اولين ديوانه ای که دوبار بر هوشياران حکومت نمود — سليمان شاه صوفی زاده

 

اولين ديوانه ای که دوبار بر هوشياران حکومت نمود

 

بدون شک رئيس جمهور بوش اولين رئيس جمهور ديوانه ای است که توانست دوبار بر مليونها انسان عاقل، بالغ وبا شعور حکمروايی نمايد.

اينکه اين رئيس جمهور ديوانه چگونه توانست مليونها انسان عاقل، بالغ  وبا شعور را برای انتخابش به سمت رياست جمهوری بزرگترين کشور (امريکا) راضی نمايد، از شهکاريهايی است که در طول تاريخ افتخارش را اولين بار، اولين ديوانه نصيب ميگردد.

کارشناسان امور ديوانه گان بر اين باورند که در ديوانگی رئيس جمهور بوش با ديوانگی سائر ديوانه گان جهان هيچ تفاوتی بجز دو مورد ديده نميشود وآن عبارت از دو مرتبه هوشياری استثنائی چند روزه ويا دومرتبه  فريب دادن مؤفقانۀ مردم برای انتخابش منحيث رئيس جمهوربزرگترين کشورجهان ميباشد.

دليلي که کارشناسان امور ديوانه گان مبنی بر ادعاء محض دومرتبه هوشياری استثنائی رئيس جمهور بوش ارائه ميکنند اينست که: وی با آنکه برای مدت طولانی ای 8 ساله بر عاقلان حکومت کرده است، به استثناء همين دو مرتبه هوشياری استثنائی چند روزه هرگز به هوش نبوده و هيچ عملی را عاقلانه انجام نداده است، حتی در مدت 8 سال حکومتش بر هوشياران که اين دوره را دورۀ بيشترين حماقت، ديوانگی وبيهوشی آقای بوش محسوب مينمايند.

البته علاوه برهمه عاقلان جهان، آن مليونها انسان عاقلی که دو مرتبه فريب يک شخص ديوانه ای چون آقای بوش را خورده اند، نيز غرق در حيرت وسرگيچگی هستند. چون نميدانند که چگونه توانستند امور ادارۀ بزرگترين وقوی ترين مملکت  دنيا را بدست ديوانه ای بدهند که در طول 8 سال حکومتش نه تنها بدنامی، نفرت و دشمنی تمام جهان را به ملتش کمايی نمود، بلکه علاوه بر بحرانهای مختلف در کشورخود، باعث بحرانهای زياد اقتصادی وغيره در تمام جهان نيز گرديد.

اينک برای قضاوت بر ادعاء کار شناسان امور ديوانه گان،عکس های مختلفی از صحنه های مختلف  زندگی اين ديوانۀ زنگی، خصوصاً دورۀ  حکومت 8 ساله اش را خدمت شما عزيزان قرار ميدهيم تا ديوانگی اين ديوانۀ بی مثال را که کشور مظلوم ما نيز قربانی جزئی از تبه کاريهای اين ديوانۀ کم نظير شده است، با چشمان بينا و عقل خدا داد تان درک واحساس نماييد.

با احترام

سليمان شاه صوفی زاده

 

لطفاً برای تماشای هر عکس به حجم اصلی وطبيعی آن بروی همان عکس کليک کنيد.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *