با اســـتقبال از خــا نم فرهیخته عزیزه ( عنایت) — محمد عزیز عزیزی

 

با اســـتقبال از خــا نم   فرهیخته  عزیزه ( عنایت)

 

فروغ سحـــر

 

 

عزیزه عنایت

 

عشق من و خــــــدای من, مقصـــد و مــد عــای مـن

پیش تو التجـــا کند, شــب همه  شـب دعــــای مـــــن

 

نغمه ی سوز و ساز من  قبلـــه ی هـــر نمــاز مــــن

حافــظ  رمــــز و راز مــن,  لطف تو و خطای مـــن

 

جـــان من و روان مــن, عشـــق تو  در نهـــان مـــن

دردء رســـد به جان مـن, از تو شــود شفــــای مــــن

 

از تـــو فروغ  سحــــرم , جلوه ی  تــــو در نظــــرم

هــر ســـو  تــرا مینگــــرم, ای بــــت آ شنــای مــــن

 

مــو نس مهـربان تو ئی , ما لک روح و جــان تو ئی

کیست دگــر جــــز تو کسـی؟ تا شنود نــــوا ی مــــن

 

هر دم ( عزیزه ) بوده است,  طا لب لطـف و عفو تـو

جــــزکــــرمـــت ســیــه بـــود اول و ا نتهـــای مـــن

 

———————————————————————–

با استقبال  از خا نم فرهیخته عزیزه «عنایت»

 


محمد عزیز ( عزیزی)

2010-09-30

 

ای که خدا ُست هر زمان  ، مقصد ومدعـــای  تو

وه چه نکو  وخوش بود ، زمـــزمۀ صـــدای تو

 

ناله وسوز  جـــان ترا ، درد وغمِ نهـــــان ترا

این همه  زیب وزینت است  بر دلِ با صفای تو

 

عشق  خــدا به جان بود ، راز چنین  نهان بود

خاص به اوعیان بود ، خواسته والتـــجای تو

 

دل که سرای خلوت است، خاص زآن  حضرت است

گر نــــــدهی بغیر او، هـــست جهــــان برای تـــــو

 

در قدم رضــــای  آن ،  گر تو دهی زصــدق ، جــان

رشک برد َمــَلَک عیـــان ، بر  دهش وسخای تـــو

 

خانــــۀ دل چو منزلش، گربشود  ، ز حاصلــــش

هست &%2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *