مژده به هموطنان عزيز

مژده به هموطنان عزيز!

 

تلويزيون پيام افغان که قبلاً ساحۀ نشراتی آن محدود بود، ديروزاول اپريل 2008 مبدل به يک شبکۀ جهانی شده، به نشرات جالب وديدنی اش آغازنمود.

 

صفحۀ صدای افغان قرارگرفتن اين شبکه را در رديف ماهواره های ديگرجهانی افغانی خيرمقدم گفته، آغاز نشرات جالب وديدنی اين شبکه را به کافۀ ملت افغان درهرگوشه وکناری ازجهان تبريک وتهنيت ميگويد.

اميد است اين تلويزيون 24 ساعتۀ جهانی با پيشکش نمودن برنامه های مفيد ووطندوستانه اش مورد توجه وپسند همۀ افغانان عزيزقرارگرفته، باعث به ميان آمدن همبستگی وازبين بردن اختلافات بين الافغانی گردد.

 

فريکونسی نشرات اين شبکه قرارذيل ميباشد:

 

ستلايت: هوت برد                    Satellite: Hotbird

فريکونسی:11785                    Frequency: 11785

سيمبول ريت: 27500                    Symbol Rate: 27500

پولريزيشن: هوريزونتال (افقی)                    Polarization: Horizontal

 Horizontal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *