از جفای نا مردمان — محمد عزيز عزيزی

 

با استقبال از زرکوب عزیز

 

از جفای  نا مردمان


محمد عزیز (عزیزی)

 

بشر،عزیزبه خلقت شده ومابشریم

چگونه است وچرا ماهمیش دربــدریــم ؟

 

خدا به لفـــظ کرامت  خطـاب  برانســان

نمود ! وگفت : همه مازیک درخت وَبرِیم

 

سرشت خاک وِگلِ جمله مردمان  جهان

همه زنسل یکی وا لدین ( مادر وپدریم)

 

 َنبُود فرق سپید وسیــــاه وزرد وکبــــود

به جز نکوئی وتقوا که کم ویا، که بیشریم

 

 

به ملک ما که بُوَد حـکـم جور نا مـــردان

از ان سبب که خرابیم و یا خرابتریــم

 

عــدو به ما بنماید ، هرچه اوهمی خــــواهـــد

واز مرام دشمن خود بی نشـان و وبی خبریـم

 

چو ما به کشور خود خوار وزار وحیرانیم

به ملک غیر مســــــلم ُبوَد که خـــــوارتریم

 

به سر زمینی که میراث خویش میدانیــــم

به بند بوده ، به بیرون آن اسیرتریم »##«

 

جـهان زور که با جور وظلم حکـم میراند

ببین زخــانه خرابان ،که مــا خرابتریــم

 

منادیان دروغین صلح و یا حقـــوق بشــر

به ظـالم التفات ندارند براینکه ما بشریـــم

 

 

چو مرغکان بی پر و بالی که در قفس باشیم

ازین طلسم پراز ظلم وکین  کجا به َپرِیــم

 

«مراد حق  (1)» که به شد نامراد  درغــــربت

خدای را که شکایت زناکسان کجــــا بَبَرِیم ؟

 

به مـــهد حکـــم ِ ، مـــدعیـــا ن ِدروغ آزادی

بخون طپیده  چو گلی« مروه جان (2)»  پرپریم

 

زکشتگان  عزیزان ز  چشم و قلب حـــزین

چوسیل اشک به دریای خون ،سر به سریــم

 

چه خوش بود  که زوالِ ِ نظام استعمــــار

زروی صفحۀ گردون به چشم خود نگریم

 

به جشــنواره ای آزادی بشــر به زمیـــن

همه خوش َاند ، درآ نجا وما خوشحال تریم

سخن چو در بنمودی  برای  ما «زرکوب»(3)

«عزیز» دل بشنو  ما بتو، همیش هم نظریـــم

پایان

مصرع فوق نیز بد ین شکل نگاشته شده میتواند :

 

به سرزمین خود و ُملک خویش دربندیم »## «

ازین سبب بــود اینجــآ کـه مـــا اسیـــرتریـــــم

————————

محممد عزیز ( عزیزی ) – لنـدن

 

17:40 PMروز دوشنبه ساعت 

23 حمل  1389

برابربا : 2010-04-12

مطابق به: 27 ربیع الثانی 1432 ه- ق

hmaazizi@yahoo.co.uk

—————————————–

یاداشت :

1-اشاره به عبدالحق مرادی جوان ناکام افغان  که  در یکی از کمپهای  مهاجرین در کوپنهاگن دنمارک در هفته ای قبل  بشهادت رسیده است .

2- اشاره به مروه  الشربینی (شهید حجاب) که سال قبل دریکی از دادگاهای آلمان  توسط یک فاشیست آلمانی بنام ( اِلکس) در حضور قاضی با وارد آورن 18 ضربه کارد اورا درحضور طفل سه ساله وشوهر آن شهید کرد . واین در حالی بود که مروه جان شهید  سه ماهه  حاوله نیز بوده است.

 ومتا سفانه که شوهر آن نیز بالاثر اشتباه پولیس در صحن دادگاه مورد ضرب گلوله قرار گرفت وشدیدا مجروح گردید .

3- آقای زرکوب از شاعران فرهیختۀ  افغان که  به پاس گرامی داشت  این برادر افغان شهید عبدالحق مرادی مرثیه سروده بودند .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *