سریال تاریخی و جالب زندگانی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه — صدای افغان

 

سریال تاریخی و جالب زندگانی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه

 

صدای افغان

 

هموطنان عزیز و گرامی!

تماشای این سریال جالب و ارزشمند را به همۀ شما عزیزان توصیه میکنیم. این سریال که در نتیجۀ زحمات اخلاصمندانۀ شبکه های نورانی "کلمه" و "نور" به زبان فارسی دوبله شده است، به گونۀ خیلی زیبا و واقعا هنری طرح ریزی شده و زندگانی اصحاب کرام (رضوان الله علیهم اجمعین) بویژه خلیفۀ دوم اسلام حضرت عمر فاروق (رض) را به صورت واقعی و دور از هر نوع مبالغه و تقدس گرایی به نمایش گذاشته است.

 

اینک شما و سریال سیدنا عمر فاروق (رضی الله تعالی عنه):

 

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نهم

قسمت دهم

 

قسمت یازدهم

قسمت دوازدهم

قسمت سیزدهم

قسمت چهاردهم

قسمت پانزدهم

قسمت شانزدهم

قسمت هفدهم

قسمت هژدم

قسمت نزدهم

قسمت بیستم

 

قسمت بیست ویکم

قسمت بیست و دوم

قسمت بیست و سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *