آمادگی برای سفر نهائی ( آخرت)— محمدعزیز عزیزی

 

آمادگی برای سفر نهائی ( آخرت)

  


محمدعزیز(عزیزی)

2011-11-03

جمله مردم که مقیمِ همــه این بام ودر اند

همه آمــاده ویا رخت ســــفر را به بر اند

 

هوش میدار! که راهاست بسی دور ودراز

هر کجا ، هر طرفی پُر، زخوف وخطراند

 

آنکسانیکه بود سجدۀ شــــان غیــــر خــدا

هرگزهمــراه بتـــان ، راه بمقــصـد نبرند

 

مــومنانیکه بدرگـــاه خـــدا سجده کننـــد

همچـــو مرغان سبکبال به آنجا به پرند

 

گر عبادات و همه کار تو ،بر غیر خــداست

باخبر باش که آنجــا بــــه جــوی هــم نخرند

 

جمله دوستان ورفیقـــان شیاطــین وهـــــوا

سخت نادم شده آنجا، همه حسرت بخورند

 

ای خدا گر تو هدایت ننمائی همــــــه کس

عاقبت روز سیــآه داشته و از بد بتـــر اند

 

ای خداوند کریم از کـــــرم ولطــف خودت

رحم کن بر من وبرجمله که بی پا وسر اند

 

رو به قرآن بنما ! ، تا کـــــه هدایت بشوی

همــــــه راه یا فتگان مفتخرِ تاج سر انــد

 

یا الهـــــی نظرت کم نشود بهر« عزیز»»

با دگر جمله عزیزانیکه صاحب نظــر اند

پایان
———————————————-

روز پنجشنبه – ساعت 11:30

دوازدهم عقرب سال
مطابق به : هفتم ذی الحجة سال 1432 هجری قمری 1390

03-11-2011
hmaazizi@yahoo.co.uk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *