اعلامیه — دیپلوم انجینرمحمد عظیم آبرومند

 

اعلامیه

 

دیپلوم انجینرمحمد عظیم آبرومند

 

به همه حلقات ، انجمن ها و اتحادیه های صلحخواه افغان وبخصوص به «کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان» و « برنامه تلویزونی زهره یوسف »  اظهار سپاس و امتنان خود را بعرض می رسانم اینکه:

 اکنون یکی از خواسته بنیادین آنان مبنی بر آغاز گفتمان سیاسی بین ناتو بسرکردگی امریکا ومقاومتگران افغان زمینه عملی می یابد. علایم سیاسی آمادگی دیالوگ بین مقاومت و ناتو را در انتشار اخبار وموقف گیری های ایالات متحده امریکا ، جمهوری فدرالی آلمان ، رژیم فعلی کابل  امارت قطر مشاهده می کنیم. اگر اقدامات کنونی سیاسی طرفین به مذاکرات جدی وشفاف مبدل گردد تا جلو خونریزی درافغانستان گرفته شده وفضای صلح درکشور آماده گردد ، این نکته بسا مایه مسرت شهروندان افغانستان خواهد گردید. به همین دلیل شخصا ازین روند منحیث یک سیاست انعطافی امریکا درقبال مسایل افغانستان استقبال می نمایم .  البته درتاریخ جدید دنیا یعنی بعد از تجاوز امریکا بالای افغانستان این امر را بیسابقه محسوب میدارم. ششم جدی سال 1390 هجری شمسی یعنی روز ابلاغ آمادگی ایالات امریکا برای مذاکره با مقاومت مردم افغان  بدون مبالفه به یمن غیرت دینی و حس آزادیخواهی ملت افغان باب جدیدی را درتاریخ بشر باز نموده است.

 

بااحترام

دیپلوم انجینرمحمد عظیم آبرومند

هفتم جدی سال 1390 هجری شمسی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *