ستایش از جایگاه مـــــــا در — محمد عزیز عزیزی

 

بسم الله ا لرحمن الرحیم

ستایش از جایگاه  مـــــــا در

 


محمد عزیز ( عزیزی)

 

بشنوتو این صدا که به هرگوشه ودر است

تبریک بر زبان که همین روزمــادر است

 

بر من غریب می بنمود اینکه روز خاص !

کردند روز خاص بنامش که بهتر است؟؟!!

 

مادر  چنان به بطن  وتن بی مثال خــود

پرورد  نطفه ام  که خدایش ُمَقرَّر است

 

با خـون ِجــان و شیـرۀ  هرلقمــۀ تنش

برمـن بداد زانـچه که بروی ُمقـّدَر است

 

 

ماه ها وهفتــــه های  زیادی در انتظـــار

ماننـــد آنکسی که همه چشم بر در است

 

در آ ن زمان  که  درد ولادت  همـی کشید

خوشحال بود زان همه رنجی که برسر است

 

بعد ازتولـــدم  به بغــل کرد و بوســــه زد

مثلیکه  بهراوزجهان خوب وخوشتر است

 

شبــها وروزها که در آغوش میـــگرفت

گوئی براش این تن من جان وپیکراست

 

اوقات وروزگــار زیادی که او نخفت

بنگر چسان که ازهمگی مهربانتر است

 

تا من بپای خویش روان گشتــم هرطرف

دستم گرفت وراه نمود آنکه  رهبر است

 

از بهر درس ومکتب وتعلیـــم وتربیت

از هر معلمی او به من  علم پرور است

 

ایــــام جمله سال  که بیش از سیصـــد بود

با شصت وپنج روزدیگر کو فزون تر است

 

هر سال وماه وهفتـــــه وایام روزگـــار

شایسته است گفته شود روز مادر است

 

امر خدای بین که بعـــد از  پرستِـشَش

خدمت به والدین زهمه او فزون تر است

 

یارب به رحمتت بگشا  باب  مغفــــرت

بر مادروپدر که به ما نور ابصر است

 

بر جایـــگاه جنت فـردوس  کـُن قرین

اندر پناه رحمت توخوب و بهتر است

 

 

خدمت نماهمیش تو از صدق دل« عزیز»

بر مادر وپدر  که ترا  یـار ویــاور است

پایــــــــــان

———————————————

روزجمعه 24 ثور 1389 – لنـــد ن

برابر: 2010-05-14

مطابق به: 29جمادی الاول 1432

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *