فلم جنايات نظاميان امريکايی در کشتار دو خبرنگار رويترز و تعدادی از افراد ملکی درعراق

 

 

فلم جنايت ارتش امريکا در کشتار دو خبرنگار رويترز و تعدادی از افراد ملکی درعراق

 

صدای افغان

پايگاه خبری انترنتی  WikiLeaks.org  که در بخش روزنامه نگاری تحقيقی فعاليت می نمايد و از زمان آغاز فعاليت های روزنامه نگاری اش  تا امروز اکثر ويديوهای مستند و مهم تحقيقی را به نشر رسانيده است، با نشر اين فلم جديدش بنام Collateral Murder يکبار ديگر پرده از جنايات عساکر وحشی امريکايی برداشته است.

اينک با کليک کردن بر تصوير دست چپ ويا لينک  زير اين فلم  مستند را تماشا نماييد:

 

http://www.collateralmurder.com

 

 

 

 

 

 

 

وحشی ترين عسکردنيا

 

 

ای که جفای تو به هرجا بود

ای که ادای تو شررزا بود

لشکر تو لشکر گمراه بود

وحشی ترين عسکردنيا بود

 

پرچم آزادی به دستان شان

ماتم وبربادی به دامان شان

باعث ويرا نئ هرجا بود

وحشی ترين عسکردنيا بود

 

بی خبر از عزت قرآن ما

بی اثر از عفت افغان ما

فتنه درين کشور زيبا بود

وحشی ترين عسکردنيا بود

 

از تو هدايت شده دست تواند

از تو حمايت شده مست تواند

کوک زرين با پر زيبا بود

وحشی ترين عسکر دنيا بود

 

چون مربی هستی مرباع خورند

خون دل مرد م د نيا خورند

پاک و برين در بر آ قا بود

وحشی ترين عسکردنيا بود

 

ای که ابر قدرت د نيا تويی

بيخبر از نصرت موسی تويی

لشکر فرعونی به دريا بود

وحشی ترين عسکردنيا بود

 

سليمان شاه صوفی زاده

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *