برگی ازصفحات تلخ تاریخ کشور ما — محمد عزیزعزیزی

 

 

بنام خداوند  جان وخرد

 

برگی ازصفحات تلخ تاریخ کشور ما

 

 

محمد عزیز( عزیزی)

 

دیریست درخیال پریشان  چنین گذشت

از تلخی زمان   که به ما سهمگین گذشت

 

 تاریخ نگا شت آنچه زاعمال  خوب وبد

 بر  ملک ما ویا که به هر سرزمین گذشت

 

ظلم وستم زدست هلاکــــو  وتیمورش

بر خلق ما واین وطن ِ نازنین گذشت

 

ا ز دست انگلیس  و  تزار قــدیم  روس

وزآن تجاوزات شوم دیگرغاصبین گذشت

 

از کودتای ثور ومرحلۀ شش جَدی ِآن

کشتار مردمان به  َحـدِ آخرین گذشت

 

   دید یم زخون خواری  اردوی بلشویک

 سیلاب خون به کشورافغان زمین گذشت

 

 هر قلب داغ دار مردم ما میکند بیان

تیری که از کمان خم ِملحدین گذشت

 

احــــوال ُکشتــــگان وطن َکــی رود ز یاد

 برگورها هر آنچه ز دست همه قاتلین گذشت

 

  تنــها ز بسملان  وطن میتوان شنید

ازآنچه بهر شان به دم ِ واپسین گذشت

 

بعد از شکست روس وزوال نظام غیر

 غمهــای دیگری بدل این غمین گذشت

 

  تاریخ گواه  روشن این مـــدعــا بود

آن ننگ ونفرتی که بر ِ ظالمین گذشت

 

بنگرهمیشه چهرۀ زشت ِستمــگران

بر دفتر زمانه  سیاه اینچنین گذشت

 

 هرگز به آب ُجو نتوان  شستشو نمود

بر خائنین که لکۀ ننگ بر جبین گذشت

 

  ثبت است بر صحـیفـــۀ اوراق  روزگار

هرکس به کار خوب وبدِ خود َرهِین گذشت

 

 دیدم به روزگار مردم  هردم شهید خود

 ایام خوش  نبــوده ویا  کمتـرین گذشت

 

 کی از  دماغ وخاطر  من دور میرود

 آن لحظه های گرم  که باهمنشین گذشت

 

هر گزسخن بغیر حقیقت مگو« عزیز»

  گفتارحق به اهل دلان دلنشین گذشت

پــــــا یــا ن

 ——————————————

محمد عزیز ( عزیزی ) –  لند ن

روز جمعه  14 جوزای سال-1389

برابربا : 2010-06-04

  مطابق : بیستم جماوی الآ خر سال1432- ه-ق

  hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *