با استقبال از شبکــۀ تلویزیونی وصــال — میرویس ملتیار

 

با استقبال از شبکــۀ تلویزیونی وصــال 

رسیــد مــژده زسیمــای نوبهــار وصال

به  مومــنان جهــان کـــو بانتظار وصــال

 

مبــارک است  به تو ای برادروخواهر

قدم گذار  ونظر کن به  سبزه زاروصال


برای دعـــوت اســـلام  و وحـــدت امت

همیشه باد بلند، پرچــم وشعــار وصــال

 

اساس دین که کلام خداست  وراه  رسول
بــُــَود ترازو ومیزان وهم عیــار وصــال

 

سپس طریق صحـابه واهل بیت رسول (ص)
خـرد وعقل سلیم  است ، اصل چهـار وصـال

 

کـــــلام ربّ بشنــو قول مصطــــفی بنگــر
 زبلبلان محمــد (ص)   به گلعزار وصــال

 

زسیرت ِ نبــوی  هم ز آل واصحـــــابش
 تو درس گیر، که آنست   یادگــار وصــال

 

شناس ! بعــد رسول چهار یارمحبوبش

واهـــل بیت پیامبر ودوستدار وصــال

ندای وحـــدت  اســــلام ومسلـــمین بشنـو

سواد اعظم  امت بُــَود ، دوستدار وصــال

 

نقاب شرک بیرون اَفگنـَـد زچهـرۀ خصم

رســـد به اهل نفاق شعله وشرار وصــال

 

تمــــام لشکـــر «ابن سبـــــا» و«ابن اُبَــی»

در آتش اند ، ز تبـلیـــــغ  وکار زار وصــال

دکان  «صیغــه» ویا اهل «خمس» و«سهم امام»

کساد  شــد همـــــه آنهــا ،زاشتهــار وصــال

 

بساط  قبر فــروشان پست  مرده پرست

ببــاد رفت زطــوفــان  نا قــرار وصــال

 

دگـــر الاغ نشــاید شـــدن بهــر آخــوند

هــرآنکه  بهــره ُبـَرد او، زاعتباروصـال

 

هر آنکسیکه نفـــاق  وخرافه پیشه کنــد

همیشه باد بدنیا ، اوشرمسار وصال

 

سخن دراز بگفتی  زجان ودل  «میرویس»

تو یار ملت افغانـــی وتو یـــــار وصـــــال

پـــایـان

————————————–

میر ویس «ملت یار» –  کابل  سید نور محمد شاه مینــه

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *