کنفرانس — نورالله وثوق

 

کنفرانس

 

سرودۀ محترم نورالله وثوق
نشست
نخواندی درس اسطرلاب مارا
ندانی   معنیِ    ارعابِ مارا
تماشاکن   به سودِ  رودِ آتش
نشستِ  خانه ای اربابِ مارا
…………………
بیدِهمسایه
به پایِ   بیدِ همسایه  خمیدیم
درختِ  میوه را ازبن بریدیم
زدیم آتش  به هرجاخرمنی بود
به کوری  دوچشمت بدندیدیم
……………..

طرحِ آتش
شتابِ لحظه هابویِ بلا داشت
هوایِ کوچۀِ  خامی ما داشت
نشستی را برای  طرحِ آتش
گهی اینجاگهی آنجابه پاداشت
 ……………
کنفرانس
به  تالارِ  جفا   مستِ  اَنانسیم
 خرابِ های وهوی موجِ  دانسیم
تماشاچیِ   رقصِ ماجهانی است
که طبل وبوقِ  هرچه کنفرانسیم
…………
پلوان شریک
ولو  ازدیدِ  هرخامی   رکیکیم
به رغمِ  گریه هایِ تان کُمیکیم
به زارید و بسوزید   و بسازید
درین مزرع که ما پلوان شریکیم
……………

ریشه های ژرف
درین کوچه فلانی حرف دارد
زخونِ مابه دستش ظرف دارد
به پرس از نوکرِ همسایهءِ من
سیاست ریشه های ژرف دارد
…………..
نگاه داور
درین بازی به هر دوری تپیدیم
به  آنجایی  که میدانی  رسیدیم
به زور کیسه ای بیگانه ای چند
نگاه   تیزِ داور   را  خریدیم
………….
بازی فینال
به هرچالی   که میدانی چمیدیم
فتادیم   وستادیم      وخمیدیم
تماشاکن   که دربازی   فینال
گلِ میدان   فوتبالِ     امیدیم
………….
سنبلِ
من وتو رهرو گم کرده راهیم
تمامِ عمرِخودرا   اشک وآهیم
کلی ازباغ ِ رویایی    نچیدیم
ازانرو   سنبلِ   لستِ سیاهیم
……….
بی مدارا
بگیرازما    گلِ بی خارِ مارا
بزن آ تش   تنِ   گلزارِ مارا
به داری کو همه باهم حریفیم
به پاکن   بی مدارا دارِ مارا
………
به خشکدشانس
ز بختِ ما   گلِ گندم به خشکد
نشاط   باده   اندرخُم به خشکد
نمی بینی   به غیرِ      دیدۀِ تر
به خشکدشانس این مردم به خشکد


………………
 1388-11-7
نورالله وثوق
http://norollahwosuq.blogfa.com/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *