جنایات ګرګانی که به لباس میش آمده اند (ویدیو) — عبدالله عابد کابلی

 

جنایات ګرګانی که به لباس میش آمده اند (ویدیو)

 

ارسالی: محترم عبدالله عابد کابلی

 

برادران و خواهران دینی و هموطنان گرامی!

           جنایت ضد انسانی وحادثۀ بس المناک  قتل عام مردم عزیز آباد شیندند را  که توسط  قوای اشغالگر  صورت گرفته است  دقیقا مشاهده کنید وبر بیچارگی  وبینوائی وبی سر پرستی  ملت مسلمان افغان پی ببرید .

برای تماشای ویدیو لطفاً بر تصویر آن کلیک کنید:

 

تواضع های دشمن مکر صیادی بود بیدل

که خم خم رفتن صیاد بهر قتل مرغان است

 


 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *