مګر اکنون با سپری شدن هشت سال عملأ مشاهده میکنیم که امریکا برای افغانها ګناه آورده ، آتش اورده ، جنګ و خونریزی را به ارمغان اورده است و بس . خلاصه اینکه امریکا  « بارش رحمت » نه بلکه « طوفان ظلمت » ثابت شده است که همه چیز را تباه و برباد کردند .

بلی ، افغانستان امروز اسیر بوده ولی مردم آن مستقل هستند و همین ملتِ آزاده است که زود یا دیر کشور « اشغالی » خودرا انشاالله « آزاد » خواهند ساخت ـ وما ذالک علی الله بعزیز ، ( ن . صمد )    

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *