چطورمیتوان آتش افروخته شده ئی افغانستان را خاموش ساخت؟ — انجنير فضل احمد افغان

 

چطورمیتوان آتش افروخته شده ئی افغانستان را خاموش ساخت؟

 

انجینیر فضل احمد افغان

کانادا تاریخ 19نومبر2009م

 

هم میهنان عزیز آگاهی تام دارند که با شهادت سردار محمد داود خان میهن د وست که با مشت آهنین مادروطن عزیز ما را یکپارچه و ملت قهرمانش را متحد نگه داشته و کشور را در فضای صلح و امنیت  بطرف انکشاف همه جانبه سوق میداد با کودتای خونین 27 اپریل 1978م بد بختی های جامعه ما آغاز و با افروخته شدن آتش جنگ دامان مادروطن به خون فرزندان معصوم گلگون کفن و بی گناه اش سرخ-اشیانه و کاشانه شان بخاک هموار و شعله های آتش خانمانسوز جنگ بلند وبلندتر شده و الی امروز که بیش از سه دهه از آن میگذرد دوام دارد و هر روز از روز قبل سرنوشت کشور عزیز ما در بدبختی های بیشتر گره خورده و ملت مظلوم مستغرق آینده تاریک و نامعلوم قدم بر میدارند.

 در سی سال گذشته مخصوصآ هشت سال اخیر یعنی از دوره موءقت و انتقالی بد که با ایجاد حکومتهای مصلحتی آقای حا مد کرزی  آغاز شده بود بعد از انتخابات دور اول ریاست جمهوری بدتر گردید و امروز که بعد از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری است آغاز یکی از بدترین دوره ها میباشد و عاملین اصلی این همه مصیبت ها ابرقدرتهای وقت یا امروزی بوده اند که احترام به اراده ملت افغانستان نگذاشته اند و هریک زعیم دست نشا نده خود را بر ملت مظلوم افغانستان به زور تفنگ- بمب-  طیاره – توپ و زر تحمیل نموده اند یعنی اتحاد جماهیر شوروی وقت بدون گذاشتن احترام به تاریخ و ساختار اجتماعی افغانستان با تشکیل حزب که مغایراعتقادات-مقدسات- عنعنات- کلتور و فرهنگ افغانی بود و قاعده مرد می نداشت بر ملت افغان تحمیل و توسط  دست نشانده گان خود یکی بعد دیگرسرنوشت کشور عزیز و ملت ما را بدست گرفتند و درمقا بل اضلاع متحده امریکا و بریتانیا بدون تشکیل حزب با شعور سیا سی و ملی به اشخاص نوکرصفت وطنفروش سرنوشت کشور و ملت را بدست خود گرفته اند که در نتیجه ناکامی و یا از بین رفتن دست نشانده شان به دست و پاچگی و ناکامی رو برو گرد یده اند. قبل از اینکه به اصل مطلب عنوان مقاله که عبارت از راه بیرون رفت از حالت بحرانی در کشور عزیز ما است بپردازم میخواهم توجه خواننده گان محترم را به داستان کوچک جلب نمایم و آن اینستکه.

در کوه های افغانستان حیوانی و بی ضرری جود داشت که آنرا به پشتو کربوری می نامیدند این حیوان که شکل چلپا سه بزرگ را داشت به طول 60 الی 100سانتی متر با پنجه ها و دندانهای تیز و قوی می بود و نظر به تغیر شرایط رنگ خود را نیز تغیر میداد و گاه گاهی اشک میریخت ویا عصبانی میشد. وقتی پنجه ها و د ندانهای خود را در جا ئی میخلاند هیچ قدرتی نمیتوانست آنرا از جایش حرکت بدهد مگر اینکه بالای پشتش میله و یا چوب آتشین گذاشته میشد. فی لهذا بنا بر همین خصلتش وقتی در کوه میخواستند او را از جایش حرکت بدهند چون کوه هیچ قدرتی موء فق به حرکت آن شده نمیتوانست بنآء در حالت عجز با خود میگفتند "دا ئی غر و دا ئی کربوری" یعنی همین کوه و همین کربوری.

از این حیوان دردهات و قصبات که قلعه ها ی آن با دیوارهای بلند می بود دزدان برای بالا شد ن به بامهای قلعه ها استفا ده می نمودند یعنی به کمرش ریسمان را میبستند و آنرا از پائین به بام قلعه پرتاب و سپس با اطمینان اینکه کربوری پنجه های خود را سخت خلا نده دزدان توسط ریسمان بالای بام خود را میرساندند و دزدی میکرد ند. همچنان و قتی هموطنان عزیز ما با شخصی سر سخت و لجوج بر میخورد ند و هیچ دلیل و منطق را نمی پزیرفت طرف مقابل ناچار با گفتاری " دائی غرو دائی کربوری" به صحبت خود خاتمه داده وراهء خود را میگرفتند.

مطلب از تذکر قصه کربوری اینست که ابر قدرتها چون دزدان برای رسیدن اهداف شان از کوه های خود ما کربوری را پیدا و توسط آن به جنایات خود در کشور ما دوام داده اند وقتی د یده اند که دیگر از او کاری ساخته نیست با وارد نمودن فشار آتشین او را زنده و یا مرده از بین برده اند و ملت افغانستان را به سراسیمگی – بیسرنوشتی و بدبختی مواجه ساخته اند.

بلی ما شاهد میباشیم که هشت سال قبل بعد از حادثه المناک 11 سپتمبر در نیویارک و پنتاگون آقای جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت امریکا و تونی بلیر صدراعظم وقت بریتانیا با دارو دسته شان  بعد از تادیه صدها ملیون دالر به عده ء از وطنفروشان کمر آقای حامد کرزی را در کانفرانس بن بستند و با پرتابش در مادروطن بدون دادن سر ریسمان بدست ملت افغان با بمباردمانهای غیر مسئولانه و کشتارهای ظالمانه هموطنانما  کشور عزیز ما را اشغال و با گرفتن سر دیگری ریسمان بدست خود از مفسدین-جنگسالاران- ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران نه تنها حمایه بلکه با تادیه صدها ملیون دالر آنها را نیز برده وغلام خود ساختند و سرنوشت ملت مظلوم وستمد یده افغان را که از بیست و دو سال جنگ و برادرکشی  توام با فقر وبیچاره گی خسته شده بودند و سخت  منتظر صلح- امنیت- حاکمیت قانون – نان- لباس و خانه بودند یکبار دیگر در چنگالهای خونین خود – چپاولگران- ( ان جی او) ها و جنگسالاران خریده شده شان گرفتند و درهشت سال گذشته با نیرنگهای مختلف مادروطنما را با فرزندانش در حالت نهایت د شوار- بحرانی و تاریک قرار داده اند و آقای حامد کرزی نیز در هشت سال گذشته چون کربوری با تغیر شرایط گاهی با خنده- گاهی با ریختن اشک تمساح و گاهی با عصبانیت در حمایه جنایتکاران- ناقضین حقوق بشر- جنگسالاران- مفسدین و حامیان خارجی اش  ملت مظلوم را فریب وخود را برای پنج سال آینده نیز برآنها تحمیل کرد.    

 برادران و خواهران عزیزالقدر.

ما بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم از جریانات انتخابات 20 آگست 2009م ریاست جمهوری و زد و بندهای پشت پرده قدرتهای ذی نفوذ جهان خاصتآ امریکا- بریتانیا- فرانسه- المان و سازمان ملل متحد با آقای حامد کرزی و آقای عبدالله عبدالله آگاهی داریم تا بالاخره آقای عبدالله عبدالله را منصرف و حا مد کرزی را مجد دآ به اریکه قدرت رسانیده و بعد از تبریکات دول مختلف برای آقای کرزی بتاریح 16 نومبر در جلسه عمومی ملل متحد نیز انتخاب مجدد آقای کرزی را مشروع و طبق قانون اسا سی افغانستان اعلان کرد ند و دوام همکاریهای اقتصادی و نظا می خود را مشروط  به ایجاد دولت کاری که با معیارهای پاکی- صداقت – دانش- تقوا باشد و با فساد اداری مبارزه قاطع و جدی نما ید  نمود ند.

در اینجاست که ما به سوالات بس مهم و مشکل بر میخوریم وآن اینست. در حالیکه معاونین منتخب ریاست جمهوری آقای حامد کرزی مفسدین- جنگسالاران و ناقضین حقوق بشر بودند چرا باز هم انجام  ریسمانی را که به کمر آقای کزی بستند در عوض سپردن آن بد ست ملت افغانستان آنرا بار دیگر امریکا- بریتانیا و دیگر متحدین بدست خود گرفتند و با دوام اشغال نظا می شان برای اعزام عساکر بیشتر- کمکهای اقتصادی و تخنیکی ایشان از آقای حامد کرزی تقاضای ایجاد دولت کاری و مبارزه با فساد اداری را کرد ند.

 حال سوال این است درحالیکه معاونین و به احتمال قوی عدهء از اعضاهءکابینه آقای حامد کرزی شخصیتهای فاسد- ناقضین حقوق بشر- جنگیالار باشند-افغانستان اشغال با شد از رئیس جمهور الی  کوچکترین مامور دولتی صلاحیت تصمیمگیری را در امور سیاست داخلی و خارجی نداشته با شند- خبری از آزادی و استقلال نبا شد- زورداران و زرداران کما فی السابق در سراسر کشور حمایه و برملت بلاکشیده نفوذ داشته باشند- فغان ملت از بیکاری – فقر و آواره گی بلند    با شد-  قدرتهای نظامی خارجی عملآ با یک هدف پنها نی در مقابل به اصطلاح تروریزم درگیر جنگ باشند- توجه به ایجاد و تشکیل قوای نظا می و پولیس ملی مجهز نبا شند- جنایتکاران و ناقضین حقوق بشر به محا کم  عد لی سپرده نشوند- مافیای مواد مخد ره و" ان جی او"ها در دستگاهای دولتی افغا نستان و کشورهای خود شان درتصمیمگیریها دست بالا داشته باشند – حضور بیش از یکصد هزار عسکر خارجی که شصت وپنج هزار آن  امریکائی و بیش از پنج هزار آن بریتانوی اند  تشنج را در منطقه خلق و همسایگان افغانستان را مجبور به مداخلات غیر مستقیم نظا می کرده باشند – قدرتهای نظامی موجود در افغانستان با بمب بارد مانهای غیر مسئولانه بالای دهات و قصبات سبب شهادت و خرابی کلبه های گلی صدها برادر و خواهر مظلوم وبیچاره افغان ما می شوند  چطور شده میتواند که از یک دولت دست نشانده خود شان که ملت به او باور نداشته با شد  انتظار صلح- وحدت ملی – آشتی ملی و ایجاد  یک دولت کاری را که  قادر به ریشه کن نمودن فساد اداری باشد داشته باشیم.

هموطنان دانشمند دراین موقع حساس که قدرتمندان خارجی کمر آقای حامد کرزی را به استناد قانون اسا سی خود ساخته و خود بافتهء شان بسته اند و نه تنها انجام دیگری ریسمان را بدست خود گرفته اند بلکه سرو صدای تهد ید آمیز اعزام عساکر بیشتر را بعد از تعهدات آقای کرزی مبنی به مبارزه با فساد اداری بلند میسازند.آیا ملت مظلوم افغان میتواند ریسمان بین آقای حامد کرزی و قوای اشغالگر را قطع و خود زعیم ملی را تعین و سرنوشت مادروطن را بدست  گیرند؟.

به عقیده بنده در شرایط  کنونی این آرزو به جز از خواب وخیال چیزی دیگری نخواهد بود. واگر چنین کاری هم دفعتآ صورت گیرد عواقب نهایت ناگوار و جبران ناپزیری در پی خواهد داشت. بعضی ها به این عقیده اند که دایرشدن لویه جرگه عنعنوی که در مسائیل ملی تصامیم قا طع و سرنوشتساز میگرفت راهء حل بحران امروزی و خاموش کردن آتش افروخته شده خواهد بود. در اینجا قابل تذکر استکه ریش سفیدان وبزرگان قومی که  سی سال قبل در اقوام ومنا طق خود صاحب احترام و دارای ریشه های عمیق بود ند و خود را پابند به حفظ آزادی-استقلال- وحدت ملی برای منافع ملی در یک نظام قوی مرکزی متعهد میدانستند جای خود را به جوانانکه سی سال قبل به احزاب و وتنظیمهای مختلف که منافع خود شان واغیار نسبت به منافع ملی  با اهمیت بود وابستگی داشتند و امروز هم  بعد از سی سال با حفظ وابستگی ها  با رهبریها و ایدیالوجی های وارد شده قبلی شان بنا به کبر سن بنام ریش سفید ان و بزرگان  قوم در اقوام و منا طق خود صاحب احترام و دارای ریشه های عمیق اند و خود را پابند منافع شخصی- قومی- لسانی- منطقوی- مذهبی و ایدیالوجیکی قبلی خود ورهبران خود میدانند نه منافع ملی  یعنی شیرازی وحدت ملی بکلی از هم پاشیده شده نمیتواند لویه جرگه عنعنوی را که در مسائیل کشوری با درنظر داشت منافع ملی با یکپارچگی و وحدت ملی تصامیم میگرفتند دایر شود.

فلهذا در شرایط  دشوار کنونی که ملت مخصوصآ دانشمندان با احساس و وطندوست در آزمون بس مهم تاریخی قرار دارند لازم استکه با ارائیه پیشنهادات تغیرات بنیادی را که با در نظرداشت هدایات قانون اسا سی قبول شده ئی آقای حامد کرزی و جوامع جهانی با شد قبول و اظهار بداریم که دائی غر و دائی کربوری یعنی با نوشیدن زهر حامد آقای کرزی را چه انتخابش مشروع بود و یا خیر برای پنجسال آینده قبول و سیع نمایم که با قناعت دادن آقای کرزی- شورای امنیت ملل متحد- آقای بارک اوباما رئیس جمهور امریکا و آقای گوردن برون صدراعظم و جوامع بین المللی مخصوصآ کانفرانس بین المللی پیشنهاد شده موءرخ 17 نومبر آقای گوردن برون صدراعظم بریتانیا که در لندن دایر خواهد شد و  فرصت مناسب خواهد بود تا برای اخراج تدریجی وآبرومندانه قوای خارجی الی اخیر پنجسال وایجاد یک دولت نسبی ملی کاری و عاری از فساد اداری امروزی  مشترکآ  کار وهمچنان لازم خواهد بود که برای دور بینای ایجاد یک دولت ملی-آزاد- مستقل – د وست و هم کار خوب با جوامع بین المللی از آغاز کار دور دوم آقای حامد کرزی  د ست بکارشویم.این آرزو وقتی براورده شده میتواند که بدون قطع ریسما نکه فعلآ بین آقای حا مد کرزی و قدرتهای ذ ید خل اشغالگر قرار دارد و قرار استکه در کشمکشها قطع شود  عده ئی از دانشمندان با احساس و با درد افغان را برای پنجسال آینده در قسمت وسط ریسمان قرار دهیم  تا با افتادن ریسمان بدست اشخاص صادق – وطندوست- پاک – بادانش و با تقوا  با هردوطرف ریسمان برای رفع بحران موجوده و آینده درخشان افغانستان عزیز کار نمایند.  تا به خواست خداوند متعال با ایجاد اعتماد جوامع بین المللی اگر واقعآ در گفتار و عمل خود صادق باشند و ملت افغان که در سردرگمی – دست و پاچگی و دوربینائی نامعلوم قرار دارد وحدت ملی و یکپارچگی فرزندان یک مادر یعنی افغا نستان عزیز برقرار و در فضای صلح- آشتی ملی و امنیت مادروطن ما بحیث یک کشورآزاد- مستقل- بیطرف- صلحد وست و سر بلند در جهان شناخته شود.

اینک پیشنهادات تغیرات بنیادی را ذیلآ به توجه شما میرسانم.

 

پیشنهادات تغیرات بنیادی برای خاموش کردن آتش افروخته شده درافغانستان.

 

جلالتمآب آقای حامد کرزی رئیس جمهوراسلامی افغانستان بعد از مشوره جوامع بین المللی به اساس حکم بند 20 ماده شصت و چهارم فصل چهارم قانون اسا سی به کمیسیون انتخابات فرمان تآسیس دو کمیسیون عالی ذ یل را در کا بل صادرفرمایند. در اینجا قابل توضیح است که کلمه کمیسیون که در قانون اساسی ذکر گردیده کلمه انگلیسی است و در د کشینریها و غیاث الغاتهای مختلف بمعنی کمیسیون- هیئت و شورا ترجمه و در قانون اسا سی افغانستان نه تعداد اعضاء کمیسیون و نه وظایف کمیسون تعین و نه تعریفی از کمیسیون گردیده. بنآء شده میتواند به هر تعریفی – به هر وظیفه و هر تعداد که لازم د یده شود از نام کمیسیون استفاده شود ومن دراین پیشنهاد خود از کلمات کمیسیون و شورا استفاده نموده ام.     

الف:- شورای عالی اجرا ئیوی و تقنینی.

ب:- شورای عالی متخصصین و د یوان محاسبات.

 

 

الف :-

شورای عالی اجرائیوی و تقنینی که مجموع تعداد آن در حد ود(400) نفراز افغانها ی داخل و خارج کشور که مرتکب جنایت نکردیده و شا مل لست ناقضین حقوق بشر نباشند خواهند بود. تا بمنظور برقراری  صلح- و حدت ملی – آشتی ملی- حفظ یکپارچگی  افغانستان بحیث یک کشور آزاد و مستقل- حاکمیت قانون – تحکیم مساوات-عدالت و انکشاف علم ومعرفت متوازن- تشکیل قوای نظا می خودکفا و خود دفاع ملی- حرکت تدریجی بطرف د یموکراسی واقعی- زمینه سازی تشکیل دو حزب با شعور سیا سی ملی با درنظرداشت احترام به قا نون اسا سی و قا نون احزاب- ایجاد هم آهنگی و همکاری بین قوهء سه گانه( اجرائیه- مقننه وقضایه)- همکاری جدی با کمیسیون عالی متخصصین و د یوان محاسبات بمنظور تخصصی ومسلکی نمودن دولت و ریشه کن کردن فساد اداری بالاخره ایجاد قوهء اجرائیه و مقننه سالم که نسبی از ملت نمایند گی و طرف  قبول ملت افغان و جوامع جها نی با شند به اساس حکم بند5 ماده 158 فصل دوازدهم قانون اساسی  اعضاهء آن   تحت نظارت کمیسیون انتخابات و نماینده سازمان ملل متحد درکابل  مطابق به لست ارئیه شده ذ یل انتصاب یا انتخاب و دایر خواهد گرد ید.

 

لست اعضا ئی شامل شورای عالی اجرائیوی و تقنینی.

 بمنظور ایجاد صلح – وحدت ملی – آشتی ملی – خفظ  یکپارچگی افغانستان و تصمیمگیری در مسائیل ملی در این مقطع زمانی  خطیر سیع به عمل آمده بدون حب و بغض در لست متذکره ذ یل روحانیون- دانشمندان- اهل خبره- معززین – نمایندگان احزاب و تنظیمهای فعال موء فق و مخالف دولت جمهوری اسلامی-  نماینده گان منتخب ولایات و عده ئی از       کاند یدان ریاست جمهوری به نماینده گی از رای دهندگان شان در نظر گرفته شود که در مجموع نسبی میتواند نمایند گی از یک  شورای عالی ملی نموده و طرف قبول جوامع جهانی ذ ید خل نیز باشد.  

1- تمام اعضائی  کانفرانس بن به نما یند گی کانفرانسهای روم – پشاور- قبرس- افغان ملت واتحاد شمال (انتصابی).

2-رئیس با دو معاون و دو منشی ولسی جرگه( انتصابی).

3- سی و چهار نفر به نمایند گی سی و چهار ولایت از ولسی جرگه( انتخابی).

4-رئیس با دو معاون و دو منشی مشرانو جرگه( انتصا بی).

5- سی و چهار نفر به نمایند گی  سی و چهار ولایت از مشرانو جرگه ( انتخابی).

6- نماینده گان طالبان ده نفر به (انتصاب و یا انتخاب خود شان).

7- نماینده گان حزب اسلامی آقای حکمتیار ده نفر به ( انتصاب و یا انتخاب خود شان).

8- نماینده گان حزب دیموکراتیک خلق افغانستان و یا حزب وطن بعدی ده نفر ( پنج نفر از خلق و پنج نفر از پرچم به (انتصاب و یا انتخاب خود شان).

9- نماینده گان آقای مولوی جلالالدین حقانی ده نفر به( انتصاب و یا انتخاب خود شان).

10- نماینده گان کدرهای علمی پوهنتونهای مربوط وزارت تحصیلات عالی شصت نفر (انتخابی  البته تعداد نماینده گان هر پوهنتون به تناسب کد رهای علمی آن خواهد بود).

11- نماینده گان کانفرانسهای غیر حزبی و غیر تنظیمی بین الافغانی در امریکا- اروپا و آسترلیا در هشت سال اخیر هشتاد نفر( انتخابی که البته سهم تعداد نفر هر کانفرانس به تناسب اشتراک کننده گان هر کانفرانس خواهد بود).

12- در حدود هفتاد نفر از تکنوکراتهای شا مل لست سالهای 93 و 94م سازمان ملل متحد (انتخابی).

13- سی وچهار نفر رائیسان شوراهای ولایتی سی و چهار ولایت (انتخابی).

14- پنج نفراز کاندیدان ریاست جمهوری 20 آگست2009م که زیادترین رای را بعد از رئیس جمهور آقای حامد کرزی از آن خود کرده اند( انتخابی).

 شورای عالی  پیشنهاد شده فوق باید در شهر کابل بحضور نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و نمایندگان سیا سی کشورهای ذید خل در قضایای افغانستان در مدت سه الی ششماه آینده  دایر گردد.

 شورای عالی اجرئیوی و تقنینی که بعدآ متشکل از دو اورگان جداگانه بنام قوهء اجرائیه و قوهء مقننه خواهند بود چنین آغاز به کار خواهد نمود.

1- شورای عالی  مطابق به عنعنات اسلامی و افغانی تحت ریاست موءقت نماینده خاص سرمنشی ملل متحد دایر و در آغاز یکی ازشخصیتهای بادانش – پاک- وطند وست- باتجربه وبا تقوا را که درجه تحصیلش فوق لیسانس باشد در رای گیری سری آزاد و مستقیم بحیث رئیس شورای عالی انتخاب می نمایند.

2-شورای عالی  تحت ریاست رئیس منتخب یکنفر معاون و دو نفر منشی را بالترتیب از اشخاص بادانش- پاک- وطندوست- با تجربه و با تقوا را که درجه تحصیل شان نیز فوق لیسانس باشد در رای گیری سری-آزاد و مستقیم انتخاب می نمایند.

 

وظایف شوراهای عالی  اجرائیوی و تقنینی.

الف :- تائید طرزالعمل و آجندای کانفرانس که عبارت از مواد ذیل خواهد بود.

1- برای رفع تشنجات در منطقه – شناسائی افغانستان بحیث یک کشور حایل(بفرستت) بین کشورهای همسایه به این معنی که نه افغانستان به کشوری دیگر و نه کشوری دیگری به افغانستان تجاوز نماید و نه از افغانستان تخت خیز بر کشوری دیگری ساخته شود.

2- تقاضای شناخت افغانستان به حیث کشور آزاد- مستقل و غیر منسلک فعال و مثبت.

3-چون در شرایط کنونی افغانستان بنابر نداشتن قوای نظامی و امنیتی کا فی و مجهز نمیتواند در مقابل تروریتها- دحشت افگنان و انتحار کننده گان خارجی مقابله نماید لهذا اجازه داده شود که  قوای بین المللی تحت چتر سازمان ملل متحد برای پنجسال آینده که ختم دوره ریاست جمهوری آقای حامد کرزی باشد در چوکات مقررات و توافقات وضع شده دوجانبه مشترکآ با قوای ملی افغانستان با تروریستها و د حشت افگنان خارجی مبارزه و قوای نظامی و مجهز را برای افغانستان تربیه نمایند.

4- قوای نظامی و امنیتی سیستم جلبی قبل از 27 اپریل 1978م را مجددآ با امتیازات و تسهیلات بهتر احیاء و تحت نظر صاحبمنصبان و پولیس مسلکی قبلی و امروزی آغاز به فعالیت نمایند و در شهر ها بیشتر به فارغان صنوف دوازده مکاتب بحیث پلیس سهم داده شود.

5- برای اینکه عساکر- پولیس و صاحبمنصبان اعزازی غیر مسلکسی فعلی بی سرنوشت نمانند و از نیرو وتجربه شان به نفع کشور استفاده شود دو اورگان جد ید به همکاری قوای آیساف بنام قوای کار و قوای سبز در چوکات قوهء اجرائیه تاءسیس شود یعنی اولی در چوکات وزارت فواید عامه برای اعمار سرکها- پلها – پلچکها- ساختمان د یوارهای استنادی پخته در کناره دریائی آمو و دریائی هلمند – بعضی مکاتب و تعمیرات دولتی در نقاط مختلف کشور و دومی که عبارت از قوای سبز میبا شد برای ایجاد فارمهای زراعتی-مبارزه با کشت وپراسس مواد مخدره- ساختمان نهر ها-بندهای کوچک آب – چاه های عمیق آب – کاریزها – احداث باغها در ملکیتهای دولتی و تصاحب ملکیتهای غصب شده دولتی از غاصبین .

6-چون امنیت و ثبات برای تطبیق پروگرامهای اقتصادی- سیاسی- اجتماعی و نظامی یک امر حتمی است لهذا خلع سلاح تفنگداران ملکی – (ان جی –او ) ها و جنگسالاران جدی گرفته شده  تصویب شود که دولت منتخب اعلان بدارد که تمام سلاحداران باید الی سه ماه به استثنای تفنگچه و تفنگهای شکاری تمام سلاهای خود را رضاکارانه بصورت مجانی و یا در مقابل مواد غذائی – لباسهای  عادی ضروری- تخم اصلاح شده مواد زراعتی- کود کیمیاوی- سامان و آلات زراعتی و صنایع دستی به مراجع دولتی تسلیم و سند رسمی دولتی را از مراجع مربوط  حا صل نمایند. در غیرآن قوای نظامی بین المللی و ملی از نزدشان سلاح را جمع آوری واشد مجازات خواهند شد.

7- در شهر کابل و دیگر شهر ها نیز از تمام اشخاص چون جنگسالاران و موء سسات افغانی و غیر افغانی(ان-جی- او) ها سلاح های شان جمع آوری و امنیت موء سسات شخصی- دولتی – نمایندگی های سیا سی- قونسلگریها- نمایندگی های تجارتی با توظیف قوای امنیتی دولتی به اساس توافقنامه ها ی دوجانبه تضمین گردد. در صورت انکار تفنگداران از اوامر دولتی مجازات شد ید شوند.

8.هم آهنگ ساختن تدریجی پروسه تطبیق دیموکراسی واقعی و بازار آزاد با سیر انکشاف اجتماعی و حاکمیت قانون در تمام سکتورهای دولتی .

9- قبولی مفکوره ایجاد کوپراتیفهای دولتی برای رقابت به سکتورهای خصوصی داخلی و خارجی- تهیه و ذخیره مواد اولیه- ترویج مجدد دادن کوپونها برای مامورین – معلمین-مستخدمین و نظامیان.

10- طرح معقول برای مبارزه علیه کشت- پراسس و قاچاق مواد مخدره یعنی مساعد نمودن زمینه کار یابی برای زارعین خاشخاش و چرس- جلوگیری از مشوقین داخلی و خارجی کشت- پراسس و قاچاق مواد مخد ره با تعین اشد مجازات. وتشویق زارعین به زرع بدیل چون ترویج زرع زعفران-پخته- نیشکر-لبلبو- مالداری- مرغداری-باغداری- ساختن سرد خانه های سا ده و ابتدای در محلات و قصبات و عصری در شهر ها با استفاده از انرجی افتاب و جنریترهای کوچک و بزرگ-ایجاد کوپراتیفهای زراعتی غیر دولتی و ساختن فابریکات و دستگاهای کوچک و بزرگ پراسس مواد غذای- لبنیات و میوه جات.

11- تصمیم در مورد برسی و تدقیق بر ادعا های قانونی افغانستان و فدراسیون روسیه به ارتباط غرمات جنگی بالای روسیه و قروض روسیه بر دولتهای قبلی افغانستان.

12- تصمیم درمورد قضیه پشتونستان یعنی موضوع برادران و خواهران همدین-همزبان همکیش و هم فرهنگ افغانهای  جدا شده آنطرف خط سیاهء تحمیل شده د یورند.

13- تصمیم قاطع و نهائی در مورد عفوه ویا محاکمه ناقضین حقوق بشر- جنایتکاران جنگی- خائینین ملی و مسئولین قتل 65000 شهریان کابل و تخریب شهر کابل.

14-جستجوی طرق عملی برای بازگشت آبرومندانه واسکان مهاجرین افغان از پاکستان و ایران به مادروطنشان افغانستان.

15- جستجوی طرق عملی برا ی مقیم نمودن کوچی ها و یا استفاده از علفچرها.

16- ترتیب و طرح خط مشی سیا سی- اقتصادی- اجتماعی و نظامی پنجسال آینده دولت  افغانستان.

 برای تطبیق موءثر پیشنهادات فوق ضرورت به یک قوه اجرائیه موءثر- کاری- باکفایت- بادانش پاک و با تقوا است که ملت و جامعه بین المللی به آن اعتماد داشته باشد. فی لهذا  لازمی خواهد بود که ملت نجیب افغان و قدرتهای ذ ید خل در قضیه افغانستان که آرزومند وحدت ملی – آشتی ملی – مبارزه با فساد اداری- حاکمیت قانون و دیموکراسی واقعی اند         د وستانه از جناب قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری و جناب عبدالکریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری خواهش نمایند که بخاطر خداوند(ج) – مقدسات و مصالح علیای ملت رنجکشیده و ستمدیده افغانستان  با حفظ یکساله امتیازات مادی شان استعفای خود را به جلالتماب حامد کرزی رئیس جمهور تقدیم و جناب رئیس جمهور به اساس حکم بند 10 ماده شصت و چهارم فصل سوم قانون اساسی افغانستان استعفای شان را منظور و اجازه بفرمایند که شورای عالی اجرائیوی و تقنینی دو شخصیت دانشمند  که درجه تحصیل شان فوق لیسانس- پاک- صادق – باتجربه- وطندوست – معتقد به یک دولت قوی مرکزی موءثر وکارا باشند از طریق رای گیری سری- مسقیم و آزاد انتخاب و به رئیس جمهور جهت منظوری پیشنهاد شوند البته بعد از منظوری تقررشان از طرف جلالتمآب رئیس جمهور یکی بحیث معاون اول در رئس قوهء اجرائیه و دومی در رئس شورای عالی متخصصین و دیوان عالی محاسبات قرار خواهند گرفت.

با تعین معاونین ریاست جمهوری کابینه منتخب جلالتماب کرزی نیز با گذشت از منافع شخصی بخاطر مصالح علیائی ملت مستعفی و شورای عالی اجرائیوی و تقنینی اعضای کابینه را از اشخاص مسلکی – با دانش تحصیلات عالی – وطند وست-باتجربه- پاک وبا تقوا از بین شاملین کانفرانس و از کابینه مستعفی آقای کرزی انتخاب و به جلالتماب حامد کرزی جهت صدور فرامین تقرر شان به اساس حکم بند11 ماده شصت وچهارم فصل سوم  قانون اسا سی افغانستان معرفی گرد ند.

سپس سی و چهار نفر از جمله شاملین شورای عالی اجرائیوی و تقنینی و کابینه مستعفی که دارای  تحصیلات و تجربه کاری – پاک- وطندوست- معتقد به دولت مرکزی قوی- با تقوا- شخصیت مرد می و پزیرش جامعه باشند بحیث والیان انتخاب و به رئیس جمهور جلالتماب حامد کرزی معرفی تا به اساس بند 13ماده 64 فصل چهارم قانون اسا سی فرامین تقرر شان صادر گردد.

همچنان از جمله شا ملین شورای اجرائیوی و تقنینی دو معاون به اساس پیشنهاد معاون دوم رئیس جمهور بحیث معاونین شورای عالی متخصصین و کمیسیون عالی د یوان محاسبات در رای گیری سری-آزاد و مستقیم انتخاب و به جلالتماب رئیس جمهور جهت صدور فرامین تقرر شان معرفی گرددند.

چون در ما ده هشتاد و سوم و ما ده هشتاد و چهارم فصل پنجم قانون اسا سی برای انتخابات ولسی جرگه و مشرانو جرگه انتخاب یک یک نفر از جمله اعضای شورا های ولسوالیهای هر ولایت وتعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب نفوس هر حوزه از شروط انتخابات ذکر گردیده  وتا حال متآسفانه نسبت نا امنیتی ها نه انتخابات شورا های ولسوالیها صورت گرفته و نه احصائیه نفوس دقیق حوزه های انتخاباتی ونه توذیع تذکره تابعت لهذا انتخابات دور اول شورای ملی غیر قانونی بود و نیز دور دوم انتخابات شورای ملی درشرایط کنونی غیر قانونی خواهد بود.

 بنآء ایجاب می نماید که الی برقراری امنیت سرتاسری – تکمیل احصائیه گیری نفوس – توذیع تذکره تابعت و انتخابات شورا های ولسوالیها در سرا سر کشور انتخابات شورای ملی موءقتآ معطل و در عوض با ختم انتخاب معاونین ریاست جمهوری – کابینه(وزیران ومشاورین)-والیان و معاونین شورا های متخصصین و د یوان محاسبات یعنی معاونین معاون دوم ریاست جمهوری و تفریق مجموع انتخاب شده گان از تعداد (400) نفر شامل شورای عالی اجرائیوی و تقنینی متباقی (337) نفر بحیث قوهء مقننه موءقت ایفای وظیفه نماید. این قوهء مقننه موءقت با  انتخاب رئیس- معاونین و منشیان که بصورت مستقیم- آزاد و سری به اساس حکم ماده 156فصل11قانون اساسی  تحت نظارت کمیسون انتخابات صورت خواهد گرفت به اساس فرمان رئیس جمهور الی انتخابات شورای ملی تمام وظایف شورای ملی را که در قانون اسا سی تعین گردیده به پیش خواهد برد.

ب:-

شورای عالی متخصصین و د یوان محاسبات.

 اورگانهای عالی متخصصین و د یوان محاسبات که  بنامهای ریاست عمومی متخصصین و ریاست عمومی دیوان محاسبات میباشند دارای یک بورد عالی مشترک تحت ریاست معاون د وم رئیس جمهور بصورت جداگانه در چوکات اساسنامه ها – لوایح و مقرارت خود  فعالیت خواهند کرد یعنی.

ریاست عمومی متخصصین :-

ریاست عمومی متخصصین که متشکل از متخصصین ورزیده افغانی و بین المللی در شقوق مختلف چون تخنیکی- مالی- پلانگذاری- تکنالوجی- تعلیمی- هنری و دیگر امور اجتماعی- اقتصادی- سیاسی و نظامی خواهند بود مطا بق به اساسنامه خود در چوکات لوایح و مقرات وضع شده با قوای  سه گانه دولت که عبارت از قوهء اجرئیه- قوهء تقنینیه و قوهء قضایه و ریاست عمومی د یوان محاسبات همکاری و رهنمائی های لازمه علمی و تخنیکی را برای بهبود بخشیدن امور از نگاهء کیفیت و سرعت عمل انجام خواهد داد.

ریاست عمومی دیوان محاسبات:-

ریاست عمومی دیوان محاسبات که متشکل از اشخاص و متخصصین پاک- با تقوا ووطند وست با دانش در امور اداری و حسابی خواهند بود در اصلاح سیستم اداری و حسا بی با قوای سه گانه  یعنی قوهء اجرائیه- قوهءمقننه و قوهء قضایه و ریاست عمومی متخصصین در سطح مرکز و ولایت رهنمائی های لازمه را برای ایجاد سیستم اداری و حسابگیری و حسابد هی با کیفیت – مدرن وعاری از فساد اداری را که طرف اعتماد ملت افغان و جوامع بین المللی باشد کاروفعالیت خواهد کرد.    پایان. 

 

 

 

                   

 

  

      

 

 

 

 

         

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *