رمضان ماه ضیافت الهی — محمد عزیزعزیزی

 

رمضان ماه ضیافت الهی

 

 

محمد عزیز( عزیزی)

نهم ماه رمضان المبارک  سال1431

چه خوش است  اینکـه  باشی،  بــه ضیافت  الهی

کـه در آن  نه فــــرق باشد، ز گـدا و یا که شاهی

 

در ِ خـــوان رحمتِ آن، همــــه وقت باز مـی دان

َنـبُــَود  چو ماه غفران ،  بهِ از آن به سـال، مـاهی

 

برِ تـو درین ضیافت ، ز مقــــام  َرّبُ العـِّزت

برســد  بسی کرامت، َاگـََـرَت زدل بخــــواهی

 

برود بسوی رحمان ، زتــو ای غریبُ و َای خان

چو برآوری تو از جـان، بـه شبــانه ســوز  وآهـی

 

تو به چشم اشکباری ، َبـَـنــگر به  ذات بـــاری

به  همــه امـــید واری ، َبـَرسی بـــه بارگـاهی

 

او نظر به ِانکســــارت  بکنــد ، نه جاه وکارت

تو رهی  زشرم وعارت، چــو کریم ُکنـَـد نگاهی

 

ز گنــــاه اگر شــدی َپست ! ،  تو َمـِـده امیــــد از دست

قلــمش ز عفـــوبر دست  ،    او َکشـَد به نا مـــۀ سیاهی

 

چورسد زمـان غـفـران، زمــقـــــام پاک رحمان

همـــه  َبـّروبحرعصیان ، نبود به مثل کــــــاهی

 

بشــکیب بنـــده از جــــــان !، توبـه لحظه های پایان

بـرســـد زَحّــی ُســبحـــــان، َنـــُبــَود تــــرا گنــــاهی

 

بــــه در ِ کریم وَغـّفــــار ، َقـــدِ خــــود خمیــده مــی دار

تو َشــِوی « عزیز» ای یــار ،  بَــَر ِسی به َفــّر ُوجــاهی

پـــا یان

—————————————————

محمد عزیز ( عزیزی)    لـــندن ساعت  40: 16 بعد ازظهر

روز پنچشبه  نهم رمضان المبارک سال 1431 ه-ق

برابر با28 اسد سال 1389ه-ش

مطابق به:      میلادی 2010-08- 19

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *