اعجاز قرآن درتعداد کلمات

 

خواننده گان عزيز! پديده های بی نظيری که درقرآن کريم وجود دارد، در هيچ کتاب ويا نوشتۀ دست بشر ديده نميشود. علاوه از معجزه بودن احکام ومفاهيم قرآن کريم، هريک از عناصر قرآن داراى ترکيب خاص وعجيب رياضى نيز ميباشد. بطور مثال: سوره ها، آيات، لغات، تعداد حروف، تعداد کلمات ، تعداد و انواع اسم هاى الهى، طرز نوشتن بعضى لغات، عدم وجود يا تغيير عمدى بعضى حروف در بعضى لغات و بسيارى از عوامل ديگر قرآن کريم، همگى داراى ترکيبى خاص هستند. که از جملۀ هزاران معجزۀ رياضی قرآن کريم، بخشی از آنها قرار ذيل اند:

کلماتيکه مرتبط به هم بوده، ودر قرآن کريم مساويانه ذکر شده اند:

مرد 24 مرتبه = زن 24 مرتبه

دنيا 115 مرتبه = آخرت 115 مرتبه

ملک 88 مرتبه = شيطان 88 مرتبه

زندگی 145 مرتبه = مرگ 145 مرتبه

اجر50 مرتبه = سزا 50 مرتبه

مردم 50 مرتبه = پيامبران 50 مرتبه

ابليس(شيطان) 11 مرتبه = پناه خواستن ازشيطان 11 مرتبه

مصيبت 75 مرتبه = شکرنعمت 75 مرتبه

ذکات 32 مرتبه = برکت 32 مرتبه

کلمات عجيب ديگر:

نماز 5 مرتبه = دريک شبانه روز نيز 5 وقت نماز فرض است

ماه 12 مرتبه = يکسال نيز 12 ماه است

روز 365 مرتبه = يکسال نيز 365 روز است

کلمات خيلی عجيب ديگر:

بحر 32 مرتبه

بر(خشکه) 13 مرتبه

برای دريافت فيصدی آب وخوشکه ازنظر قرآن کريم عمليۀ ذيل رياضی رااجراء ميکنيم :

بحر + بر = 32 + 13 = 45

فيصدی بحراز نظرقرآن=32/45x100= 71.11111111%

فيصدی بر(خشکه) از نظرقرآن=13/45x100 = 28.88888889%

مطابقت نظر، وتوافق قرآن وسائنس:

ازنظرساينس مدرن امروز فيصدی آب بر روی زمين نيز مساويست به = 71.11111111%

ازنظرساينس مدرن امروز فيصدی خشکه بر روی زمين نيز مساويست به = 28.88888889%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *