وحشی ترين عسکردنيا —- سليمان شاه صوفی زاده

 

 

وحشی ترين عسکردنيا

 

 

ای که جفای تو به هرجا بود

ای که ادای تو شررزا بود

لشکر تو لشکر گمراه بود

وحشی ترين عسکردنيا بود

 

پرچم آزادی به دستان شان

ماتم وبربادی به دامان شان

باعث ويرا نئ هرجا بود

وحشی ترين عسکردنيا بود

 

بی خبر از عزت قرآن ما

بی اثر از عفت افغان ما

فتنه درين کشور زيبا بود

وحشی ترين عسکردنيا بود

 

از تو هدايت شده دست تواند

از تو حمايت شده مست تواند

کوک زرين با پر زيبا بود

وحشی ترين عسکر دنيا بود

 

چون مربی هستی مرباع خورند

خون دل مرد م د نيا خورند

پاک و برين در بر آ قا بود

وحشی ترين عسکردنيا بود

 

ای که ابر قدرت د نيا تويی

بيخبر از نصرت موسی تويی

لشکر فرعونی به دريا بود

وحشی ترين عسکردنيا بود

 

سليمان شاه صوفی زاده

 

رجوع به صفحۀ اصلی اشعار دری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *