نواده های قربانيان هلوکوست، عملکرد جرمن های نازی… — سيد حسيب مصلح

 

نواده های قربانيان هلوکوست، عملکرد جرمن های نازی با نياکان شان را بر فلسطينی های مظلوم تکرار ميکنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *