روژه — امرالدین سرحد

 

روژه

 


امرالدین سرحد

 

له مغفرته ډکه راغله روژه

دپخلایني اوبښني موده

روژه به ماته کړودخیرپه میوو

څوک روژه ماتی ماتوي په خوږو

 

په خوله روژه سترګی له اوښکوډکی

ځینی له جنګه باروي نن کډي

دوي ماتوي روژه په خپلواوښکو

څوک روژه ماتی ماتوي په خوږو

 

ځینې نصیب کی لری وچه ډوډی

ځینې روژه نن ماتوي په سلګۍ

دچا دکورغړی شهید په ډزو

څوک روژه ماتی ماتوي په خوږو

 

ځینې په اوښکوهم روژه ماتوي

په ادیره کې خپل شهید خښوي

شهید خوماته کړه روژه په وینو

څوک روژه ماتی ماتوي په خوږو

 

له مغفرته ډکه راغله روژه

دپخلایني اوبښني موده

روژه به ماته کړودخیرپه میوو

څوک روژه ماتی ماتوي په خوږو

 

دروژی سوله که څوک ومنی نن

دا به ښه ورځ وي دروژی په ګډون

دپاک الله دربارته وکړي رجوع

څوک روژه ماتی ماتوي په خوږو

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *