مناجات درشبهای ماه مبارک رمضان — محمد عزیز عزیزی

 

مناجات  درشبهای ماه مبارک رمضان


محمد عزیز ( عزیزی)

2011-08-17

 

الهــــی به پهنــائی این جهـــــان !
زقعـــر زمین  تا به هفت آسمـان

به آثار خلقت چــــو مــا بنـــگریم

زهر ذ َرّۀ  خـُـرد ویا کهــکشـان !

 

گــواه وجود ِ تو ، این آیه هاست
به افــاق هستی وبرنفــــس وجــان

 

تــویـــی پادشــاه ِ همــه کائنـــات
ترا می سزد شــوکت وعِـّزوشـان

 

کسی کـوبسـاید سرش برَدرَت

!  کــُجا ؟خم کنـد سر به هرآستان

 

بدنیــــای خلقت  کسی  نیست  آن

که حاجت برآرد زهـرانس وجان

 

زغیر ِ تو حاجت  کسی او نخواست

به جُـــزتیره قلبـــان ویا گمـرهـان !

کسی کو به جـُز در گهت سر بکوفت
  ازین گمـــرهــی، دیـد نقص وزیــان

کسی غیر حق را،  اوحــاجت روا…
بدانـــد ،  نــدانــد  ز ایــمـان  نشان!

صفات ِ خــدا کس به هر بنده داد
زتوحید دور است او بیــــگمــان

 

شرنگی بکام ِ خودش  سر کشیــد
که فرســود، ایمان وقلب وزبــــان

 

الهی بلطف خـــــودت جملگــی !

زشیطان ویا  نفس بـد  وارهـان

 

خــدایا زغیـــر خـــودت دور کــن !

تو مــارا  زســودای سود وزیــان

الهی  دلی خواهیــم از پیش تــو !

که  عشق تـو لبریز باشـد در آن

 

الهی سری ده  که سودای تــو !
 همیشه در آن باشدش او نهــآن

 

بخواهیم زتو قلب پاک وسلیــم

به مخلوق باشد  همـه مهـربان

خدا یا بـَـِده ، بهــر خیر وثـواب !
 بـَمـا جمله توفیــــق وتاب وتوان

 

کریمـا بـُــَود ابتـلاءی تو سخـت

تو مـارا مکــن بیشتــرامتـــحان

 

الهــی تـــو دانی  کــه ما جملگــی!
ضعــیفــیم ودرمــانـــــده  وناتــوان

 

«عزیز» از تو میخواهدش این دعــا
تــــو مــارا زغیر ِ خــودت وارهــآن !

 

«عــزیز» ،  دائـمـا داردش این دعــا

که از غیر  خـود جملـه را وارهـــــان
 پایــــان
—————————————-

روز چهارشنبه هفدهم رمضان المبارک
سال1432 هجری قمری – لندن
17-08-2011
ساعت : 16:45روز چهارشنبه هفدهم رمضان المبارک سال1432 هجری قمری – ل17-08-2011
ساعت : 16روز چهار شنبه : ساعت 16:45  هفدهم ماه مبارک رمضان
 سال 1432 هجری قمری

برابر به : 26 اسد سال1390 هجری شمسی
ویا مطابق به : 2011-08-17

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *