مـحـــــــــــمـد ص —– محمد اصغر عبادی

بمـنا سـبت مولـود خجـسته ی سرورکا ئینا ت

مـحـــــــــــمـد ص

محمد اصغر(عبادی)

محــمد إ ا ي حــبـیـب ذ ا ت یـزد ا ن —- محـــــمد إ بــا د فـد ا یـت جـا ن مـا یــا ن

محــمد إ ا ي چـــرا غ روشــن حــــق —- مـــنــورا زتــو ، شـــهـروهــــــم بیـا بـا ن

محــمد إ ا ي کـه پـید ا کـرد ه سبحا ن —- جــهــا ن را ، ا زطــفـیــل مــقــد مــتـــا ن

تــوئـي ســــرد ا رکـونـیـن یـا محــمـد —- گـد ا ي کـو ي تــو، بــرتــر ز شـا هــــا ن

بـه ظـا هـر، اُ مي ولـیک د رحـقـیقـت —- د ا نـا ي بــا عـمــل ، گـــویـا ي قــــر ا ن

چـنا ن عـا لـمکه عـا لـما ن به عـلمَت —- گــزیــد ه ، کلک حسـرت را بــه د نــد ا ن

توا ضع ، برد ه با ري ، هـم صد اقـت —- بشـــرد وســتي ، تـرحــــم بــرضعـیـــفا ن

به شـبها تا به صبح هـم زند ه د ا ري —- بــرا ي خــوشــنــود ئِـي ذ ا ت ســبحــا ن

ا میـن ورا ســتگـو، هــرجـا وهـروقـت —- با عـرب با عجـــــم ، بـا هــرکی ، هــرآ ن

خا تـم ا لـمرسلـیـن خوا ند ت خد ا وند —- بـشــیروهـــــم نــذ یـر، ا زبهـــرا نســــا ن

گـنهکا رمـــا ، شـفیع ا لـمـذ نبـیـن تـــو —- بــروزحـشــرکـن ، د سـتگـیری مــا یـــا ن

مـا ر چ 2008 کـا نـا د ا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *