طرح مفکورۀ تجزیۀ افغانستان ، اندیشۀ ضد اسلامی وایدۀ استعمار برای بلعیدن کشورما است — عبدالله عابد کابلی

 

بنام خداوند (ج)

حب الوطن من الایمان (حدیث شریف)

طرح مفکورۀ تجزیۀ افغانستان ، اندیشۀ ضد اسلامی  وایدۀ استعمار برای  بلعیدن کشورما است

 

عبدالله – عابد ( کابلی)۸/۸/۲۰۱۰

 

با تشکر فراوان از جناب اقای نوری  که با نوشتار و مقالۀ وزین خویش  تحت عنوان :

( مفکوره تجزیه افغانستان خیانت ملی است )

جمعی از روشنفکران وقلم بدستان افغانستان را بیک امر بسیار خطیر، مهم وحیاتی و ملی به صحنه مناقشه وابراز نظر فرا خواند ند، ونظریه پردازان استعمـــار کهـــن  وامپریالیزم معاصر وعوامــــل بد سگال خارجی ومیهن فروشان داخلی کشور عزیز افغانستان  را به چالش طلبیده اند .

 دوستان وقلم بدستان ارجمند هر کدام بنوبه خویش پیرامون ا ین ایدۀ استعماری تجزیه افغانستان و تاثیرات خطر ناکی که  که بر این حوزه وقلمرو کل آسیا دارد بر شمردند . اکثریت قریب به اتفاق  قلم بدستان نیز بر ضد اندیشه استعماری ووارداتی تجزیه افغانستان قلم زدند.، که من بسهم خویش از فرد فرد این روشنفکران رسالتمــــدار وبا ایمان و فر هیختگان وطن دوست کشور عزیز، افغانستان سر بلند   ابراز تشکر کرده وبصورت خاص  از جناب اقای ولی احمد نوری  ،انجینر فضل احمــــد افغان ،آقای وحیــــــد مـــژده ، جناب عارف عباسی، محمد عزیز عزیزی، شاه محمود حصین واستاد ارجمند  جناب  صلاح الدین سعیدی وجمعی دیگر باید جدا ابراز شکران نمایم .

 از نظر بنده ، استعمار واشغالگران وغارتگران  اقتصادی کشور ها وملت ها بعد ازینکه خودرا در مقابل اردۀ جمعی مردم ومقاومتهای ملی مشاهده کردند ، وتاوانهای سنگین جانی ، اقتصادی وحتی سیاسی  دادند ، استراتیژی  جنگ  مستقیم  و رو در رو را   ،با طرح  تیوری توطئه جدید  تغیر داده وبا در هم شکستن صفوف وحدت ملی کشور ها  بزرگترین دیوارهای مقاوم را از پیشروی خویش برداشتند  و وبد ینو.سیله کشورهارا بصورت آسانتر ، یا کاملا به اشغال در اورده ویا  لا اقل پایگاهای نظامی خویش را درآنجا مستقر ساختند و از منابع طبیعی و اقتصادی کشورهای تجزیه شده ، بیشترین بهره برداری را ، بصورت رایگان وبدون هیچگونه  درد سری  کمائی کردند  .

افغانستان سرزمینی است که بسیاری از امپراطوران وکشور گشایان وغارتگران ومتجاوزان  را در خاک خویش مدفون کرده است ، واین امر در خاطرات تاریخ کهن وحتی تاریخ معاصراین کشور وجهان  کاملا مشهود وفراموش ناشدنی است .

 والبته این امر نیز به استراتیژیستهای جهان  معلوم است که که هر کشور و قدرتیکه ، درین خطـــۀ  استرا تیژیک  وکوهستانی   وقله های بلند وشامخ آن مانند  پامیر ، هندوکش وبابا و…..حکمروائی کند  بر تمام فعل وانفعالات سیاسی ونظامی وحتی اقتصادی منطقه و حتی قاره آسیا میتواند رول موثر بازی کرده ویا انهارا کنترل نماید.

 واین امر نیز برای زیادی از اندیشمندان هم محرز است که که امنیت وثبات این خطه میتواند امنیت آسیا را  با خود همراه داشته و بی ثباتی وعدم استقرار این خطه کل قاره آسیارا تهدید کند ، چنانچه  فیلسوف  نامدار وشاعرآزاده  وبلند آوازۀ   شرق حضرت علامه اقبال لاهوری  میفرماید :

آسیا یک پیکر آب وگل است   ملت افغان دراین پیکر  دل است

از گشــــاد او گشـــاد آسیا    از فســـاد او فســـــــا د  آسیــــا

استعمار بین المللی ، بعد از سقوط کمونیزم ( بعنوان بزرگترین حریف نظامی – سیاسی واقتصادی )    در جهت بر هم زدن بیشتر توازن سیاسی ونظامی واقتصادی منطقه  وجهان بر آمد ، واین کار را از اروپای شرقی ، شرق میانه  وافریقا و….آغاز  نمود که در نتیجۀ آن  جنگها را در حوزۀ خلیج وشرق میانه سبب شد.

  واخیرا مسئلۀ  اشغال عراق  در سر لوحه واجندای کاری آن  قرار  گرفت  و در نتیجه این جنگ ویرانگر وتباه کن ، نفوذ وسلطه ای نظامی  واستعماری  خویش را بر کل شرق میانه از طریق تاسیس پایگاهای نظامی  در اکثریت کشور های شرق میانه وعربی  واخیرا در عراق ،بصورت همیشگی تثبیت کرد.

ودر ادامه این حرکت اشغالگرانه  ، دنبالۀ این حرکت استعماری نیز به افغانستان کشانده شد، (اگر چه طبق گذارشات  واسناد یکه بعدا افشا شد طرح حمله بالای افغانستان  چند سال قبل از جنگ عراق  مد نظر گرفته شده بود) .

   همانطور یکه قبلا اشاره دادم ملت افغانستان  ،  با مسئله ای تجاوز  واشغال سرستیز داشته وگاهی تن به ذلت ، زبونی  ودریوزگی نداده است ،  وما با تاریخ درخشان وکهن خویش  به همۀ استعمار گران  این امر را نشان دادیم ، وشکست  امپراطوران ، کشور گشایان وسلطه جویان بین المللی وحتی همسایه های آزمند وحریص ما شاهد  چنین شهکارهای تاریخی ملت ما بودند .

وامروز نیز تاریخ دوباره تکرار میشود و عملا دید ه ومی بینیم  که بیش از 38 کشور  ، با بزرگترین قدرت نظامی بی بدیل وبی حریف خویش ،  به افغانستان  هجوم آوردند ، وآنها  با چه دشواریها ومعضلات دست وپنجه نرم کرده وچه خسارات بزرگ اقتصادی – سیاسی وحتی جانی را متحمل شده اند ، هر چند که با تمام توان کوشیده شده  اند ،که مسئله مداخله نظامی  واشغال را از طریق تمام رسانه های حاکم در دنیا  ومزدوران وعوامل داخلی وخارجی خویش ،  به موضوع کمک  ومبارزه بر ضد تروریزم  وطالبان  ویا همکاری با دولت افغانستان وملت افغان وساختن دوباره افغانستان  با پلان مارشال  قلمــداد کنند  ، و امروزکذب ودروغگوئی ایشان بعد از هفت ســـال بـــه  مردم  ما وکل جهان  محرز وآشکار شد .

 امروز که  اصل درامه رسوای مداخله نظامی به شکست مواجه شده است ، دیده میشود که آخرین تیر خلاص را  که توطئه بسیار عظیم و خائنانه است بالوسیله( روبرت بلیک) سفیر سابق امریکا در هند عنوان میشود .

البته طرح این توطئه را میتوان جزئی از طرح تیوری توطئه جنگ تمدنها  که ذریعۀ  سیاستمدار  افراطی  وخشن امریکا( ساموئیل هاتینگتون) که در صدد به آشوب کشاندن جهان اسلام است   به حساب اورد  که در وقت بسیار حساس و منطقۀ ملتهب  وخطر ناک عنوان میشود .

در مورد اینکه آیا طرح زمینه های تطبیقی وعملی دارد یا خیر؟  بحث  ها و تفسیر های بسیار مفصل وموشگافانۀ را لازم دارد تا همه اربابان خرد واهل نظر خاصتا سیاسیون واستراتژیستهای  حوزه ومنطقه و حتی  در جهان ابراز  عقیده نموده و اگرچه بعضا هم ابراز نظر داشته، وتعدادی هم مسایل وتبعـــــــات ای توطئه ای خطرناک را برشمرده اند . و در آینده  نیزممکن هم تعداد دیگری از اندیشمندان، نتایج وخطـــرات  سهمگین  این ایدۀ استعمار را  بر ملا  کرده وخواهند کرد.    .

اگرچه در بدایت امر اکثریت قریب به اتفاق مبصرین  افغانی ما از عملی نشدن این ایدۀ استعماری سخن به میان آورده اند ، اما  بنظر بنده ، با آنچه در عراق اتفاق افتاده است ،  امکان فراهم آوری مقدمات این توطئه خطرناک  بعید نیست ، زیرا  طوریکه در عراق به چشم سر دیدیم و می بینیم که استعمار ، اولا  احزاب  سکولار کردهای عراق را با ایدۀ استقلال کردستان  با خود همـــراه کرده  ونفوذ خود را دربین شان قایم ساخته  وعوامل وسر سپردگان ومزدوران گوش بفرمان از بین شان انتخاب کرد .

 و به عین ترتیب  با  انتخاب سران احزاب و مزدورانی از اهل تشیع غلات  وافراطی عراق که از لحاظ فکری واعتقادی   ایشان ، با رژیم آخوندی ایران وابسته بودند ویا بعبارۀ دیگر همه آنها ساختۀ  دست رژیم تهران وآخوند های حوزۀ قم بودند ، همۀ شان به اشارۀ ایران خودرا به استعمار چسپانده  ودر سر سپر دگی ونوکری با  سران کرد ها به رقابت پرداختند   ، ودر نتیجه بهترین سربازان وپیش مرگان استعمار ، از داخل عراق برای  اشغالگران مساعد شد ، وهمه ما وشما وکل جهان شاهد بودیم که بر خلاف همه اصول ونورم های قبول شده ای بین المللی ، بر کشور عراق حمله  صورت گرفت ، ورژیم  قانونی عراق را ساقط واین کشور را به ویرانه ای کامل تبدیل کرده  وبعدا ،  مزدوران وعوامل سر سپرده ونوکران خویش را بر عراق حاکم ساخته وکل مقدرات سیاسی واقتصادی این کشور اسلامی وثروتمند را بدست گرفتند     ،  وآقای رامسفلد وزیر دفاع امریکا  وپل برمر حاکم مختار  امریکا در عراق اشغال شده با   هدیه کردن ذوالفقار حضرت علی ( رض) به  ابراهیم جعفری وسردمداران فعلی عراق  ،از آنها خواست تا حکومت شیعی افراطی  ومتعصب را  در عراق قایم بسازند وچنان هم کردند .

اگرچه تا حال استقلال کامل کردستان محرز نشده است اما  عملا کردستان  با طرح فد رالیته کردن آن ، از مرکز عراق کاملا مجزابوده ، نشان و بیرق وارتش و حکومت وکابینه  وتصمیمات  علیحده خود را دارند . واما امر مهمتر اینکه نه تنها امریکادر کردستان پایه هایش مستحکم  ومیخ کوب شده است بلـــکه سربازان اسرائیل و عــوامل سازمان موساد ( سازمان جاسوسی اسرائیل) با دست باز  در کردستان مصروف پیاده کردن برنامه های آینده  خویش هستند .

 وگردانندگان نظام شیعی عراق هم با تبانی با  حکومت  صفوی  ایران  در قلع وقمع کردن  اهل تسنن عراق  مصروف بوده  و  همچنین عناصر ملی  گرا واعراب و کسانی  که خواهان  تمامیت ارضی عراق   واستقلال  کامل کشور بوده و از عراق یکپارچه دفاع میکنند ، همۀ  آنهارا از کار وفعالیت سیاسی بایکات کرده  وحتی ترور وسر به نیست کرده و میکنند    .وامروز  کسانیکه در عراق از حقوق اهل تسنن دفاع کنند  بنام وهابی قتل عام میشوند وهر جریان  سیاسی ایکه از تمامیت ارضی عراق واستقلال کامل کشور وبیرون شدن عساکر خارجی  سر بلند کند بنام بعثی و وابسته به صدام حسین رئیس جمهور اسبق عراق  نیز  بطرف جوقۀ مرگ وترور  سوق داده  میشود   .

 وزهی بیشرمی  است که  شیعه های وارداتی  تهران  ، در عراق  همانطوریکه پیش مرگ سپاه اشغال بودند  بیش از کردها ی سکولار ومزدوران دیگر، درامتیاز گیری با اشغالگران همسو وهم جهت بوده وبرای پیاده کردن برنامه های استعمار با همکاری وهمسوئی رژیم ایران با اشغالگران  همکار بوده  وعمل مینمایند .( موضوع همکاری وقرادادهای امنیتی تهران با امریکائیها  در مورد عراق است) .  

  در حالیکه  در تهران با زبان دروغین  شعارضد غرب وامریکا سر داده میشود اما در عمل در عراق وافغانستان  در سر سپردگی ومزدوری وپیاده کرده اهداف استعمار با تبانی کامل ایشان    مصروف  کار اند .

بهر صورت  تجربۀ زهر آگین وخطر ناک ملت  عراق  را نباید در مورد افغانستان نیز از نظر دور داشت . ویا آنرا غیر محتمل دانست . زیرا  در شرایط فعلی برای اشغال گران ، بیشتر تلاش برای  پیدا کردن  زمینه های  اولی  ومقدمات لازم  وتمهیدات  اولیه امر ضروری است ، تا فراهم شود و تطبیق این پلان ها و  اهداف شیطانی  در شرایط  و زمان بعدی  مد نظر خواهد بود    .

 وبا یک عالم تاسف باید گفت که که همان مسابقۀ  خوش خدمتی ونوکری به اجانب همانطوریکه در عراق بالوسیلۀ کردها وشیعه های  وابسته به ایران تکرار شد  ، این امر در افغانستان  نیز پیش زمینه های آنرا ما به چشم  سر مشاهده کرده  میتوانیم   .

 در جریان انتخابات گذشته  ملت افغانستان شاهد  خیمه شب بازیها  وسر سپردگی ها ومزدوری  عناصر زیادی بود  تا با پول وحمایه خارجی ها  خود را جلو بیاندازند و خودرا بر گردۀ مردم تحمیل کنند  . وزهی بی شرمی  وخجالت بود که در عرصه مبارزات ورقابتهای انتخاباتی  ،چه بسا که رقبای اصلی  برای احراز قدرت سیاسی در کشور،  هر کدام  با صراحت لهجه خود را بر دیگری  خــــــدمتگذارتر وصادق تر  ومطمئـــــن ترو…….برای خارجیـــــــــها وخاصتــــا امریکائی ها قلمداد میکرد ند؟؟؟!!! 

 حال با در نظر داشت  عوامل متعدد  قومی وتباری , زبانی ومذهبی  ومداخلات پیهم ومستمری همسایگان  بی آزرم مان نباید این مسئله را هم بطور قطع منتفی دانست .

واگر فرض را ما بر  موفق نشدن این استراتیژی استعمار ( تجزیه افغانستان)  قرار دهیم ،  وزمینه های تطبیق وعملی شدن این ایده را  خیلی مشکل بدانیم ،اما این مسله  را نمیتوانیم از نظر دور داشته باشیـــــم که  همیــن حالا  تلاش برای زمینــــه سا زی  وفد رالیته  کردن افغانستان  جریان ندارد .

و این امر خود مقدمات تجزیه را به همراه خواهد داشت .تشدید  اختلافات قومی وتباری ، زبانی ومذهبی وسمتی وحزبی وگروهی همه پیش زمینه های نامیمون ونا مقدسی است که کشور را به سوی تباهی ونیستی میکشاند .

احزاب افراطی وضد اسلامی  با اندیشه های سکتاریستی ، ویا فاشیستی  وتبلیغات ناروا وضد اسلامی وضد اخلاقی بر علیه پشتونها  ویا فارسی زبانها  وهم چنین اشاعه ای اندیشه های  متعصبانه وخرافی  وضد عقاید  اسلامی  اهل تسنن و  اکثریت جهان اسلام ،  که ازطریق  رسانه های  کفر آلود و تلویزیون های اهل بیت ، سلام ، امام حسین ، ثامن و ده ها رسانه ای صوتی وتصویری  دیگر صورت میگیرد  همه وهمه ،  برای عمیق ساختن اختلاف مذهبی  وایجاد نفرت وبدبینی در بین مسلمانها ایجاد شده است  و گویا ومبیّن این واقعیت است که در پشت این حرکتهای سیاه  استعماری ، سناریوی بسیار پلید وخبیث  ، تفرقه ، نفاق ، انشقاق وتجزیه افغانستان  نهفته باشد  .

متاسفانه این مسایل نیز  از طرف حلقه های وابسته به استعمار در داخل وخارج ، و ذریعۀ کشورهای مختلف ، و جهات مختلف واشخاص مختلف تقویه وسپورت وحتی تامین میشود    .

 هر چنــد دوستان وبرداران فرهیخته ، به آثار وتبعات خطیر سیاسی  ونظامی این ایدۀ استعماری اشارات مبسوطی داشته اند ومن درین مقالۀ مختصر  فقط به اثرات زیانبار  دینی واسلامی قضیه بیشتر تاکید دارم .

 برای روشن شدن بهتر این قضیه بصورت مختصر  وموجز  باید عرض کنم که از زمان ظهور دین مبین اسلام درین خطۀ جغرافیائی ، این کشور پهناور ، با اندیشۀ توحیدی  زمینه وحدت وهم بستگی  مردم این خطه را سبب شده و و همچنین پخش ونشر اندیشۀ دینی ،   زمینۀ انکشاف وتوسعۀ  بیشتر این کشوربزرگ ،گردیده ودر پهنای ان افزوده است .البته  این عقیدۀ توحیدی ملتهارا در راستای پیشرفت وتعالی  وتکیه بر پایه های اعتقادی آن نیز کمک کرده واستقلال  وحاکمیت شانرا در هر زمانی بیمه و تامین کرده است .

 اگر در هرزمانی مملکت ویا کشور وامپراطوری درین خطه چشم طمع دوخته است ، جانبازان راه خدا ومجاهد مردان فی سبیل الله  برای دفاع  از کیان اسلامی ، وحفظ ارزشهای اعتقادی وپاسداری از حریم کشور اسلامی به عنوان وجیبه وفریضۀ اعتقادی مردانه عمل نموده وزنان ، مردان ، پیران وجوانان ، مسئو لانه به میدان آمده ووجیبۀ ( حب الوطن من الایمان) را  با کمال صداقتمندی به انجام رسانده اند .

تاریخ هیجگاهی  قربانی های ملت کبیر وعظیم الشأ ن افغان را در برابر متجاوزین خارجی واستعمار گران بینالمللی( اعم از تجاوزات   مغول ها ، تزار هـــای روسی  ، صفوی های ایرانی ، استعمار انگلیس ، واستعمار کمونیسم شوروی  سابق  وامپریالیزم واشغالگران   فعلی و…. ) فراموش نکرده ونمی کند  .

در طی چندین قرن اخیر وخاصتا چند دهۀ واپسین  ، همه جهان شاهد  اتحاد ویکپارچگی این ملت کبیر  در تحت نام دین اسلام واندیشۀ توحیدی بوده واین ملت متحد ویک پارچه ،  پوزۀ ابر قدرتها وعوامل خارجی را به خاک مذلت  کشیده است ، واز مقدسات اسلامی ، تمامیت ارضی ، استقلال ، هویت ملی ، وارزشهای تاریخی  خویش مردانه وجانبازانه دفاع نموده است .

الحمد لله این پوتانسیل نیرومند وقوی در عمق روح ووجدان ملت  ما بیدار بوده  وتا حال فعال  وزنده بود ومی باشد،  وامید وارم تا برای همیش زنده باقی بماند .اگر چه برای تخریب این این اندیشه نیز از طرف حلقات وابسته به استعمار نیز تلاش ها صورت گرفته  ومی گیرد ، اما هنوز الحمد للله درین عرصه  دشمنان دین ووطن اسلامی ما موفق نبوده اند .

 حال اگر استعمار  این سلاح نیرومند وغیر قابل شکست  را  ، با اندیشه های مطرود  سکتاریستی وستمی گری وفاشیستی  از ملت ما سلب کرد ، ویا خدای ناخواسته مسئلۀ زبان وتبار  وقوم وحزب سیاسی  وجهت وسمت را ، جایگزین دین واعتقاد توحیدی  ملت ما  بنماید  ، درین صورت، من  بصورت قطع   اعلام میدارم که اساس وشیرازۀ وحدت وانسجام ملی واخوت اسلامی  وروحیه تعاون وهمکاری اسلامی وبرادر ی برای همیش  قطع و ازبین  خواهد رفت . واین کشور دیر یازود طعمۀ استعمارگران  خواهد شد .

 عوامل استعمار نیز  باید بدانند که وقتی استعمار بر مقدرات شان حاکم شد دیگر  برای ایشان نیز جایگاه وارزش اسلامی ، افغانی ویا انسانی باقی نخواهد ماند .زیرا   شما  در تـــاریخ سراغ ندارید  که از طــــریق غلامی ونـوکری به بیگانگان کسی به جـــــــائی رسیده باشد ویا غلام ونوکر اجنی بتواند برای خود  جایگاه ومنزلتی در دنیا ویا آخرت پیدا کند .

 و همچنیــــن تاریخ افغانستان  هیچ گاهی سرنوشت ننگین  وذلت بار شاه شجاع ها ، ببرکها ، امینها ، نجیبها ، و…….. را  از یاد نبرده ،  و هم چنین حالت ننگین وشرمساری  جعفریها ، مالکیها ،  احمد چلبی ها ،موفق ربیعی ها ، بارزانیها ، طالبانیها  وحتی سیستانی هارا در عراق  فرا موش نخواهد کرد  .

در خاتمه  ونتیجه گیری باید عرض نمود که همانطوریکه ، اسلام اساس  وبنای اولی اعتقادی  آن بر یگانه پرستی وتوحید است ، وحدت واتحاد شعار زبانی  ویا سیاسی برای مسلمان نبود ه  بلکه وظیفه اعتقادی وعملی است  وهر مسلمان وظیفه دارد تا برای توحید صف مسلمین  ودوری از شقاق ونفاق عملا وارد میدان مبارزه شود وعوامل وانگیزه های که مسلمانها وکشور اسلامی وحتی امت مسلمه را  در جهت اختلاف وتفرقه می کشاند درست بازشناسی کرده  ودر جهت علاج آن در شعاع قرآن وسنت پیامبر اسلام وارد عمل شود .

تفا وت نظرات وسلیقه ها ی سیاسی  واجتماعی ویا شخصی  امر ناپسند ، بد ومذمومی نیست  ، اما اختلاف وانشقاق ودودستگی وچند دسته گی امر بد ونامیمون است واز لحاظ شرعی ودینی مردود است .

مسلمانان با شهامت افغان  هیچ گاه نباید مسئلۀ  قوم وتبار و عشیره ویا زبان ویا سمت ومذهب وحتی حزب سیاسی  وافراد واشخاص را  بالاتر از فرمانهای قر آن ورسول گرامی اسلام قلمدادکنند .

 قر آنکریم به همه ما  دستور اکید میدهد که  : ( وکونوا عبادالله اخوانا)  همه شما بندۀ خدا وبرادر همدیگر هم باشید . ازین شعار  قویتر ونیرومند تر برای توحید صف کشور اسلامی وامت اسلامی وحتی جامعۀ بشری سراغ نمیشود .

 البته در کشور اسلامی افغانستان  حتی پیروان ادیان غیر اسلامی نیز باید از حقوق وامتیازات  مدنی وشهر وندی  بهره مند بوده  ودر انجام شعایر ومناسک دینی آزادبوده وحتی در آزادی های سیاسی ومدنی درپیشگاه  حکومت اسلامی  وقانون حقوق مساوی دارند . وهیچگاهی ایشان نیز نباید احساس بیگانگی وغربت وتبعیض  نمایند .

 ودرچنین شرایط است که کشور اسلامی افغانستان  متحد ویکپارچه ومتشکل ونیرومند وقوی باقی  خواهد ماند  وملت ما نیز در برابر توطــئه دشمنان داخلی وخارجی پیروز خواهند بود  .

 والحمد للله که ملت  افغانستان با این طرز تفکر که اندیشۀ   قاطبۀ ملت بزرگ ما  است تا حال محفوظ مانده است .

 وحال اگرهر جریان ویا حرکت سیاسی و ویا جریان مذهبی وابسته به خارج ویا اغیار  خواسته باشد شیرازۀ  این اتحاد ووحدت اسلامی را  از طریق طرح اندیشۀ سخیف تجزیه ویا تشکیل واحد های مستقل منطقه ئی ، برهم بزند بیقین که این عمل بر خلاف دین مبین اسلام وشریعت  سالار انبیا و پیشوای  عالم بشریت  حضرت محمد (ص  ) بوده  ومجریان این حرکت ضد دینی ،هم در دنیا   به پیشگاه ملت مسلمان افغانستان  و هم در آخرت  در محکمۀ عدل الهی پاسخ گو خواهند بود   .

 حال باید اذعان داشت که طرح مفکورۀ تجزیه افغانستان  ، حرکتی است بر خلاف موازین شرعی واسلامی  ودر راستای پیاده کردن اهداف استعمار واشغال آفغانستان ، که  توسط قدرتهای بزرگ جهانخوار وکشور های  همسایه ای آزمند  و بد طینت مان، مطرح گردیده  واز نظر قا طبۀ ملت ما وهمه مسلمانان جها ن مردود وعمل ضد اسلامی به حساب می آید   .

  در  فر جام از بارگـــاه حضرت  خداوند منان میخواهیـــــم تا همۀ  ما وملت مسلمان افغانستان را از شر این دسایس خطر ناک وهمه  نقشه های شیطانی  دشمنا ن مسلمانان  وکشورهای  اسلامی  جهان ،   نجات داده  و همه ما و ایشان را از جملۀ دوستان  ،محبان و پیروان راستین  ومومنین حقیقی  این شعار پر جلال  دینی مان  :

( حُبُّ الوَطَن مِنَ الاِیمان )

  قرار داده  وهمیشه با استقامت داشته باشد  . آمین یارب العالمین

پا یان

عبدالله – عابد ( کابلی)

 2010-08-08

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *